onetmeeting58

ประชุมเตรียมความพร้อมกรรมการจัดสอบ O-NET

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ และ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดเข้ารับฟังการชี้แจง ..... การประชุมในครั้งนี้แบ่งเป็น ๓ รุ่น คือ โรงเรียนในอำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้องและสุจริต เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่แท้จริง และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป ......(ศากุน ศิริพานิช… รายงาน)

รายละเอียด
sciencenongtae58

รมว.วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมป่าชุมชนโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริฯ ชุมชนบ้านโนนขวาง และชมการดำเนินงานของเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนโนนขวาง ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดการน้ำและป่าชุมชนที่โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โดยมีนายชัยยศ เอื้อปัญญาพร นายอำเภอบ้านด่าน และนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านด่าน คณะครู นักเรียน และชุมชนให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ์ด้นำสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มามอบให้แก่โรงเรียนและนักเรียนด้วย พร้อมกับชื่นชมคณะครู นักเรียน และชุมชนที่ได้ร่วมกันรักษาป่าในโรงเรียนและชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเอื้อประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น.....( ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)

รายละเอียด
teacherday58

วันครู ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด จัดขึ้นในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๕๙ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด ร่วมพิธีกว่า ๑,๕๐๐ คน ...คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้ คือ “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยข้าราชการครูจากทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไมยธรรมแด่พระสงฆ์ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูสังกัดต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ครูดีในดวงใจ และรางวัลหนึ่งแสนครูดี โดยมีข้าราชการครูที่เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 282 คน...(ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
painting12value58

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดวาดภาพ “ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ”

นักเรียนโรงเรียนบ้านประคอง ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดวาดภาพ “ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ” โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปีที่ ๙ ...... บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดประกวดวาดภาพโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปีที่ ๙ ระดับประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านประคองได้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วาดภาพระบายสีบนเฟรมผ้าใบขนาด ๒x๓ เมตร ในหัวข้อ “ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ” โดยเลือกคุณธรรมข้อ “มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน” ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านประคองได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัลรวม ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้แข่งขันประกอบด้วยเด็กหญิงลดามาศ สำกลาง ชั้น ป.๖ เด็กชายภานุพงษ์ สำกลาง ชั้น ป.๕ เด็กหญิงลักษิกา บุญชำนาญ ชั้น ป. ๔ และเด็กหญิงพรรณิภา วงค์คต ชั้น ป. ๓ มีนายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ เป็นครูผู้สอน ......(สุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ.. รายงาน)

รายละเอียด
evayouthcenter58

ประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งนำโดย ศน.ดร.บังอร แก่นจันทร์/ ศน.ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ ศน.ดร.ชัชวาลย์ คัมภีระวัฒน์ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โดย นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูสายชั้นอนุบาลนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป..(รวิษฎา แพงเพ็ง...ถ่ายภาพ /ประทีป หีบแก้ว...รายงาน)

รายละเอียด
teacherdaychumni58

วันครูอำเภอชำนิ

เมือวันที่ 16 มกราคม 2558 นายสัญญา เสาวกูล ประธานกลุ่มชำนิ1 ประธานคณะกรรมการจัดงานวันครู พร้อมผู้บริหาร คณะครู อำเภอชำนิ ร่วมกันจัดงานวันครู ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนชำนิพิทยาคม โดยมี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอชำนิ เป็นประธาน และได้รับเกียรติ จาก นางสโรชินื โอชโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ มูลดี นางบุษยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ ร่วมงานครั้งนี้ กิจกรรมในงาน ภาคเช้า พิธีสงฆ์ พิธีบูชาครู พิธีแสดงมุทิตาแด่ครูอาวุโส พิธีมอบเกียรติบัติ ครูดีศรีชำนิ และมอบเกียรติบัติหนึ่งแสนครูดี ภาคบ่าย การแข่งขันกีฬาครู ซึ่งมีกีฬา วอลเลย์บอลหญิง ตะกร้อชาย ฟุตบอลชาย และเปตองผู้บริหาร ภาคค่ำ เลี้ยงพบปะสังสรรค์ จับสลากมอบรางวัล งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดียิ่ง คณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณ นางฐิติพร กมลมุนีโชติ ที่ให้การสนับสนุนรางวัลในการจับสลากในครั้งนี้ ตลอดทั้งท่านกำนันประมวล บ่อไทย ที่ให้การสนับสนุนวงดนตรี และขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการบุญหนา อินทร์สิลา และคณะครู โรงเรียนชำนิพิทยาคม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน และดูแลบริการอย่างดีเยี่ยม อย่างนี้ต้องกดไลค์ให้ครับ (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
khoksanuankidday58

