healtymuang857

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

“รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ให้กับนักเรียนกลุ่ม ร.ร. เมืองบุรีรัมย์ ๘” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว ได้จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โดยมีนายสุเทพ พันธุระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองใหญ่ ตำบลสะแกโพรง โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ จำนวน ๑๐๐ คน เข้ารับการอบรม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะโภชนาการเกิน เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องส่งผลให้ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน ... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายกรประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
specialkid57

สัมมนานักเรียนความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระยะที่ ๒ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากแต่ละโรงเรียน รวม ๑๘๘ คน และจัดให้ค่ายอัจฉริยภาพไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ สำหรับการสัมมนานักเรียนความสามารถพิเศษในระยะที่ ๒ นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พิจารณาเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มอบให้นักเรียนทั้ง ๑๘๘ คน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีคณะครูวิทยากรมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ... (สากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
fedex57

อาคารเรียน FedEx

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งบริษัทเฟดเอ็กซ์เพรส (Federal Express Corporation) ร่วมกับหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM Thailand) สร้างให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา อ.บ้านด่าน โดยมี มิสเตอร์เดวิด คาร์เด็ก กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนเดินทางมามอบอาคารเรียนพร้อมด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุกคน นอกจากนี้ ได้มีอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ร่วมกิจกรรมทำนาข้าวเบอรี่กับนักเรียนและชุมชน..... โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนักเรียน ๖๕ คน ครู ๔ คน ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากชุมชนจ้างครูช่วยสอนและบุคลากรอื่นๆ อีก ๖ คน ที่ผ่านมาได้รับความสนับสนุนจากบริษัทเฟดเอ็กซ์เพรสมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม และสร้างสนามเด็กเล่น สำหรับอาคารเรียนอนุบาลนี้มูลค่าก่อสร้างกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ....(ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
sakhaeprongstudytour573

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

“โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าชมห้องสมุดรถไฟ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ชมสนามกีฬาไอโมบาย สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ทและไหว้พระสุภัทรบพิตร วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดป่าหลักร้อย อ.โนนไทย และสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เดินทางเข้าชมอุทยานวิทยาศาตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) จังหวัดเพรชบุรี และไหว้พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายกรประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
totscholar57

TOT บุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.เมืองบุรีรัมย์ นายสมบูรณ์ กนกปราน ผู้จัดการทีโอทีบุรีรัมย์ และคณะ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑ ทุน จำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท ให้แก่เด็กหญิงชฎาวรรณ พาสศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน เพื่อให้ใช้ประโยชน์ที่จำเป็นในด้านการศึกษา โดยมีนายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ และคณะครูต้อนรับพร้อมกล่าวขอบคุณ.... (สุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์..รายงาน)

รายละเอียด
locallearningbumakhapom57

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

ำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน ได้จัดอบรมเกษตรตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ บ้านบุ ตำบลปราสาท โดยมีเกษตรกรในตำบลปราสาท เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน ๒๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรทั้ง ๔ รุ่น เพื่อนำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของโรงเรียนได้แก่ การปลูกฟักข้าว,การเลี้ยงปลานิล,การเลี้ยงกบคอนโด,การเลี้ยงหมู,การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่,การทำปุ๋ยหมัก,การทำน้ำหมัก,การเพาะเห็ดนางฟ้า และการปลูกผักต่างๆ โดยมีนายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ได้กล่าวต้อนรับและนำชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ........ (รพีพร ศรีรักษา/รายงาน)

รายละเอียด
handicraftmuang357

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3

เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 นายเอกชัย กาญจนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557" ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง โดยมีนายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ สพป.บร.1 ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้ จนทำให้การดำเนินการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด
muang8moral57

กลุ่มลำปลายมาศ ๘ จัดค่ายคุณธรรม

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนขึ้น ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดชัยมงคล อ.ลำปลายมาศ โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมีนายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดค่ายคุณธรรมครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนในกลุ่มลำปลายมาศ ทั้ง ๘ โรงเรียน รวม ๒๔๕ คน เข้ารับการอบรม ระยะเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๗..... (ศากุน ศิริพานิช / อภิชาติ อินยะโพธิ์.. รายงาน)

