Text Size

รร.บ้านบุหนองเทา ร่วมโครงการครูตำรวจต้านยาเสพติด

รายละเอียด:
โรงเรียนบ้านบุ หนองเทา ร่วมกับ สภ.ชำนิ จัดโครงการครู D.A.R.E. ป้องกันยาเสพติด แพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มี ด.ต.วิทยา ป้อมหิน มาเป็น วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ป.๕-๖ รวม ๒๑ คน ทุกวันพุธ เพื่อให้รู้จักโทษภัยของยาเสพติดและ การดูแลป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หลังจากจบหลักสูตร ได้นำนักเรียนศึกษาดูงาน ที่ สภ.ชำนิ เพื่อให้ศึกษาขั้นตอนกระบวนการทำงานของตำรวจ และให้นักเรียนมีความตระหนักและเกรงกลัว ไม่กระทำความผิดด้วย
01
02
03
04
05
ความคิดเห็น

Site Login