Text Size

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย

รายละเอียด:
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “Child health Supervision และปัญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย” เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “Child health Supervision” เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อมยังช่วยให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความเข้มแข็งในด้านวิชาการปฐมวัย สร้างเครือข่ายในการพัฒนางาน พัฒนาตนได้อย่างยั่งยืน โดยมีครูที่รับผิดชอบในระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๐ คน วิทยากรบรรยายจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ แพทย์หญิงกาญจนา กาญจนรุจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันจากครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากปี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งปีนี้ได้จัดการพัฒนาอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “Child health Supervision” และปัญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญในเด็กปฐมวัย จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
07
15
26
13
24
33
35
34
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ความคิดเห็น

Site Login