รายละเอียด
bpspecialedu57

Best Practice การศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice เพื่อให้ ผู้บริหารและครู ได้นำเสนอผลงาน โดยมีผู้บริหารและครูในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ ทั้ง ๔ เขต และ สพม. ๓๒ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ และได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาค ๔ ด้าน คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม และผลการประกวดระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒ ราย ได้แก่ นายปรีชา ละอองเอก ครูโรงเรียนบ้านกะหาด อ.บ้านด่าน ผลงาน การพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสมาธิโดยใช้โปรแกรม Paint และ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ ผลงาน “ชุดเก่งคณิตชวนคิดการคูณ” ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศผลงาน และได้รับรางวัลที่ ๓ อีก ๒ ผลงาน คือ นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อ.บ้านด่าน ผลงาน การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนร่วม โดยใช้ T-STAR Model และ นายนพดล เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล อ.ลำปลายมาศ ผลงาน การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียนสะกดคำ ชั้น ป.๖ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ .....(ศากุน ศิริพานิช / พรนิชา บาร์เบอร์.. รายงาน)

รายละเอียด
schsupporthealth57

โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโคกสนวน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน จัดโครงการ ค่ายคุณธรรมนำชีวิต โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่วัดป่าไพบูลย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การเข้าค่ายอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณท่าน นายกสีทัด ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนและทีมงาน มา ณ โอกาสนี้ (นายณัฎฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

healtymuang857

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

“รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ให้กับนักเรียนกลุ่ม ร.ร. เมืองบุรีรัมย์ ๘” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว ได้จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โดยมีนายสุเทพ พันธุระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองใหญ่ ตำบลสะแกโพรง โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ จำนวน ๑๐๐ คน เข้ารับการอบรม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะโภชนาการเกิน เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องส่งผลให้ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน ... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายกรประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด

สัมมนานักเรียนความสามารถพิเศษ

specialkid57

สัมมนานักเรียนความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระยะที่ ๒ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากแต่ละโรงเรียน รวม ๑๘๘ คน และจัดให้ค่ายอัจฉริยภาพไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ สำหรับการสัมมนานักเรียนความสามารถพิเศษในระยะที่ ๒ นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พิจารณาเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มอบให้นักเรียนทั้ง ๑๘๘ คน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีคณะครูวิทยากรมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ... (สากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด

อาคารเรียน FedEx

fedex57

อาคารเรียน FedEx

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งบริษัทเฟดเอ็กซ์เพรส (Federal Express Corporation) ร่วมกับหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM Thailand) สร้างให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา อ.บ้านด่าน โดยมี มิสเตอร์เดวิด คาร์เด็ก กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนเดินทางมามอบอาคารเรียนพร้อมด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุกคน นอกจากนี้ ได้มีอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ร่วมกิจกรรมทำนาข้าวเบอรี่กับนักเรียนและชุมชน..... โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนักเรียน ๖๕ คน ครู ๔ คน ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากชุมชนจ้างครูช่วยสอนและบุคลากรอื่นๆ อีก ๖ คน ที่ผ่านมาได้รับความสนับสนุนจากบริษัทเฟดเอ็กซ์เพรสมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม และสร้างสนามเด็กเล่น สำหรับอาคารเรียนอนุบาลนี้มูลค่าก่อสร้างกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ....(ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

sakhaeprongstudytour573

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

“โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าชมห้องสมุดรถไฟ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ชมสนามกีฬาไอโมบาย สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ทและไหว้พระสุภัทรบพิตร วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดป่าหลักร้อย อ.โนนไทย และสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เดินทางเข้าชมอุทยานวิทยาศาตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) จังหวัดเพรชบุรี และไหว้พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายกรประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 242

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 23028 บุคคลทั่วไป และ 46 สมาชิก ออนไลน์

Site Login