เครือข่ายกระจายข่าว   โดย ...เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.บร.1
เดือน ธันวาคม 2551
 
      
บันทึก ::26 ธ.ค. 51    โรงเรียนบ้านหนองยาง ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


  โรงเรียนบ้านหนองยาง นำผลงานดีเด่นของโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลเหรียญทอง
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ช่วงชั้นที่ 3 รวมทั้ง ด.ช.อนุชา พุทธานุ ได้เข้าร่วมสมัชชาเด็ก
ระดับ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วย

                     สิบเอกยุทธนา ภัททิยะโชติ ... รายงาน

บันทึก ::26 ธ.ค. 51    รางวัลเหรียญทองกิจกรรมโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง


  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ นำเสนอผลการดำเนินงาน
ประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จตามนโยบาย
และกลยุทธ์ กิจกรรมโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้รับรางวัล
เหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ จ.นครราชสีมา ระหว่าง 19 -21 ธันวาคม 2551

                     ศากุน ศิริพานิช ... รายงาน

บันทึก ::25 ธ.ค. 51    ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุดยอดโครงงาน ระดับภูมิภาค


  โรงเรียนบ้านหนองยาง ได้รับคัดเลือกจาก สพท.บร.1 เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมอบรม"ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุดยอดโครงงาน
ระดับภูมิภาคโซนประตูอิสาณ" โดยมี ด.ช.อนุชา พุทธานุ
ด.ช.จักรกฤษณ์ ดำมีขาว ด.ญ.สุดธิดา บันดา เข้าร่วมกิจกรรม
ณ วัดอำภาศิริวงศ์ คลอง 16 จ.นครนายก

                     สิบเอกยุทธนา ภัททิยะโชติ ... รายงาน

บันทึก ::25 ธ.ค. 51    โรงเรียนบ้านหนองยาง ศึกษาแหล่งเรียนรู้


  นายจักรกริช ศรีวงศ์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาง
นำคณะครู-นักเรียน 62 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานที่
สำคัญในภาคตะวันออก เพื่อให้เรียนรู้ธรรมชาติและวิถีชีวิต
จากสถานที่จริง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัดหลวงพ่อ
พระพุทธโสธร เมืองจำลอง และสวนนงนุช ฯลฯ ระหว่างวันที่
10-12 ธันวาคม 2551

                     สิบเอกยุทธนา ภัททิยะโชติ ... รายงาน

บันทึก ::24 ธ.ค. 51    โรงเรียนบ้านดงกะทิงฯ คว้าเหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


  ด.ญ.ปนัดดา ชูคะรัมย์ และด.ญ.อาทิตยา อัปปะมะโต นักเรียน
โรงเรียนบ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ รับประกาศเกียรติคุณรางวัล
เหรียญทอง ลำดับที่ 4 การประกวดสร้างภาพศิลปะจากเศษวัสดุ
ช่วงชั้นที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ 20 ธ.ค. 2551 โดยมีนางจารุวรรณ ราชศิลา และนางเพชลี
โสภาพล เป็นครูผู้ฝึกสอน

                     วิไลวัลย์ ละเอียด ... รายงาน

บันทึก ::24 ธ.ค. 51    รางวัลเหรียญทอง "โรงเรียนจิ๋ว ผลงานแจ๋ว"

  นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สาธิต
การดำเนินงาน "สารสนเทศก้าวไกลไร้กระดาษ" แก่ผู้สนใจเข้าชม
นิทรรศการ ซึ่งนำไปจัดแสดงในงานศิลปหัตถรรมนักเรียนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ระหว่าง 19-21 ธ.ค. 2551 ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับรางวัล
เหรียญทองกิจกรรมการประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่ประสบ
ผลสำเร็จตามนโยบายและ 5 กลยุทธ์ของ สพฐ. (การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก : โรงเรียนจิ๋ว ผลงานแจ๋ว)

                     ทรงศักดิ์ สิรัมย์ ... รายงาน

บันทึก ::22 ธ.ค. 51    กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ


  นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3
จัดประชุมสัญจร คณะกรรมการกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2551ที่โรงเรียนบ้าน
สระเกษ โดยมีผู้บริหาร และครูเข้าร่วมประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ในวันเดียวกันคณะ
กรรมการกลุ่มได้เยี่ยมชมห้องเรียน, แหล่งเรียนรู้, ห้องพิเศษต่าง ๆ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบที่2
ซึ่งโรงเรียนบ้านสระเกษได้ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานจาก
สมศ.แล้ว
                      พัชรินทร์ มีพัฒน์ ... รายงาน

