กาญจนา  ศิริมนทกาน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
.ความเป็นมา
  .ภารกิจ
  .กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานประสานงาน
 
ทำเนียบโทรศัพท์
:: ผู้บริหารโรงเรียน /ประธานกลุ่ม
:: บุคลากรใน สพป.บร.1
:: องค์คณะบุคคล
:: ส่วนราชการในจังหวัด
  แผนที่โรงเรียนในสังกัด
:: อำเภอเมืองบุรีรัมย์
:: อำเภอลำปลายมาศ
:: อำเภอบ้านด่าน
:: อำเภอชำนิ
   แบบฟอร์ม
:: แบบหนังสือราชการภายนอก
:: แบบหนังสือราชการภายใน
:: ใบลาพักผ่อน, ใบลาป่วย/ลากิจ
:: แบบยกเลิกวันลา
:: แบบส่งมอบงานในหน้าที่ สพป.บร.1
:: ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
:: บันทึกขอใช้ห้องประชุม
:: แบบขออนุมัติถ่ายเอกสาร
:: แบบรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการ
ในสังกัด ไปราชการภายใน /
ภายนอกจังหวัด
:: ใบเบิกวัสดุสำนักงาน
:: ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
:: ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
:: ใบเบิกเงินการศึกษาบุตร
:: แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 
 
 
 
  ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
:: การประชาสัมพันธ์
:: เทคนิคการเขียนข่าว
:: การตัดแต่งภาพด้วย PhotoScape
:: ทำเนียบสื่อมวลชน
 
 

 

สารประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 121 เดือนมิถุนายน 2558
ฉบับที่ 122 เดือน กรกฎาคม 2558

ฉบับที่ 123 เดือน สิงหาคม 2558

ฉบับที่ 124 เดือน กันยายน 2558
   
ข่าวจากเว็บไซต์ สพฐ.

 

หนังสือราชการแจ้งเวียนเพื่อทราบ
คำสั่งมอบหมายงาน ใน สพป.บร.1
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000 โทร 0 4461 1402

ผู้ดูแลระบบ : sakun.sb@gmail.com

 

 

 

.0

.00000