Text Size

อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางแบบโครงงาน

รายละเอียด:
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ ปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๑๙ คน วิทยากรบรรยาย นางสาวราตรี สงวนรัมย์ และนายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ ฝึกทักษะ การสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมทดลองแบบ Hands-On เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญนี้ จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” หัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ขึ้นมา เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
08
17
12
22
07
42
33
34
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ความคิดเห็น

Site Login