privateschmeeting57

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย การพัฒนาครูธุรการ การพัฒนาผู้บริหารและครูอาชีวศึกษา การพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจากทั้ง ๔ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม รวม ๔๐ คน.... (ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
ecampnongmakhatae57

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp By PEER Center at Bannongmakatae School ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ร่วมกับ ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนขึ้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายจักรกริช ศรีวงศ์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาง นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ศูนย์ PEER Center ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และมีนางนฤพร พรหมบุตร นางสาวฐิติวรดา ดูเรืองรัมย์ คณะครูและนักเรียนแกนนำร.ร.บ้านหนองมะค่าแต้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗..... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
readytoaseanmuang857

“การประชุมครู/ผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘”

“การประชุมครู/ผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสนอง สดไสย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมครูและผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องคูเมือง โรงแรมเทพนคร เพื่อชี้แจงแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และกิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในกลุ่มจำนวน ๑๔ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ-รายงาน

รายละเอียด
goodgabage57

การจัดการขยะที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมบัติ โยงรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการขยะที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม และมีนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา และคณะ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และการดำเนินการจัดทำธนาคารขยะในโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๒๐ คน การดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป ....... (นางรพีพร ศรีรักษา : รายงาน)

รายละเอียด
scoutchumni57

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอชำนิ เป็นประธานในพิธีสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชำนิ ซึ่งมีลูกเสือ ผู้กำกับ โรงเรียนในเขตพัฒนาการศึกษาชำนิเข้าร่วมจำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนชำนิพิทยาคม สังกัด สพม 32 และลูกเสือชาวบ้านอำเภอชำนิ รวมลูกเสือที่เข้าร่วมพิธีสวนสนามในครั้งนี้ ประมาณ 600 คน การจัดพิธีสวนสนามในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง และงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพ และรายงาน)

รายละเอียด
glassesforkid57

แว่นตาเพื่อเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายมนูญ หนูเนตร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะจากบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมามอบแว่นสายตาในโครงการแว่นตาเพื่อเยาวชนไทย Glasses Donation for Our Kids ให้แก่นักเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ ที่มีปัญหาด้านสายตาและฐานะยากจนไม่สามารถจัดหาแว่นได้ด้วยตนเอง รวม ๒๕๘ คน พร้อมกับมอบของขวัญและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยมีนางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวขอบคุณ และมีผู้แทนจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เขต ๓ และเขต ๔ ร่วมต้อนรับ ... การมอบแว่นสายตาในครั้งนี้ ทางบริษทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจวัดสายตาให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ -๔ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อตัดแว่นสายตานำมามอบให้แก่นักเรียนดังกล่าว ... (ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด
readytoasean57

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยแต่กลุ่มโรงเรียนได้จัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มมาแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากการแข่งขันมีทีมที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้เป็นตัวแทนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.กาฬสินธุ์ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ชั้น ป.๔-๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ / กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ชั้น ม.๑-๓ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ และกิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ ชั้น ม.๑-๓ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ .... (ศากุน ศิริพานิช... รายงาน)

รายละเอียด
marchscoutchumni57

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอชำนิ เป็นประธานในพิธีสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชำนิ ซึ่งมีลูกเสือ ผู้กำกับ โรงเรียนในเขตพัฒนาการศึกษาชำนิเข้าร่วมจำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนชำนิพิทยาคม สังกัด สพม 32 และลูกเสือชาวบ้านอำเภอชำนิ รวมลูกเสือที่เข้าร่วมพิธีสวนสนามในครั้งนี้ ประมาณ 600 คน การจัดพิธีสวนสนามในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง และงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพ และรายงาน)

รายละเอียด
belove57

ปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พล.ต.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาพบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยได้ชี้แจงการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงที่ผ่านมาถึงสาเหตุ ความจำเป็น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว โดยขอให้ทุกฝ่ายตระหนักและยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี… รายงาน)

รายละเอียด
liittleagritakotanet57

ค่ายยุวเกษตรโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายชัยยศ เอื้อปัญญาพรนายอำเภอบ้านด่าน เป็นประธานเปิดค่ายยุวเกษตร ซึ่งโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรจัดขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๕๒ คน เข้าค่าย ๒ คืน ๓ วัน และ ได้รับความร่วมจากเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรอำเภอบ้านด่าน ปราชญ์ชาวบ้าน นายทองคำ ยิ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ กิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้แก่ การชำดอกขจร การตอนมะนาว การแปรรูปเห็ด ( แหนมเห็ด) การทำขนมถั่วเคลือบ และการประกอบอาหาร...… นายณรงค์ ศรีริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร กล่าวว่า ค่ายยุวเกษตรที่จัดขึ้นนี้ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าของการเกษตรซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ และเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับความความรู้ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรตามความสนใจ และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น สามารถทำงานเป็นกลุ่มคณะเพื่อพัฒนาตนองและชุมชน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสงบสุข ... (ประยูร กรุงรัมย์… รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63
bobec572 bobec1

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

privateschmeeting57

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย การพัฒนาครูธุรการ การพัฒนาผู้บริหารและครูอาชีวศึกษา การพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจากทั้ง ๔ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม รวม ๔๐ คน.... (ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

ecampnongmakhatae57

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp By PEER Center at Bannongmakatae School ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ร่วมกับ ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนขึ้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายจักรกริช ศรีวงศ์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาง นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ศูนย์ PEER Center ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และมีนางนฤพร พรหมบุตร นางสาวฐิติวรดา ดูเรืองรัมย์ คณะครูและนักเรียนแกนนำร.ร.บ้านหนองมะค่าแต้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗..... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด

“การประชุมครู/ผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘”

readytoaseanmuang857

“การประชุมครู/ผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘”

“การประชุมครู/ผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสนอง สดไสย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมครูและผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องคูเมือง โรงแรมเทพนคร เพื่อชี้แจงแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และกิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในกลุ่มจำนวน ๑๔ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ-รายงาน

รายละเอียด

การจัดการขยะที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน

goodgabage57

การจัดการขยะที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมบัติ โยงรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการขยะที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม และมีนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา และคณะ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และการดำเนินการจัดทำธนาคารขยะในโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๒๐ คน การดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป ....... (นางรพีพร ศรีรักษา : รายงาน)

รายละเอียด

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 233

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

ภารกิจผอ.เขตฯ

calendar

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 27028 บุคคลทั่วไป และ 6 สมาชิก ออนไลน์

Site Login