เครือข่ายกระจายข่าว   โดย ...เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.บร.1
เดือน มีนาคม 2551
 
      
บันทึก ::26 มี.ค. 51                              รับมอบเสาธง ลานเอนกประสงค์ และห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกวัด

     20 มี.ค.2551 นางสาวรัตติยา พานิชนอก รอง ผอ.สพท.บร.1
รับมอบ เสาธง ลานเอนกประสงค์ และทำพิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านโคกวัด อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นจากกองทุนผ้าป่า
สามัคคีของโรงเรียน โดยผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองและศิษย์เก่าร่วมกันดำเนินการ

                                      ประกอบ จันทร์ประโคน.... รายงาน

บันทึก ::26 มี.ค. 51                              รับมอบอาคาร โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย

     นายสาธร และนางจันนา สุขสมบูรณ์ ครูโรงเรียน
บ้านโพธิ์ดอนหวาย อ.เมืองบุรีรัมย์ สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียน มูลค่า 200,000 บาท เพื่อประโยชน์
ในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนายจรูญ วังงาม รอง ผอ.สพท.บร.1
นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์ ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียน และชุมชน
รับมอบ เมื่อ 9 มี.ค. 2551

                                      ฑิตดุษิตา บัวศรี.... รายงาน

บันทึก ::25 มี.ค. 51                          โรงเรียนบ้านสระเกษ ร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์และยุวหมอดิน

    สถานีพัฒนาที่ดิน จ.บุรีรัมย์ จัดอบรมครู-นักเรียนโรงเรียน
บ้านสระเกษ อ.เมืองบุรีรัมย์ โครงการ"เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
และยุวหมอดิน" ซึ่งมีโรงเรียนในบุรีรัมย์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
4 โรงเรียน และคัดเลือกนักเรียน 9 คน ครู 1 คนเข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม
ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่าง 31 มี.ค.- 1 เม.ษ .2551

                                        พัชรินทร์ มีพัฒน์... รายงาน

บันทึก ::25 มี.ค. 51                          โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ จัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการศึกษา

     นายจรูญ วังงาม รอง ผอ.สพท.บร.1 เปิดนิทรรศการแสดง
ผลงานของนักเรียนและครูผู้สอนตามสภาพที่แท้จริง ปีการศึกษา
2550 ของ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่อสาธารณชน โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

                                        มนู เฮงขวัญ... รายงาน

บันทึก ::25 มี.ค. 51                          โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

         นาย จำนงค์ เมืองงาม ผอ.โรงเรียนบ้านทะมนชัย
อ.ลำปลายมาศ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ เยี่ยมชม
ผลผลิตการเกษตรของนักเรียน ในกิจกรรมโรงเรียนแก้จน
เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนปฏิบัติจริง เพื่อสร้างทักษะการทำงานและนำ
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                                        วิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์... รายงาน