Text Size

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

รายละเอียด:
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ โดยกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัดประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต โดยการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและถือปฏิบัติ ดังนี้ บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร ในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และกรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
01
02
04
03
10
13
11
28
29
30
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ความคิดเห็น

Site Login