Text Size

ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รร.อนุบาลบ้านด่าน

รายละเอียด:
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ เข่าร่วมกิจกรรม และเข้าฐานการเรียนรู้ทดลองปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ออย่างสนุกสนาน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในอนาคต ....... นายสมศักดิ์ ชอบทำดี กล่าวว่า ... การจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยถือว่ามีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการสมองรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ร่วมทั้งการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นประชากรทีมีคุณภาพของสังคม .....(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)
IMG_8179
IMG_8196
IMG_8200
IMG_8202
IMG_8211
IMG_8212
ความคิดเห็น

Site Login