Text Size

ประชุมปฏิบัติการ “การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่”

รายละเอียด:
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการ “การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่” ๒๐๒ โรง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐานใหม่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพภาย ในสถานศึกษาแบบองค์รวม (holistic evaluation) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และยังสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุม จำนวน ๔๐๔ คน ซึ่งจะประชุมระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จากนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการกำหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงานในภาพรวม (holistic rubrics) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่แตกต่างจากการประเมินที่ผ่านมาที่เน้นการประเมินในเชิงปริมาณ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการฯ นี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถนำความรู้ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปี ไปดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
01
09
10
08
16
20
26
29
31
56
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ความคิดเห็น

Site Login