Text Size

สภาการศึกษาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา

รายละเอียด:
สภาการศึกษาจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อนำไปประกอบการร่างพ.ร.บ.และกฎหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ....... เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารการศึกษา ครู คณาจารย์ จากหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายการศึกษา ๓ ฉบับ ได้แก่ กฎหมายการศึกษาปฐมวัย กฎหมายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และขอนแก่น รวม ๒๐๐ คน โดยมีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ.....(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)
IMG_7412
IMG_7396
IMG_7404
IMG_7667
IMG_7668
IMG_7671
ความคิดเห็น

Site Login