Text Size

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายละเอียด:
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ ภูมิปัญญา คัดเลือก Best Practices นำเสนอต่อสาธารณชน พัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ แนวทางการบริหารจัดการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำสู่สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและการนำเสนอ Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ ภูมิปัญญา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสัมมนา จำนวน ๓๖๐ คน โดยจัดประชุมสัมมนาระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ B-CM Model เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุดคือ “บุรีรัมย์บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน” จึงดำเนินโครงการคนบุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนชาวบุรีรัมย์ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินโครงการรวมภูมิปัญญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่สถานศึกษา ด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์นำสู่สถานศึกษาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) นี้ขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับประถมศึกษา จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา อำเภอชำนิ เรื่อง Rice Berry ข้าวมงคล เพื่อคนรักสุขภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง หมอสูตรขวัญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์” อำเภอลำปลายมาศ เรื่อง กกสวยด้วยมือเรา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท อำเภอบ้านด่าน เรื่อง ภูมิปัญญาสู่สุขภาพที่ดี “ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่” ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง สวนพอเพียงตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสนวน อำเภอชำนิ เรื่อง ขนมดอกจอกพันนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน เรื่อง ไม้กวาดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ
38
07
28
43
54
58
63
01
05
03
โรงแรมสกายวิวบุรีรัมย์
ความคิดเห็น

Site Login