khoksanuansitlook58

โรงเรียนบ้านโคกสนวนจัดโครงการศิษย์ลูก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุริยา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน พร้อมคณะครูจัดโครงการศิษย์ลูก วัตถุประสงค์ เพื่อประชุมชี้แจง สรุปผลการจัดการศึกษา ปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และแนวนโยบายการจัดการศึกษา ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน จ่ายเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี และเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง (นายณัฏฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
free15sakaeprong58

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์มอบเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

“โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์มอบเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นมารับเงินตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน และโรงเรียนได้มอบเงินมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นโดยมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองจะได้เตรียมการจัดหาเพื่อให้ทันให้ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายสปช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
anblpsetready58

อนุบาลลำปลายมาศ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จัดกิจกรรม”ค่ายรักการอ่าน” ตอน “เรียนรู้ร่วมกัน สุขสันต์กับภาษาไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 รวม 906 คน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 เนื่องจากทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความงอกงามทางสติปัญญา ทำให้คนฉลาด รู้จักคิด และมีโลกทัศน์กว้าง โดยมีคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมรักการอ่าน ระหว่าง 13-15 พฤษภาคม 2558 ... นอกจากนี้ ในช่วงปิดภาคเรียน ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ คัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.2-6 ที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้าค่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นแบบเข้ม โดยมีคณะผู้ปกครองและคุณครูร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ .....(ประหยัด วรงค์...รายงาน)

รายละเอียด
sirithorn58

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาจักรีสิรินธร

นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวบุรีรัมย์พร้อใจแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ประดับตราสัญลักษณ์ ร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น... (ศากุน ศริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
openhousenonmgma58

วัน open school โรงเรียนบ้านหนองม้า

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 นายประมวล บุญที รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวัน open school ของโรงเรียนบ้านหนองม้า ซึ่งนายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผอ.โรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2557 ต่อสาธรณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษา อบต.กระสัง และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมชมผลการนิทรรศการและการแสดงของนักเรียนจำนวยมาก... (นพนรรจ์ เติมทรัพย์… รายงาน)

รายละเอียด
librarysamromg58

ชุมชนร่วมสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติให้โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 นายเอกชัย กาญจนา รองผอ.สพป.บร.1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารห้องสมุด “เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ณ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยนายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งและคณะครูให้การต้อนรับ งบประมาณในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดหลังนี้ได้จากเงินบริจาคของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และท่านผู้ใหญ่ใจดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ, ทำบุญตักบาตร, ถวายภัตตาหารเพล, กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา, การแสดงของนักเรียนระดับช้้นต่างๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงิน และร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรับมอบอาคารห้องสมุดในครั้งนี้ .... (พัชรินทร์ มีพัฒน์…รายงาน)

รายละเอียด
directorsport58

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร “เบญจมิตรเกมส์ ครั้งที่ ๖

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร “เบญจมิตรเกมส์ ครั้งที่ ๖” เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ “เบญจมิตรเกมส์ ครั้งที่ ๖” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง ๕ เขตพื้นที่การศึกษา โดยภาคกลางวัน มีการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด ๖ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล(ชาย),วอลเลย์บอล(หญิง),กีฬาเซปักตะกร้อ(ชาย),กีฬาเปตอง(ทีมผสม),กีฬากอล์ฟและกีฬาสนุกเกอร์ ภาคกลางคืนมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และจับฉลากรางวัล.../ ขอบคุณภาพจากเฟสบุ๊ค อ้วน บุรีรัมย์/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
openhousemuang658

เปิดบ้านโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

“เปิดบ้านโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ (Open House) และการประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผลการดำเนินงาน ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน การแสดงบนเวที การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนในแต่ละระดับช่วงชั้น โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและแขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก.../ด.ช.ทักดนัย แนวณรงค์ ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
doctornongpaong58

หน่วยแพทย์ พอ.สว.โรงเรียนบ้านหนองพะอง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.(แพทย์อาสา สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านหนองพะอง ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ ขันธหัตถ์ ปลัดอาวุโส รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอชำนิ นายยุทธศิลป์ สุดหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพะอง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชำนิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และ นางสาวสมจิตร สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบชุดยาพระราชทาน มอบทุนการศึกษานักเรียน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนชาวตำบลละลวด มอบพันธ์ปลา พันธ์ไม้ และนอกจากนี้หน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอชำนิได้ออกบริการประชาชนด้านต่างๆอาทิ ด้านการแพทย์ เกษตรจังหวัด/อำเภอ คลังจังหวัด แรงงานจังหวัด ที่ดินจังหวัด ประมงจังหวัด เป็นต้น งานครั้งนี้ประชาชาชาวตำบลละลวด อำเภอชำนิได้รับประโยชน์ มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
areastandard58

การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. ประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารและการจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะ ประกอบด้วยนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ และนางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานและการจัดการศึกษา

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

โรงเรียนบ้านโคกสนวนจัดโครงการศิษย์ลูก

khoksanuansitlook58

โรงเรียนบ้านโคกสนวนจัดโครงการศิษย์ลูก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุริยา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน พร้อมคณะครูจัดโครงการศิษย์ลูก วัตถุประสงค์ เพื่อประชุมชี้แจง สรุปผลการจัดการศึกษา ปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และแนวนโยบายการจัดการศึกษา ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน จ่ายเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี และเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง (นายณัฏฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์มอบเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

free15sakaeprong58

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์มอบเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

“โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์มอบเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นมารับเงินตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน และโรงเรียนได้มอบเงินมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นโดยมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองจะได้เตรียมการจัดหาเพื่อให้ทันให้ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายสปช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด

อนุบาลลำปลายมาศ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

anblpsetready58

อนุบาลลำปลายมาศ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จัดกิจกรรม”ค่ายรักการอ่าน” ตอน “เรียนรู้ร่วมกัน สุขสันต์กับภาษาไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 รวม 906 คน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 เนื่องจากทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความงอกงามทางสติปัญญา ทำให้คนฉลาด รู้จักคิด และมีโลกทัศน์กว้าง โดยมีคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมรักการอ่าน ระหว่าง 13-15 พฤษภาคม 2558 ... นอกจากนี้ ในช่วงปิดภาคเรียน ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ คัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.2-6 ที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้าค่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นแบบเข้ม โดยมีคณะผู้ปกครองและคุณครูร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ .....(ประหยัด วรงค์...รายงาน)

รายละเอียด

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาจักรีสิรินธร

sirithorn58

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาจักรีสิรินธร

นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวบุรีรัมย์พร้อใจแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ประดับตราสัญลักษณ์ ร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น... (ศากุน ศริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 257

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 39418 บุคคลทั่วไป และ 16 สมาชิก ออนไลน์

Site Login