บัญชี E-mail ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/กลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


เขียนโดย: Administrator ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

คำที่เกี่ยวข้องใน: สพท.บร.1

 

 

 

ที่ ชื่อ-สกุล/กลุ่ม/หน่วย E-mail
1 นายณรงค์  แผ้วพลสง (ผอ.สพท.บร.1) director@buriram1.go.th
2 น.ส.รัตติยา     พานิชนอก (รองผอ.สพท.บร.1) rattiya@buriram1.go.th
3 นายลวด  แก้วไธสง (รองผอ.สพท.บร.1) luad@buriram1.go.th
4 นายธีระวุฒิ    เจริญรัมย์ (รองผอ.สพท.บร.1) theerawut@buriram1.go.th
5 นายเอกชัย     กาญจนา (รองผอ.สพท.บร.1) eakachai@buriram1.go.th
6 นายนพรัตน์     ประสีระเตสัง (รองผอ.สพท.บร.1) krunop@buriram1.go.th
7 นายประยงค์     เลาลักษณ์จรรยา (รองผอ.สพท.บร.1) prayong@buriram1.go.th
8 นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม (รองผอ.สพท.บร.1) wilailuk@buriram1.go.th
9 นางสโรชินี     โอชโร (รองผอ.สพท.บร.1) sarochinee@buriram1.go.th
10 นางแสงจันทร์     อุไรมาลย์ sang@buriram1.go.th
11 นายศุภร     พงศ์ทองมี suporn@buriram1.go.th
12 น.ส.มนัสปอง     ศรีทอง pong@buriram1.go.th
13 น.ส.อภิณญาณ     บุญอุไร lek@buriram1.go.th
14 นายไชยสิทธิ์     พวงศรี chaiyasit@buriram1.go.th
15 นางบังอร     แก่นจันทร์ bangon@buriram1.go.th
16 นายศรัทธา     เหมือนถนอม sattha@buriram1.go.th
17 น.ส.วรรณพร     สุขอนันต์ wannaporn@buriram1.go.th
18 นายมนู     เฮงขวัญ manoo@buriram1.go.th
19 นายวิวัฒน์ชัย     ชุตินธรารักษ์ wiwatchai@buriram1.go.th
20 นายทองคูณ     หนองพร้าว thongkoon@buriram1.go.th
21 นายเลื่อน     เสนานอก luan@buriram1.go.th
22 นายปัญญา     ยางนอก panya@buriram1.go.th
23 นายอดุลย์     สุชิรัมย์ adoon@buriram1.go.th
24 นางรุ่งฤดี     หมั่นการ roong@buriram1.go.th
25 นายสุรศักดิ์     กาญจนการุณ ne@buriram1.go.th
26 นายวีระวัฒน์     ทรัพย์อุดม wee@buriram1.go.th
27 นายพีระวัฒน์     เศวตรพัชร์ tam@buriram1.go.th
28 ว่าที่ร.ต.ไพบูลย์     มูลดี paiboon@buriram1.go.th
29 นางคัทลียา     วงศ์วัฒน์ cat@buriram1.go.th
30 นางทองเลิศ     คุณธรรม thonglert@buriram1.go.th
31 นางสุภะรัตน์     ทรัพย์เวชการกิจ suparat@buriram1.go.th
32 นางกรุณา     บุษบง na@buriram1.go.th
33 นางเพ็ญพิมล     เทพทอง pe@buriram1.go.th
34 นางวันพร     นาคแก้ว wanporn@buriram1.go.th
35 นางดาวดี     คีรี dd@buriram1.go.th
36 นายศราวุธ     โรจนวรรณ moo@buriram1.go.th
37 นายชัชวาลย์     คัมภีราวัฒน์ chat@buriram1.go.th
38 นางเขมษุดา     อเนกนวล khem@buriram1.go.th
39 น.ส.พรรณเพ็ญ     นิลนนท์ panpen@buriram1.go.th
40 นางจารุมาศ     คณารักษ์ jarumat@buriram1.go.th
41 นางวัชรี     เป็นพร้อม watcharee@buriram1.go.th
42 นางนุศรา     ชะปูแสน nootsara@buriram1.go.th
43 นางสุดาพร     หงษ์นคร sudaporn@buriram1.go.th
44 นายจเร     สัตยารักษ์ jare@buriram1.go.th
45 นางบังอร     ศิริจันทรกานต์ orn@buriram1.go.th
46 ว่าที่พ.ต.รัชต์ชัย     มุกดา me@buriram1.go.th
47 นางเสาวคนธ์     สิบรัมย์ noi@buriram1.go.th
48 นางอุดมสิน     อุตสาทรัพย์ udomsin@buriram1.go.th
49 น.ส.รัศมี     ตระกูลรัมย์ ratsamee@buriram1.go.th
50 นางประไพรัตน์     บารัมย์ paew@buriram1.go.th
51 นายเกษมสุข     วัชรพงศ์เกษม ks@buriram1.go.th
52 นายณรงค์     ศิริวงษ์พานิชย์ nong@buriram1.go.th
53 นายอนันต์     หวะสุวรรณ anan@buriram1.go.th
54 นายถวิล     ศรเทพา thawin@buriram1.go.th
55 นางวาสนา     โล่ห์นารายณ์ wassana@buriram1.go.th
56 นายสุคนธ์     แน่นอุดร sukon@buriram1.go.th
57 นายกร  ปราชญ์รัฐกิจ admin@buriram1.go.th
58 น.ส.เฌอมา     ปัญญพิชญ์ chermar@buriram1.go.th
59 น.ส.มยุรี     อุทัยวัฒนา ma@buriram1.go.th
60 นางสิปภา     หมั่นสนาม sipapa@buriram1.go.th
61 นายกวีกร     พระภูจำนงค์ kaweekorn@buriram1.go.th
