Text Size

โรงเรียนคุณธรรม สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

รายละเอียด:
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม จากโรงเรียนในโครงการ ๗๒ โรงเรียน รวม ๕๐๐ คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ ๑๐ และ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมแก่ผู้เรียน และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เป็นวิถีชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม.....โครงการโรงเรียนคุณธรรม ได้เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งหลักการของโรงเรียนคุณธรรมเป็นคุณธรรมสากลสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา นอกจากนี้ โรงเรียนคุณธรรมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในการประกันและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเป็นหลักประกันให้ชุมชนและผู้ปกครองมั่นใจว่าโรงเรียนสามารถสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองได้.... (ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)
IMG_1177
IMG_1222
IMG_1232
IMG_1234
IMG_1284
ความคิดเห็น

Site Login