disability58

ชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันเล่านิทานเด็กบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3

โรงเรียนบ้านหลักเขต กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันเล่านิทานเด็กบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ เด็กชายรัฐธรรมนูญ กะสันรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวบัณฑิตา ตะวันหะ ได้รับการสนับสนุนโดย ท่านผู้อำนวยการหาญ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต ท่านสุดเขต บำรุงแคว้น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และท่านสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับโรงเรียนบ้านหลักเขต....(ชนาวุฒิ ทรงรัมย์... รายงาน)

รายละเอียด
sportmuang858

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๓

“การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๓” เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนายสนอง สดไสย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในคั้งนี้ ซึ่งมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๓ ตำบลเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยตำบลสะแกโพรง ตำบลสองห้องและตำบลเมืองฝาง จำนวน ๑๖ โรงเรียน ดังนี้ ร.ร.บ้านหนองมะเขือ,ร.ร.บ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ),ร.ร.สะแกโพรงอนุสรณ์,ร.ร.บ้านสมสนุก, ร.ร.บ้านหนองไผ่,ร.ร.บ้านโนนแดง,ร.ร.บ้านหนองสองห้อง,ร.ร.วัดบ้านเมืองฝาง,ร.ร.บ้านกระเดื่อง,ร.ร.บ้านตลาดชัย,ร.ร.บ้านร่มไทร,ร.ร.วัดบ้านเมืองดู่,ร.ร.บ้านโคกกลาง,ร.ร.บ้านโคกระกาน้อย,ร.ร.บุญถึงวิทยานุสรณ์ และ ร.ร.สองห้องพิทยาคม โดยมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๙-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและกรีฑาประเภทลู่ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น วัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรักการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ให้เกิดขึ้นและยั้งยืนตลอดไป.../ ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ/รายงาน

รายละเอียด
bcm58

ผวจ.บุรีรัมย์ ติดตามนโยบาย B-CM Model

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายเสรี สีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model :Buriram Case Management Model ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้มีเป้าหมายสูงสุด คือ “บุรีรัมย์ สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1” และกำหนดปัจจัยความสำเร็จไว้ 9 ด้าน เพื่อสร้างความความเข้มแข็งแก่ประชาชน โดยการวางรากฐานชุมชนเข้มแข็งตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ในส่วนของหน่วยงานด้านการศึกษาได้รับผิดชอบปัจจัยความสำเร็จข้อที่ 2 คือ “มีปัญญา” เพื่อร่วมกันวางแนวทางสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนความพอเพียง และพึ่งพาตนเองได้ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานเป็นครั้งแรก และจะมีการประชุมติตามทุก 3 เดือน เพื่อร่วมกันสรุปผลและนำเสนปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินการไปสู่จุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ............... (ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด
bbl58

โรงเรียนใน อ.บ้านด่าน จัดอบรมพัฒนาการทางสมอง BBL

สมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ข้าราชการครู ในสังกัด เกี่ยวกับการพัฒนาการทางสมอง ( BBL) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง( BBL) ชุด “พลิกโฉมโรงเรียนใน ๑ ปี ด้วยแนวคิด BBL ” ซึ่งสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่าน จัดขึ้น เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั้ง ๑๖ โรงเรียน ในอำเภอบ้านด่าน ให้มีความรู้ในเรื่อง Brain-based-Learning (BBL) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองทางธรรมชาติ มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมอง จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการตามวัยของมนุษย์และการเรียนรู้ตามทฤษฎีการศึกษาต่างๆ มาผนวกเข้าด้วยกัน ออกแบบและจัดองค์ประกอบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการทำงานของสมอง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดยการอบรมในครั้งนี้มี อ.พรพิไล เลิศวิชา เป็นวิทยากร ระหว่าง ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.....( ศากุน ศิริพานิช..รายงาน / อภิรักษ์ จันทวี - โรงเรียนวัดบ้านปราสาท …ภาพ)

รายละเอียด
goodnessmarching58

รองชนะเลิศอันดับ ๒ มาร์ชชิ่งความดี ระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดมาร์ชชิ่งความดี (Goodness Marching Contest)ระดับประเทศ ........... เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้นำคณะครูและบุคลากร และนักเรียน เข้าประกวดมาร์ชชิ่งความดี(Goodness Marching Contest) ระดับประเทศ ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ผลการประกวดโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้รับประกาศเกียรติคุณจาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ....(หาญณรงค์ พันธ์พงษ์… รายงาน)

รายละเอียด
anticorruption58

คุมเข้มป้องกันทุจริตการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ออกมาตรการคุมเข้มป้องกันทุจริตการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกทั้ง ๒ รายการเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรม จึงได้กำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ได้แก่ ห้ามไม่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด กระทำการใดๆ ที่เจตนาหรือส่อเจตนาในการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่ายจ่ายแจก หรือการกระทำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบกลุ่มใดๆ รวมทั้งให้วางตัวเป็นกลาง ช่วยสอดส่องดูแล ป้องการการทุจริต ซึ่งในการจัดสอบได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยระหว่างการรับ-ส่ง การเก็บรักษาข้อสอบ และนำเครื่องสแกนตรวจโลหะมาใช้ในการตรวจผู้เข้าสอบทุกคนด้วย ..... (ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
makemerit58

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชำนิ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ เพื่อนักเรียนได้มีโอกาศเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาในพุทธศาสนาและประพฤติตนตามคำสอนของศาสนาอย่างเต็มใจในที่สุด

