Text Size

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

รายละเอียด:
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์ กรอกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจของระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สามารถจัดส่งข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อมูล ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำได้ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำขึ้น โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางอิศราพร พวงศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งใช้รูปแบบบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์ การกรอกข้อมูลในแบบคำขอเพิ่ม การปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
01
12
15
21
22
26
27
35
29
28
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ความคิดเห็น

Site Login