Text Size

อบรมครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑

รายละเอียด:
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับชมรมครูปฐมวัย จัดโครงการอบรมครูปฐมวัย ทักษะการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครูปฐมวัย ทักษะการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ครูปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ อันสืบเนื่องมาจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยทองของชีวิต เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการของสมองเจริญสูงสุด และเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก หากสมองของเด็กได้รับการกระตุ้นอย่างถูกหลักการ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เหมาะสม ก็จะทำให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และชมรมครูปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดโครงการอบรมครูปฐมวัยขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีความตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ถึงขีดสุดแห่งศักยภาพแห่งวัย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีครูที่สอนในระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน วิทยากรบรรยายจากบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด โดย น.ส.คิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด
12
28
19
40
45
51
29
50
48
38
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ความคิดเห็น

Site Login