Text Size

โรงเรียนในตำบลหนองกะทิง ร่วมแข่งขัน“ไตรคามเกมส์”

รายละเอียด:
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาในโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพความแข็งแรงทางกายให้กับนักเรียนตำบลหนองกะทิง “ไตรคามเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในตำบลหนองกะทิง โดยมีนายสุพัฒน์ ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีโรงเรียนร่วมแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ และโรงเรียนบ้านหนองซอแซ ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐....(สมจิต แพนดี…รายงาน)
09 (1)
13
14
102
ความคิดเห็น

Site Login