Text Size

การวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

รายละเอียด:
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา (NT / O-NET) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนจากทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในการทอดสอบระดับชาติ (NT / O-NET) การสร้างข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย การฝึกปฏิบัติออกข้อสอบให้ตรงตัวชี้วัดและมาตรฐานและการวิพากษ์ข้อสอบ โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น ระดับประถมศึกษา วันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐.... (สากุน ศิริพานิช...รายงาน)
IMG_1073
IMG_1039
IMG_1126
IMG_1081
IMG_1100
ความคิดเห็น

Site Login