Text Size

"กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔"

รายละเอียด:
"กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔" เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน ๒๙๘ คน จากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยศาลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านหนองผักโพด โรงเรียนบ้านแสลงพัน โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง โรงเรียนบ้านหนองระนาม และโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา กิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรลูกเสือจากโรงเรียนในกลุ่มฯ และได้รับร่วมมือจากทุกๆฝ่ายทุกๆหน่วยงาน ผู้นำชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง จนทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวไปได้ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ..ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ รายงาน
DSC_0408
DSC_0411
DSC_0423
DSC_0484
DSC_0491
DSC_0516
DSC_0547
DSC_0553
DSC_0627
DSC_0640
DSC_0672
DSC_0707
DSC_0774
DSC_0783
DSC_0797
DSC_0821
DSC_0829
DSC_0885
DSC_0890
โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
ความคิดเห็น

Site Login