devlifebigsquare58

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กรรมการบริหารบริษัท อีเกีย ประเทศไทย (IKEA Thailand, The IKANO Group) และผู้บริหารของศูนย์มีชัยลำปลายมาศ พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(School Bird) ในโรงเรียนขนาดเล็กและชุมชน รวมทั้งได้ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนและชุมชน ที่โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ อ.ลำปลายมาศ ..... ... โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(School Bird) ในโรงเรียนขนาดเล็กและชุมชน ซึ่งมีบริษัท อีเกีย ประเทศไทย โรงเรียนมีชัยพัฒนา และมูลนิธิมีชัย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้หลากหลายกิจกรรม เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และผลไม้ ได้แก่ การปลูกมะนาว กล้วย ฝรั่ง ถั่วเขียว เห็ดนางฟ้า นางรม พริก มะเขือ ผักบุ้งฯลฯ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง กบ ปลา การทำนา และธนาคารโรงเรียนซึ่งมีผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และนักเรียน เป็ฯสมาชิก รวมทั้งร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การทอดผ้าป่าวัดบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ....(สมชาย สุเรรัมย์ … รายงาน)

รายละเอียด
nondaengstudytour58

โรงเรียนบ้านโนนแดง ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.บร1 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดห้วยมงคล อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง ) จังหวัดเพชรบุรี และ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ / โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน /

รายละเอียด
privatenaklang58

บริษัทเอกชนจัดกิจกรรมคืนกำไรให้สังคมที่โรงเรียนบ้านนากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมชาย เจียรนัยพานิชย์ ประธานโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว ภาค ๓๓๔๐ โรตารีสากล ครั้งที่ ๘ พร้อมด้วยนางภัทราวดี นพสุวรรณวงศ์ นายกสโมสรโรตารีบุรีรัมย์ และคณะ ได้เดินทางมามอบหนังสือตามโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว หลักสูตรเล่านิทานอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้แก่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนางจรรยา กุลสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน รับมอบ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากหนังสือดังกล่าว โดยจัดเป็นกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟังในช่วงพักกลางวัน ...(จรรยา กุลสิทธิชัย..รายงาน)

รายละเอียด
rotary58

สโมสรโรตารี มอบหนังสือโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมชาย เจียรนัยพานิชย์ ประธานโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว ภาค ๓๓๔๐ โรตารีสากล ครั้งที่ ๘ พร้อมด้วยนางภัทราวดี นพสุวรรณวงศ์ นายกสโมสรโรตารีบุรีรัมย์ และคณะ ได้เดินทางมามอบหนังสือตามโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว หลักสูตรเล่านิทานอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้แก่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนางจรรยา กุลสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน รับมอบ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากหนังสือดังกล่าว โดยจัดเป็นกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟังในช่วงพักกลางวัน ...(จรรยา กุลสิทธิชัย..รายงาน)

รายละเอียด
ccf58

ซี.ซี.เอฟ.ร่วมกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๘ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ๗ แห่ง โรงเรียนในอำเภอบ้านด่าน ๑๔ แห่ง และโรงเรียนในอำเภอชำนิ ๗ โรงเรียน ซึ่งโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอน พัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๐,๒๖๐ บาท โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย .....(ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
buildingkhoksanuan58

งานฉลองและรับมอบอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านโคกสนวน

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพัฒนาการศึกษาชำนิ เป็นประธานพิธีฉลองและรับมอบอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านโคกสนวน อำเภอชำนิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อาคารอนุบาลเป็นอาคารชั้นเดียว จำนวน ๓ ห้องเรียน ขนาดของห้องเรียน ๖x๙ เมตร มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างหน้า/แปรงฟัน อยู่ในตัวอาคาร งบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน ๑,๓๒๓,๑๖๗ บาท เป็นเงินงบประมาณจากการทอดผ้าป่าศิษย์เก่าสามัคคี ทางโรงเรียนจึงขอประกาศขอบคุณศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู และประชาชนทั่วไป รวมทั้งพระสงฆ์ด้วย ที่ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารอนุบาลจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ณ โอกาสนี้ (นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
projectworkprem58

มอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

เมื่อวันที่ ๒๙ คุลาคม ๒๕๕๘ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘ (ในระดับประถมศึกษา) ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป , โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” โครงงานคณิตศาสตร์ , โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ โครงงานประวัติศาสตร์ , โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” โครงงานภาษาไทย และโรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” โครงงานภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรัรัมย์...(สุวรี เจริญรัมย์...รายงาน)

