สำนักงาน
:: ความเป็นมา
:: กลยุทธ์
แนะนำผู้จัดทำ

แววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย
ผอ.กลุ่มงานฯ

ทำเนียบกลุ่มงานฯ
งาน1
งาน 2
วาง3
งาน 4
งาน 5
งาน 6
งาน 7
งาน 8
เอกสาร 1
เอกสาร 2ิ
   หน่วยงาน สพท.บร. ๑
:: กลุ่มอำนวยการ
:: กลุ่มบริหารงานบุคคล
:: กลุ่มนโยบายและแผน
:: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
:: กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
:: หน่วยตรวจสอบภายใน
:: การเงินและสินทรัพย์
:: E-learning
:: ศูนย์เทคโนฯ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   e-mail
:: Login

 Search By Google.com
 

ค้นหาคำศัพท์

Search By Longdo
   
    เขตพื้นที่การศึกษา
 
  แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
 
 
  :: สัญญายืมเงิน
  :: แบบคําขอเพิ่ม/ปรับปรุง
ข?อมูลในฐานข?อมูลบุคลากรภาครัฐ
 
  พัสดุ (ตัวอย่าง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รายงานขอซื้่อ 50
 
  :: SP2 การจ้างวิทยากรภายนอก
  :: การจ้างเหมารถยต์
  ::  แบบรื้อถอน
   
ข่าวบริการประชาสัมพันธ์
 4
 
  ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ควรทราบ

กค 0409.3/ว36 2 มี.ค. 2548 เรื่อง การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มอบอำนาจการหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สพฐ.
มอบอำนาจการอนุญาตใช้เงินสำหรับซื้อดวงตราไปรษณีย์ไว้สำหรับสำรองใช้ สพฐ.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547     (12/04/2548)
การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ    หลักฐานประกอบคำขอรับ    ตัวอย่างการเขียนคำขอรับ(6000)    ตัวอย่างการเขียนคำำขอเบิก(6001)  

การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (กฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547)

  ค่าเช่าบ้านข้ราชการ (สัญญาซื้อข้ายไม่ได้ระบุว่าขายบ้านพร้อมที่ดิน)
ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง (7/02/2548)
ตารางค่าธรรมเนียมการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
   คำชี้แจงและ เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล&การศึกษาบุตร
 
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
50 .อิสาณ ต.เมือง อ.บุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ โทร. 0 4461 3035 โทรสาร 0 4462 0277
สมพร เฮงขวัญ,สกุลเกตุ ขันชัย email : hangkwan@chaiyo.com.

คุ่มือ1
คู่มือ2
ftp