บันทึก ::22 ธ.ค. 51     โรงเรียนบ้านฝังงา แสดงผลงานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  นายสมควร ศรีทะลับ ผอ.โรงเรียนบ้านฝังงา และครู-นักเรียน
นำผลงาน "สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนานักเรียนเพื่อ
การอ่านออก เขียนคล่อง" ไปจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ระหว่าง
19-21 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเขียน ช่วงชั้นที่ 1-2

                      ไชยสิทธิ์ ท่องกระโทก ... รายงาน

บันทึก ::17 ธ.ค. 51     โรงเรียนดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ

  นายธนภัทร สิริวาส ผอ.โรงเรียนดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์
นำคณะครู ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 ร่วมกับหัวหน้า
ส่วนราชการและประชาชนในอำเภอบ้านด่าน

                       วิไลวัลย์ ละเอียด ... รายงาน

บันทึก ::17 ธ.ค. 51     โรงเรียนดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ ร่วมวิ่งธง 116 วันสร้างสามัคคี

  นายธนภัทร สิริวาส ผอ.โรงเรียนดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ ร่วมพิธี
วิ่งธง "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี" ที่อำเภอบ้านด่าน
โดยมีนายอำเภอบ้านด่าน หัวหน้าส่วนราขการ ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

                       วิไลวัลย์ ละเอียด ... รายงาน

บันทึก ::17 ธ.ค. 51     สพท.บร.1 เลือกตั้งซ่อม อกคศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

  เมื่อวันทื่ 16 ธันวาคม 2551 สพท.บร.1 จัดการเลือกตั้งผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษา ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพท.บร.1 เป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่ง
ที่ว่าง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 93.45 ผู้ที่ได้รับ
เลือกตั้งคือ นางกาญจนา ศิริมนทกาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

                       ศากุน ศิริพานิช ... รายงาน

บันทึก :: 8 ธ.ค. 51     โรงเรียนบ้านสระเกษ จัดงาน "วันพ่อ" 5 ธันวาคม 2551

  นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านสระเกษ พร้อมคณะครู นักเรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร
ไหว้พ่อ ประกวดวาดภาพ เรียงความ แต่งกลอนและคัดลายมือ และ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ อาทิ นักเรียนประพฤติดี
มัธยัสต์อดออม ช่วยเหลือโรงเรียน ซื่อสัตย์และกตัญญู ในช่วงบ่าย
ได้ร่วมกันพัฒนาภายในหมู่บ้าน

                       พัชรินทร์ มีพัฒน์ ... รายงาน

บันทึก :: 8 ธ.ค. 51     โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 ฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

  นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผอ.โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5
ไตรคามสิทธิศิลป์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติ
และถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเดียวกันนักเรียนที่
ผ่านการอบรมโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ได้จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย

                       อุษณีย์ นึกชอบ ... รายงาน

บันทึก :: 8 ธ.ค. 51     อบต.สะแกซำ ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

  พระครูวิโรจน์ธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลสะแกซำ และ
นายจงดี พ่อค้า นายก อบต.สะแกซำพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน
คณะครู ข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 และปลูกต้นไม้
คนละต้น เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วย

                       ไชยสิทธิ์ ท่องกระโทก ... รายงาน

บันทึก :: 4 ธ.ค. 51     โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 ฯ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก

  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 ไตรคามสิทธิศิลป์ จัดกิจกรรม
เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2551 โดยมีกิจกรรมหน้าเสาธง
รณรงค์ให้ความรู้ และกิจกรรมในชั้นเรียน ได้แก่การเล่นเกมส์รู้ทันเอดส์
และอ่านแผ่นภาพความรู้เรื่องเอดส์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่
นักเรียน และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

                       อุษณีย์ นึกชอบ ... รายงาน

บันทึก :: 2 ธ.ค. 51   นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก เข้าสอบธรรมศึกษา

  นายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก นำนักเรียน
จำนวน 70 คน เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี
2551 ณ สนามสอบวัดกระดึงทอง (ธ) อ.บ้านด่าน เพื่อเป็นการ
ประเมินผลโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

                       ประทีป หีบแก้ว ... รายงาน

บันทึก :: 1 ธ.ค. 51   นักเรียนโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์

  เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2551 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5
ไตรคามสิทธิศิลป์ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดขึ้น โดยได้เข้าชมภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                       อุษณีย์ นึกชอบ ... รายงาน