เอกสารมาใหม่

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการของส่วนราชการ (ฟันเทียม) / การเบิกจ่าย เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การ รักษาพยาบาลใช้สำหรับ การ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ( เพิ่มเติม )
การเบิกค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ ทางราชการ