วันเด็กโคกสนวน

นายสุริยา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน พร้อมคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน การประกวดร้องเพลง ระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3 การตอบปัญหาชิงรางวัล เป็นต้น และนอกจากนี้ผู้ใหญ่ใจดี ยังได้จัดซุ้มอาหารต่างๆบริการเด็กที่มาร่วมงานทุกคน อาทิ ซุ้มก๋วยเตียว ซุ้มไอศกรีม ซุ่มขนมลอดช่อง ซู้มลูกชิ้นทอด เป็นต้น การจัดงานครั้งนี้สำเร็จด้วยดียิ่ง ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ สาธุ (นายณัฏฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
snookerteacherday58

การแข่งขันกีฬาสนุ๊กเกอร์วันครู ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายประมวล บุญฑีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งสนุกเกอร์วันครูครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ณ โต๊ะสนุกเกอร์ชมรมผู้เลี้ยงนกเขาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ประธานจัดการแข่งขันได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ การแข่งขันแบ่งเป็นสองประเภทคือ ประเภทเดี่ยวและประเภททีม ซึ่งมีคุณฐิติพร กมลมุนีโชติ เป็นผู้ให้การสนับการแข่งขันในครั้งนี้../ ราชวุฒิ วุฒิยาสาร สปช.สพป.บร.๑

รายละเอียด
readwrite58

ประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมชี้แจงการประกาศนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งกำหนดให้ “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๒ คน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาในสำนักงานฯ เข้ารับฟังการชี้แจงนโยบาย ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดการประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากส่วนกลาง โดยได้กำหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ โดยหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดทำแผนและมีดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในปี ๒๕๕๘ ..... ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษา ๓ ประการคือ ต้องทำให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนมีความรู้ความสามารถ และรู้จักการแก้ปัญหา สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งทั้ง ๓ ประการนี้ ครูต้องทำให้ได้ก่อน เพื่อเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ พื้นฐานสำคัญในการพัฒนานักเรียนตามเป้าหมายทั้ง ๓ ประการ คือ นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ และสื่อสารได้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น การประกาศนโยบาย“ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและสำคัญที่สุดที่ต้องทำอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ...... (ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)

รายละเอียด
kiddaysakaeprong58

วันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ กิจกรรมมีการแสดงบนเวที การละเล่นตามฐานต่างๆ เพื่อรับแจกสิ่งของรางวัล โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์รางวัลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆมากมาย ซึ่งสร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประชุมเตรียมความพร้อมกรรมการจัดสอบ O-NET

onetmeeting58

ประชุมเตรียมความพร้อมกรรมการจัดสอบ O-NET

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ และ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดเข้ารับฟังการชี้แจง ..... การประชุมในครั้งนี้แบ่งเป็น ๓ รุ่น คือ โรงเรียนในอำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้องและสุจริต เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่แท้จริง และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป ......(ศากุน ศิริพานิช… รายงาน)

รายละเอียด

รมว.วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมป่าชุมชนโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

sciencenongtae58

รมว.วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมป่าชุมชนโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริฯ ชุมชนบ้านโนนขวาง และชมการดำเนินงานของเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนโนนขวาง ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดการน้ำและป่าชุมชนที่โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โดยมีนายชัยยศ เอื้อปัญญาพร นายอำเภอบ้านด่าน และนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านด่าน คณะครู นักเรียน และชุมชนให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ์ด้นำสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มามอบให้แก่โรงเรียนและนักเรียนด้วย พร้อมกับชื่นชมคณะครู นักเรียน และชุมชนที่ได้ร่วมกันรักษาป่าในโรงเรียนและชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเอื้อประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น.....( ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)

รายละเอียด

วันครู ๒๕๕๘

teacherday58

วันครู ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด จัดขึ้นในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๕๙ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด ร่วมพิธีกว่า ๑,๕๐๐ คน ...คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้ คือ “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยข้าราชการครูจากทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไมยธรรมแด่พระสงฆ์ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูสังกัดต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ครูดีในดวงใจ และรางวัลหนึ่งแสนครูดี โดยมีข้าราชการครูที่เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 282 คน...(ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดวาดภาพ “ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ”

painting12value58

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดวาดภาพ “ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ”

นักเรียนโรงเรียนบ้านประคอง ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดวาดภาพ “ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ” โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปีที่ ๙ ...... บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดประกวดวาดภาพโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปีที่ ๙ ระดับประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านประคองได้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วาดภาพระบายสีบนเฟรมผ้าใบขนาด ๒x๓ เมตร ในหัวข้อ “ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ” โดยเลือกคุณธรรมข้อ “มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน” ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านประคองได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัลรวม ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้แข่งขันประกอบด้วยเด็กหญิงลดามาศ สำกลาง ชั้น ป.๖ เด็กชายภานุพงษ์ สำกลาง ชั้น ป.๕ เด็กหญิงลักษิกา บุญชำนาญ ชั้น ป. ๔ และเด็กหญิงพรรณิภา วงค์คต ชั้น ป. ๓ มีนายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ เป็นครูผู้สอน ......(สุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ.. รายงาน)

รายละเอียด

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 253

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 83277 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Site Login