Text Size

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายละเอียด:
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test : O-NET ซึ่งสถาบันการทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดให้มีการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำผลการทดสอบที่ได้ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ ปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ เป้าหมายหลักต้องการให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ รวม ๗,๕๐๐ คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕,๓๒๙ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒,๑๗๑ คน
16406978_1402013726582140_4651998942957201191_n
16388417_1402014176582095_5373482580468971415_n
02
16
001
10
02
06
07
04
13
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ความคิดเห็น

Site Login