Text Size

การถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัด อปท.

รายละเอียด:
การลงคะแนนถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด ของโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นสักขีพยานในการลงคะแนนถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้ยื่นเรื่องขอรับโอนโรงเรียน บ้านตราดหนองพลวงไปเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ จึงได้จัดให้มีการลงคะแนนความสมัครใจของการถ่ายโอนสถานศึกษาขึ้น ผลการนับคะแนน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมติเสียงข้างมาก ไม่สมัครใจที่จะถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเสียงข้างมาก สมัครใจถ่ายโอน แต่เนื่องจากในข้อกำหนดต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นการออกเสียงในครั้งนี้จึงไม่สามารถถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัด อปท. ได้
46
08
19
17
21
23
28
24
32
34
47
โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
ความคิดเห็น

Site Login