Text Size

หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันครู ๒๕๖๐

รายละเอียด:
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันครู ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ตามอุดมการณ์ของความเป็นครู ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ โดยมีผู้ประกอบการวิชาชีพครู ภาคีเครือข่ายในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สพม.เขต ๓๒ และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ร่วมพิธี กว่า ๑,๒๐๐ คน ....นอกจากนี้ ในแต่ละอำเภอได้มีการจัดพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครูเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” และกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายความอาลัยโดยการสวดฉันท์รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก้ครูผู้วายชนม์ พิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คารวะครูอาวุโส เนื่องในวันครูและการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น....(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)
IMG_6176
IMG_6180
IMG_6185
IMG_6224
IMG_6312
IMG_6296
IMG_6348
IMG_6360
IMG_6429
ความคิดเห็น

Site Login