Text Size

การวางแผนอัตรากำลังคน ระยะ 3 ปี

รายละเอียด:
เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ รอง ผอ.สพป.บร1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนอัตรากำลังคน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2554 - 2556) ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บร. 1 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่รับผิดชอบงานบุคคล จากโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 202 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคำนวณอัตรากำลังครูตามขนาดและประเภทสถานศึกษา และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการจัดทำข้อมูลการวางแผนกำลังคนการบริหารอัตรากำลังระยะ 3 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น
9764
9756
9757
9758
9760
9761
IMG_9763-005
IMG_9752-006
IMG_9753-001
IMG_9755-003
IMG_9759-002
IMG_9762-004
ความคิดเห็น

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

Site Login