รายละเอียด
onetmeeting58

ประชุมเตรียมความพร้อมกรรมการจัดสอบ O-NET

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ และ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดเข้ารับฟังการชี้แจง ..... การประชุมในครั้งนี้แบ่งเป็น ๓ รุ่น คือ โรงเรียนในอำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้องและสุจริต เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่แท้จริง และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป ......(ศากุน ศิริพานิช… รายงาน)

รายละเอียด
sciencenongtae58

รมว.วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมป่าชุมชนโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริฯ ชุมชนบ้านโนนขวาง และชมการดำเนินงานของเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนโนนขวาง ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดการน้ำและป่าชุมชนที่โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โดยมีนายชัยยศ เอื้อปัญญาพร นายอำเภอบ้านด่าน และนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านด่าน คณะครู นักเรียน และชุมชนให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ์ด้นำสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มามอบให้แก่โรงเรียนและนักเรียนด้วย พร้อมกับชื่นชมคณะครู นักเรียน และชุมชนที่ได้ร่วมกันรักษาป่าในโรงเรียนและชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเอื้อประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น.....( ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)

รายละเอียด
teacherday58

วันครู ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด จัดขึ้นในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๕๙ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด ร่วมพิธีกว่า ๑,๕๐๐ คน ...คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้ คือ “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยข้าราชการครูจากทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไมยธรรมแด่พระสงฆ์ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูสังกัดต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ครูดีในดวงใจ และรางวัลหนึ่งแสนครูดี โดยมีข้าราชการครูที่เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 282 คน...(ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันเล่านิทานเด็กบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3

disability58

ชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันเล่านิทานเด็กบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3

โรงเรียนบ้านหลักเขต กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันเล่านิทานเด็กบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ เด็กชายรัฐธรรมนูญ กะสันรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวบัณฑิตา ตะวันหะ ได้รับการสนับสนุนโดย ท่านผู้อำนวยการหาญ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต ท่านสุดเขต บำรุงแคว้น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และท่านสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับโรงเรียนบ้านหลักเขต....(ชนาวุฒิ ทรงรัมย์... รายงาน)

รายละเอียด

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๓

sportmuang858

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๓

“การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๓” เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนายสนอง สดไสย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในคั้งนี้ ซึ่งมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๓ ตำบลเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยตำบลสะแกโพรง ตำบลสองห้องและตำบลเมืองฝาง จำนวน ๑๖ โรงเรียน ดังนี้ ร.ร.บ้านหนองมะเขือ,ร.ร.บ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ),ร.ร.สะแกโพรงอนุสรณ์,ร.ร.บ้านสมสนุก, ร.ร.บ้านหนองไผ่,ร.ร.บ้านโนนแดง,ร.ร.บ้านหนองสองห้อง,ร.ร.วัดบ้านเมืองฝาง,ร.ร.บ้านกระเดื่อง,ร.ร.บ้านตลาดชัย,ร.ร.บ้านร่มไทร,ร.ร.วัดบ้านเมืองดู่,ร.ร.บ้านโคกกลาง,ร.ร.บ้านโคกระกาน้อย,ร.ร.บุญถึงวิทยานุสรณ์ และ ร.ร.สองห้องพิทยาคม โดยมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๙-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและกรีฑาประเภทลู่ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น วัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรักการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ให้เกิดขึ้นและยั้งยืนตลอดไป.../ ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ/รายงาน

รายละเอียด

ผวจ.บุรีรัมย์ ติดตามนโยบาย B-CM Model

bcm58

ผวจ.บุรีรัมย์ ติดตามนโยบาย B-CM Model

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายเสรี สีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model :Buriram Case Management Model ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้มีเป้าหมายสูงสุด คือ “บุรีรัมย์ สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1” และกำหนดปัจจัยความสำเร็จไว้ 9 ด้าน เพื่อสร้างความความเข้มแข็งแก่ประชาชน โดยการวางรากฐานชุมชนเข้มแข็งตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ในส่วนของหน่วยงานด้านการศึกษาได้รับผิดชอบปัจจัยความสำเร็จข้อที่ 2 คือ “มีปัญญา” เพื่อร่วมกันวางแนวทางสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนความพอเพียง และพึ่งพาตนเองได้ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานเป็นครั้งแรก และจะมีการประชุมติตามทุก 3 เดือน เพื่อร่วมกันสรุปผลและนำเสนปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินการไปสู่จุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ............... (ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด

โรงเรียนใน อ.บ้านด่าน จัดอบรมพัฒนาการทางสมอง BBL

bbl58

โรงเรียนใน อ.บ้านด่าน จัดอบรมพัฒนาการทางสมอง BBL

สมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ข้าราชการครู ในสังกัด เกี่ยวกับการพัฒนาการทางสมอง ( BBL) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง( BBL) ชุด “พลิกโฉมโรงเรียนใน ๑ ปี ด้วยแนวคิด BBL ” ซึ่งสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่าน จัดขึ้น เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั้ง ๑๖ โรงเรียน ในอำเภอบ้านด่าน ให้มีความรู้ในเรื่อง Brain-based-Learning (BBL) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองทางธรรมชาติ มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมอง จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการตามวัยของมนุษย์และการเรียนรู้ตามทฤษฎีการศึกษาต่างๆ มาผนวกเข้าด้วยกัน ออกแบบและจัดองค์ประกอบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการทำงานของสมอง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดยการอบรมในครั้งนี้มี อ.พรพิไล เลิศวิชา เป็นวิทยากร ระหว่าง ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.....( ศากุน ศิริพานิช..รายงาน / อภิรักษ์ จันทวี - โรงเรียนวัดบ้านปราสาท …ภาพ)

รายละเอียด

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 254

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 73750 บุคคลทั่วไป และ 14 สมาชิก ออนไลน์

Site Login