waikrootako60

พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโก

โรงเรียนบ้านตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีไว้ครูและจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและแสดงออกถึงประเพณีอันดีงาม หลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ซึ่งนักเรียนทุกสายชั้นได้ให้ความร่วมมือจัดพาน นำดอกไม้ ธูปเทียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นที่น่าประทับใจของคณะครูโรงเรียนบ้านตะโก และยังมีการประกวดพานไหว้ครูแต่ละห้อง ซึ่งห้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ ระดับอนุบาล ได้แก่ ชั้นอนุบาล ๒/๑ ระดับสายชั้นที่ ๑ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ระดับสายชั้นที่ ๒ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และระดับสายชั้นที่ ๓ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยทางโรงเรียนบ้านตะโกยังได้มอบเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนสูงสุดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์จาก กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ ด.ญ.ณัฐริกา จะเชนรัมย์ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนบ้านตะโก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (จิราวรรณ ทองเปลว ... รายงาน,ธนชิต แสนดี ... ภาพ)

รายละเอียด
readwrite60

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทย ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทย ซึ่งจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทยนักเรียน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับ สพฐ. วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อนำข้อมูลจากผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนซึ่งมีความสามารถสูงให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับต่ำ โดยครูจะพิจารณาจากผลการประเมินของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายบุคคล เพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละคนมีผลการประเมินความสามารถและทักษะใดที่ควรได้รับการพัฒนาโดยจำเป็นต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน เช่น การจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และสอบการอ่านรู้เรื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนานักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ การจัดกิจกรรมแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย ที่จะดำเนินการในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ แต่งกลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ แต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ คัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เขียนตามคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

รายละเอียด
thaipower60

การแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะภาษาไทย

การแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้น เน้นกิจกรรมด้านการคิดและการเขียน พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ การแต่งกลอนสุภาพ การอ่านเอาเรื่อง การคัดลายมือ และการเขียนตามคำบอก ซึ่งมีผู้บริหาร นักเรียน และครูผู้สอน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๒๐ คน ผลการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย มีดังต่อไปนี้ การเขียนเรียงความ ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงชนากานต์ สำรวมรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโคกสะอาด -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงศิรินภา พิมเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) การแต่งกลอนสี่ ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงสุชาวดี รัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์” การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงวราภรณ์ เนียมกุญชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงวริศรา โนนนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงศุภาวรรณ ปะวะเน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงสุชาดา ดีราชรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ การคัดลายมือ -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กชายพงศ์ศรันย์ ชัยมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงอนรรฆอร สำเร็จรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบำรุงวิทยา -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงกฤตมา รินคำภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” เขียนตามคำบอก -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงเพชรลัดดา สกุลรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงพัชรพร บุญญาธนพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงสุพรรษา ประยงค์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง

รายละเอียด
project60

การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมประกวดระดับจังหวัด การประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๕ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ การร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่โครงงานนักเรียน โดยการส่งโครงงานเข้าประกวด เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน รู้จักในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า ซึ่งมีโครงงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสมสนุก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดหนองปล่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา และโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดำเนินการที่ผ่านมามุ่งที่จะพัฒนาเยาวชน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน ส่งเสริมด้านการศึกษา ตามทิศทางการปฏิรูปการศึกษา การประกวดโครงงานจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นเพื่อส่งเสริมในเรื่องการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ คือการนำไปสู่ความสำเร็จ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา เน้นประสบการณ์และการปฏิบัติจริง การคิดนอกกรอบภายใต้พื้นฐานความเป็นไปได้ จัดระเบียบทางด้านความคิดผลิตเป็นงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาขยายการศึกษาในรูปแบบของกิจกรรมการประกวดโครงงานการศึกษาจะเกื้อกูลต่อแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

รายละเอียด
activelearning60

อบรมปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านกิจกรรม แบบ Active Learning วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมปฏิบัติการ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านกิจกรรม แบบ Active Learning วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์โรงเรียนในสังกัด ให้สามารถสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อให้โรงเรียนได้แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ ซึ่งมีครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐ คน วิทยาการบรรยาย นาย สุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาล ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี ในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเอง เข้าใจและภูมิใจเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในชาติของตน อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมปฏิบัติการ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านกิจกรรม แบบ Active Learning

รายละเอียด
pracharatplan60

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานในโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) สามารถจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) มีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ซึ่งจะดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ร่วมกับภาคเอกชนขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาผ่านโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในระยะแรกปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาพรวมพบว่าการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ขณะเดียวกันยังมีโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านหรือโรงเรียนแม่เหล็ก ซึ่งถือเป็นระยะที่ ๒ ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ เน้นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๒๐ คน โดยทั้ง ๒ โครงการมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนทั้ง ๒ โครงการ โดยรวมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน กับโครงการโรงเรียนประชารัฐเข้าด้วยกันซึ่งใช้ชื่อ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

รายละเอียด
provinceworkproject

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในประดับประถมศึกษา)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในประดับประถมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด ในระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผลการประกวด ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อโครงงาน “ถังเครื่องใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์”โรงเรียนบ้านสมสนุก สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อโครงงาน “๑๘๐ องศา หามุมภายใน” โรงเรียนอนุบาลสตึก สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ , โครงงานภาษาอังกฤษ ชื่อโครงงาน “Link and Learn Game” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท. , โครงงานภาษาไทย ชื่อโครงงาน“ข้อคิดจากปริศนาคำทาย” โรงเรียนเทศบาล ๓ สังกัด อปท. และโครงงานประวัติศาสตร์ ชื่อโครงงาน “ย้อนรอยร่วมเรียนรู้สืบสานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน” โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
learningproject60

อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางแบบโครงงานอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางแบบโครงงาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ ปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๑๙ คน วิทยากรบรรยาย นางสาวราตรี สงวนรัมย์ และนายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ ฝึกทักษะ การสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมทดลองแบบ Hands-On เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญนี้ จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” หัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ขึ้นมา เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

รายละเอียด
5stepteaching60

การพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น สู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย ป.๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้วยการพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น สู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ ยึดหลักการสอนจากง่ายไปหายาก เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น สู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางการดำเนินการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ โดยต้องพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น ประกอบด้วย (๑) อ่านเขียนพยัญชนะและสระให้ถูก (๒) นำพยัญชนะและสระมาผูกให้เป็นคำ (๓) สอนการสะกาดคำและแจกลูก (๔) สอนการผันเสียงให้ถูกตามวรรณยุกต์ (๕) เรียนให้สนุกด้วยคำยากช่วยเสริม โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีชุดแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและเขียนเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๕ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำสื่อและนวัตกรรมสำหรับพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามระดับสภาพปัญหาการอ่านของนักเรียน โดยยึดหลักการสอนจากง่ายไปหายาก ๕ ขั้นดังกล่าวข้างต้น จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ได้นำมาจัดทำเป็นชุดการสอนสำหรับใช้สอนนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ ๓ ชุด ได้แก่ ชุดแบบฝึกการอ่านและสะกดคำพื้นฐาน, ชุดแบบฝึกการอ่านและผันวรรณยุกต์อักษรสูง และชุดแบบฝึกการอ่านและเขียนคำยาก ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้รู้จักอ่านประสมคำง่ายๆ สะกดคำพื้นฐานได้ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน จนเกิดทักษะ นำไปสู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดบันทึก
goodkidcamp60

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในโรงเรียนเครือข่ายสุจริต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ๖๓ โรง ปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจในวิถีชีวิตอย่างพอเพียง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในโรงเรียนเครือข่ายสุจริต เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมโดยผ่านกิจกรรมค่าย สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วยโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ๖๓ โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ/ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนละ ๑ คน ปปช.สพฐ.น้อย โรงเรียนละ ๒ คน โดยการประชุมในครั้งนี้จะทำให้ครูมีความรู้ในการเป็นผู้จัดการ “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” และสามารถจัดค่ายให้แก่นักเรียนได้ และนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่าย ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากการเข้าเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้และการสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ เน้นการปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ การมีวินัย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ วิทยากรบรรยาย นายธนกฤติ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะครูโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา และโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อการป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยภาพรวมยังไม่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาประชาชนและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ จะต้องมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม รักความถูกต้อง ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้ปัญหาคอร์รัปชั่นลดน้อยลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญนี้ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการขึ้นมา เพราะครูเป็นกำลังสำคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชน โดยคุณลักษณะดังกล่าวผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืน พร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
spc poorfilter

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

CCF มอบเงินกองบุญกู้วิกฤติ

ccf53

CCF มอบเงินกองบุญกู้วิกฤติ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงกระทิงฯ

นายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมด้วยงบประมาณสมทบซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำ จากเงินทุน ?กองบุญกู้วิกฤต? มอบให้ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) จำนวน 5 ราย ได้แก่ เด็กชายธราเทพ จะพีรัมย์ ,เด็กหญิงวรรณวิภา แก่นเมือง, เด็กหญิงน้ำฝน เดชพรมรัมย์, เด็กหญิงบุษบา ตะโสรัตน์ และเด็กหญิงสุนิพร ชูคะรัมย์ รวมเป็นเงินมูลค่า 62,400 บาท นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้นำผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจากจังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานที่โรงเรียน ด้วย

รายละเอียด

รางวัลถ้วยพระราชทานทีมบาสเกตบอลชาย

cover

รางวัลถ้วยพระราชทานทีมบาสเกตบอลชาย

ทีมบาสเกตบอลชายรุ่นอายุ 13 ปี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมได้รับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2553 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 ? 24 สิงหาคม 2553 ณ จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ เด็กชายชาคริต มากมีศิริ นักเรียนชั้น ม.2/12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมยังได้รับตำแหน่งนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2553 และนายอภินันท์ เนื่องคันธีร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมได้รับตำแหน่งผู้ฝึกสอนดีเด่น ประจำปี 2553 อีกด้วย

รายละเอียด

แชมป์มินิวอลเลย์บอล

minivalley

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ แชมป์มินิวอลเลย์บอลฯ ระดับประเทศ

ทีมวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล ?วิทยุการบิน? สพฐ. มินิวอลเลย์บอล? เป็นแชมป์ระดับประเทศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท...

รายละเอียด

รองชนะเลิศประกวดแม่ไม้มวยไทย

sareephan

โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย รองชนะเลิศการประกวดแม่ไม้มวยไทย จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการประกวดแอโรบิคแม่ไม้มวยไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2553 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ณ อาคารแก้วมุกดา โรงเรียนเทศบาล 2 ซึ่งโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ส่งนักเรียนระดับชั้น ป.3-6 เข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเงินรางวัล 8,OOO บาท พร้อมเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และคณะครูผู้ฝึกสอน

รายละเอียด

บทความ อื่นๆ ...

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 22832 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Site Login