62 นางไพฑูรย์     หวะสุวรรณ paitoon@buriram1.go.th
63 น.ส.พรนิมิต     โล้นพรม aew@buriram1.go.th
64 นางกาญจนา     ศิริมนทกาน dang@buriram1.go.th
65 น.ส.ศากุน     ศิริพานิช sakoon@buriram1.go.th
66 นางกัญญา     ศิริวิโรจน์ kanya@buriram1.go.th
67 นางพรวิภา     ศรีเวียง tae@buriram1.go.th
68 นายธีรพงษ์     จินพละ muang@buriram1.go.th
69 นางคำพวง     วัชระเงิน jom@buriram1.go.th
70 น.ส.ดำรง     ทำผ้า damrong@buriram1.go.th
71 น.ส.สุวรีย์     เจริญรัมย์ suwaree@buriram1.go.th
72 นางวันชะนา     จันทร์เกาะ jim@buriram1.go.th
73 นางกรรณิกา     เลาลักษณ์จรรยา kannika@buriram1.go.th
74 นายประกอบ     จันทร์ประโคน prakob@buriram1.go.th
75 น.ส.อรวรรณ     ธนาคุณ ning@buriram1.go.th
76 นางยุบล     ผิวผ่อง yubon@buriram1.go.th
77 นายประพนธ์     วรรณโกษิตย์ prapon@buriram1.go.th
78 นางทัดทอง     เพ็ญศศิธร tiw@buriram1.go.th
79 นางสุนีย์     อังคตรีรัตน์ sunee@buriram1.go.th
80 น.ส.รชรินทร์     อนันตวิเชียร pui@buriram1.go.th
81 นางสุวิรัตน์     วงศ์ตรี pub@buriram1.go.th
82 นางอัมพร     จันตะเคียน um@buriram1.go.th
83 น.ส.วงษ์มณี     ชุมหิรัญ nee@buriram1.go.th
84 นางสุวิชา     ทรงประโคน tai@buriram1.go.th
85 น.ส.อุษณีย์     เดชวิทยาวุฒิ oh@buriram1.go.th
86 นางวิลาวัลย์     ตาละคำ mam@buriram1.go.th
87 น.ส.ญาณี     แย้มไทย yanee@buriram1.go.th
88 น.ส.แววตา     วงศ์พิพัฒน์ชัย waewta@buriram1.go.th
89 นายนิพนธ์     จงคอยกลาง nipon@buriram1.go.th
90 นางสุเนตร     พรอมตระกูล sunet@buriram1.go.th
91 น.ส.สกุลเกตุ     ขันชัย nang@buriram1.go.th
92 นางรัชดาภรณ์     อุรีรัมย์ pim@buriram1.go.th
93 นายวิทยา     สอนอาจ wittaya@buriram1.go.th
94 น.ส.ถวัลย์รัตน์     สวนบุรี wan@buriram1.go.th
95 นางฉวีวรรณ     ศรีสุข weewan@buriram1.go.th
96 นางสุธีรา     คุณธรรม ying@buriram1.go.th
97 นายไพสงคราม     จามรโชติ art@buriram1.go.th
98 นายทองหล่อ     จันทร์ธีระวงศ์ tonglor@buriram1.go.th
99 นายสุนทร     ปีนะภา soontorn@buriram1.go.th
100 นางอรุณี     ทองกุล arunee@buriram1.go.th
101 น.ส.เพ็ญศรี     แซ่เตียว pensee@buriram1.go.th
102 นางอิศราพร     พวงศรี aey@buriram1.go.th
103 นางดารารัตน์     นพตลุง dararat@buriram1.go.th
104 นางสุนิสา     ศิลาแก้ว sunisa@buriram1.go.th
105 นางอนันตยา     พิมพ์ภู anantaya@buriram1.go.th
106 น.ส.วรรณพร     สิทธิการค้า yu@buriram1.go.th
107 นายอนุชา     ปะทิรัมย์ anucha@buriram1.go.th
108 นางระพีพรรณ     มะลิพันธุ์ or@buriram1.go.th
109 น.ส.เกศิรินทร์     ก่อแก้ว too@buriram1.go.th
110 นางเสาวลักษณ์     เอกอมร tui@buriram1.go.th
111 นางฐิติพร     แขนดอนดู่ bow@buriram1.go.th
112 นางสาวฑติพร       เหิดขุนทด term@buriram1.go.th
113 นางสาวยุวนุช      จงคลาดกลาง mod@buriram1.go.th
114 นางสาวแสงจันทร์       สุทธิประภา tan@buriram1.go.th
115 นางมุนินทร์      ทะนารี munin@buriram1.go.th
116 กลุ่มอำนวยการ    สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 direct@buriram1.go.th
117 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 support@buriram1.go.th
118 กลุ่มบริหารงานบุคคล    สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 person@buriram1.go.th
119 กลุ่มนิเทศฯ    สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 super@buriram1.go.th
120 กลุ่มนโยบายและแผน    สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 plan@buriram1.go.th
121 หน่วยตรวจสอบภายใน    สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 audit@buriram1.go.th
122 กลุ่มงานการเงินและพัสดุ    สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 finance@buriram1.go.th
123 หน้าห้องผอ.    สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 secretary@buriram1.go.th