รายละเอียด
sinkmoney58

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิต

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สพป.บร.๑ ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิต จากเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน ๓ ราย ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายอดิศร เชยรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , เด็กชายจิรชัย บำรุงวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อำเภอบ้านด่าน และ เด็กชายญาณวุฒิ คำหงษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

รายละเอียด
witsawathonjatykham58

กลุ่มอาสาวิศวะธนบุรีพี่ให้น้อง รร.จตุคามสามัคคีวิทยา

“กลุ่มอาสาวิศวะธนบุรีพี่ให้น้อง รร.จตุคามสามัคคีวิทยา” เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ คงวิทย์ ประธานกลุ่มอาสาวิศวะธนบุรีพี่ให้น้อง จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาพัฒนาเด็กที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสทางการศึกษา ได้นำคณะมามอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์และชุดนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา โดยมีนายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ สร้างความดีใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีชุดนักเรียนใหม่สวมใส่มาโรงเรียนและมีอุปกรณ์กีฬาเล่นอย่างเพียงพอ /ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
pathairinpragnent58

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ อบรมป้องกันตั้งครรภ์วัยเรียน

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รู้เท่าทันป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และผลจากการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ความรู้ เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ....(กนกพงศ์ สีนาม … รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

devlifebigsquare58

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กรรมการบริหารบริษัท อีเกีย ประเทศไทย (IKEA Thailand, The IKANO Group) และผู้บริหารของศูนย์มีชัยลำปลายมาศ พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(School Bird) ในโรงเรียนขนาดเล็กและชุมชน รวมทั้งได้ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนและชุมชน ที่โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ อ.ลำปลายมาศ ..... ... โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(School Bird) ในโรงเรียนขนาดเล็กและชุมชน ซึ่งมีบริษัท อีเกีย ประเทศไทย โรงเรียนมีชัยพัฒนา และมูลนิธิมีชัย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้หลากหลายกิจกรรม เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และผลไม้ ได้แก่ การปลูกมะนาว กล้วย ฝรั่ง ถั่วเขียว เห็ดนางฟ้า นางรม พริก มะเขือ ผักบุ้งฯลฯ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง กบ ปลา การทำนา และธนาคารโรงเรียนซึ่งมีผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และนักเรียน เป็ฯสมาชิก รวมทั้งร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การทอดผ้าป่าวัดบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ....(สมชาย สุเรรัมย์ … รายงาน)

รายละเอียด

โรงเรียนบ้านโนนแดง ศึกษาแหล่งเรียนรู้

nondaengstudytour58

โรงเรียนบ้านโนนแดง ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.บร1 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดห้วยมงคล อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง ) จังหวัดเพชรบุรี และ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ / โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน /

รายละเอียด

สโมสรโรตารี มอบหนังสือโครงการบริษัทเอกชนจัดกิจกรรมคืนกำไรให้สังคมที่โรงเรียนบ้านนากลางห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว

privatenaklang58

บริษัทเอกชนจัดกิจกรรมคืนกำไรให้สังคมที่โรงเรียนบ้านนากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมชาย เจียรนัยพานิชย์ ประธานโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว ภาค ๓๓๔๐ โรตารีสากล ครั้งที่ ๘ พร้อมด้วยนางภัทราวดี นพสุวรรณวงศ์ นายกสโมสรโรตารีบุรีรัมย์ และคณะ ได้เดินทางมามอบหนังสือตามโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว หลักสูตรเล่านิทานอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้แก่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนางจรรยา กุลสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน รับมอบ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากหนังสือดังกล่าว โดยจัดเป็นกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟังในช่วงพักกลางวัน ...(จรรยา กุลสิทธิชัย..รายงาน)

รายละเอียด

สโมสรโรตารี มอบหนังสือโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว

rotary58

สโมสรโรตารี มอบหนังสือโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมชาย เจียรนัยพานิชย์ ประธานโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว ภาค ๓๓๔๐ โรตารีสากล ครั้งที่ ๘ พร้อมด้วยนางภัทราวดี นพสุวรรณวงศ์ นายกสโมสรโรตารีบุรีรัมย์ และคณะ ได้เดินทางมามอบหนังสือตามโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว หลักสูตรเล่านิทานอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้แก่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนางจรรยา กุลสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน รับมอบ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากหนังสือดังกล่าว โดยจัดเป็นกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟังในช่วงพักกลางวัน ...(จรรยา กุลสิทธิชัย..รายงาน)

รายละเอียด

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 271

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 7711 บุคคลทั่วไป และ 4 สมาชิก ออนไลน์

Site Login