Text Size

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการฯ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

รายละเอียด:
การประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีความมั่นใจและมีเทคนิคในการฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักฝึกเขียนพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนย่อความ สรุปความ และการสอนเขียนตามจินตนาการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเขียนย่อความ สรุปความ เขียนตามจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ผอ.รร.บ้านคำไฮน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จากผลการทดสอบ Pre-O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผ่านมา พบว่า ผลการสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และเมื่อวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนา พบว่า นักเรียนยังมีจุดอ่อนในด้านการเขียนย่อความ สรุปความ และการเขียนตามจินตนาดาร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูผู้สอนไม่ได้ฝึกฝนนักเรียนหรือขาดเทคนิคในการฝึกฝนนักเรียน จึงทำให้นักเรียนมีความอ่อนด้อยในการเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักเขียนย่อความ สรุปความ และเขียนอย่างมีจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นตามลำดับต่อไป
04
06
01
09
11
17
18
21
22
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ความคิดเห็น

Site Login