Text Size

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๕๙

รายละเอียด:
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี ความประพฤติดี ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๗๙ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๗๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนรายปี ทุนต่อเนื่อง ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุนนักเรียนพิการ และทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า มอบให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรโครงงานนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าประกวดระดับภาค ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีโครงงานที่ได้รับรางวัลระดับภาค รางวัลชมเชย โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท. และรางวัลชมเชย โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้ง โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกรรมการ การดำเนินงาน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน ภายใต้กรอบข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยได้มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนยากจนขาดแคลน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อเนื่องทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
01
02
29
34
003
21
100
101
102
103
104
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ความคิดเห็น

Site Login