เครือข่ายกระจายข่าว   โดย ...เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.บร.1
เดือน สิงหาคม 2551
 
      
 
บันทึก ::27 ส.ค. 51             โรงเรียนบ้านหนองยาง ยกย่องนักเรียนทำความดี

   เด็กชายชลภูมิ ผกานนท์ และเด็กหญิงธิดาพร สุมาลี นักเรียน
ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองยาง เก็บเงินของนางโท เอกวิเศษ ได้
และได้นำส่งมอบคืนให้เจ้าของ โดยมีนายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผอ.โรงเรียน
เป็นสักขีพยาน และประกาศยกย่องชมเชยเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนอื่นๆ
เป็นนักเรียนผู้มีคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2551
  

                       
ยุทธนา ภัททิยะโชติ... รายงาน

บันทึก ::19 ส.ค. 51             โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ รำลึกพระคุณแม่และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

   12 ส.ค. 2551 นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ ผอ.โรงเรียนบ้าน
ห้วยมะไฟ และคณะครู จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" เพื่อให้ลูกรำลึก
พระคุณแม่ และ เชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้ ในบริเวณ
โรงเรียน เพื่อให้ความร่มเย็น รักษาสิ่งแวดล้อม ตามพระราชเสาวณีย์
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ      

                          
กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์... รายงาน

บันทึก ::19 ส.ค. 51                  ครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่

   นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
นำคณะครู - นักเรียน ปลูกต้นสักทอง จำนวน 90 ต้น ณ สำนักสงฆ์
วัดป่ารุ่งอรุณ ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
และรักษาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2551

                                     สุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์... รายงาน

บันทึก ::18 ส.ค. 51                  โรงเรียนบ้านหนองม้า นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรม

   นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม้า และคณะครู
นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตผูกมิตรนักเรียน โดยมี
นักเรียนจากโรงเรียนวัดโพธิ์ดอนหวาย และโรงเรียนบ้านกระสัง
เข้าร่วมโครงการ ระหว่าง 7-9 สิงหาคม 2551 ที่วัดอินทรวนาราม
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก อบต.กระสัง จำนวน 50,000 บาท

                                     ธนายุทธ เติมทรัพย์... รายงาน

บันทึก ::18 ส.ค. 51                          โรงเรียนบ้านสระเกษ เปิดห้องสมุด 80 พรรษา

   นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพท.บร.1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ
อาคารห้องสมุดเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้รับบริจาคเงินในการก่อสร้าง รวม
467,707 บาท เมื่อ 11 สิงหาคม 2551 พร้อมทั้งแสดงความยินดีใน
โอกาสที่โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.
เมื่อ 16 ก.ค.ที่ผ่านมาโดยมีนายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และ
แขกผู้มีเกียรติต้อนรับ  

                                     พัชรินทร์ มีพัฒน์... รายงาน

บันทึก ::15 ส.ค. 51           เจ้าหน้าที่ สสวท.เยี่ยมและมอบสื่อให้โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

อาจารย์ปราณี สร้อยสั้น และเจ้าหน้าที่จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เดินทางมาพบปะข้าราชการครู
ทุน สควค.เพื่อติดตามผลข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมอบสื่อ
เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอน
สามัคคี โดยนายพนิน ไทยยิ่ง ผอ.โรงเรียน และคณะครูรับมอบ

                                     ลัดดา ตระกูลรัมย์... รายงาน

บันทึก ::15 ส.ค. 51                  โรงเรียนบ้านหนองม้า จัดกิจกรรมวันแม่

   นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม้า และคณะครู
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2551 เพื่อให้
นักเรียนรำลึกถึงพระคุณแม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
แม่กับ-ลูก และให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ โดยมีนายก อบต.กระสัง เป็นประธานเปิดงาน

                                     ธนายุทธ เติมทรัพย์... รายงาน

บันทึก ::14 ส.ค. 51   โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ รับมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

   นายวีระ แก้ววิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
และคณะครู รับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ด.ญ.กัญจนลักษณ์
จันทนะแก้ว ที่บ้านพักไฟไหม้ จาก สพท.บร.1 และโรงเรียน ในสังกัด
จำนวน 4,950 บาท ในโอกาสเดียวกัน นายธงชัย นิยโมสถ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และคณะครู นักเรียน เดินทางไปมอบเงิน
ช่วยเหลือ จำนวน 13,609 บาท เมื่อ 4 สิงหาคม 2551

                                    วีระ แก้ววิหาร... รายงาน

บันทึก ::14 ส.ค. 51                  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ร่วมโครงการครูอาสาสมัคร

   โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี อ.ลำปลายมาศ เข้าร่วม
โครงการครูอาสาสมัครของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ซึ่งได้จัดให้
นาวสาวศิริวรรณี ศรีบาง ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ที่โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอน โดยนายพนิน ไทยยิ่ง
ผอ.โรงเรียน และคณะครูต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม
ระหว่าง 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2551

                                     ลัดดา ตระกูลรัมย์... รายงาน

บันทึก ::11 ส.ค. 51                          โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

   โรงเรียนรวมมิตรวิทยา อ.ลำปลายมาศ จัดกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้น ม.1-2 รวม 94 คน เพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมี
อาสาสมัครต่างประเทศและครูจากโรงเรียนลำปลายมาศ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็น
วิทยากรให้ความรู้ ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ฐาน ระหว่างวันที่
9-10 สิงหาคม 2551

                                     ประกอบ จันทร์ประโคน... รายงาน

บันทึก ::1 ส.ค. 51                          โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

   คณะคร ูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า ร่วมกับชุมชน
ในเขตบริการ บ้านบุมะค่า หมู่ 2 และบ้านปรุ หมู่ 14 ต.บ้านบัว
ปลูกต้นไม้ในวันเข้าพรรษา ที่บริเวณโรงเรียนและทางเข้าหมู่บ้าน
จำนวน 900 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ลดมลพิษและลดโลกร้อน เมื่อ 16 ก.ค. 2551

                                     ณิศนันท์ ทันชื่น... รายงาน