Text Size

อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี ๒๕๖๐

รายละเอียด:
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเป็นหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคัดกรองนักเรียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม มีโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๒ แห่ง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจนขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้ที่รับผิดชอบระดับสถานศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติและขยายผลให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนได้ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) เพื่อพัฒนาแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ครอบครัวมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท/เดือน ซึ่งทดลองนำร่องในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ก่อนขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมในทุกจังหวัด
33
16
17
25
41
43
40
12
49
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ความคิดเห็น

Site Login