Text Size

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในประดับประถมศึกษา)

รายละเอียด:
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในประดับประถมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด ในระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผลการประกวด ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อโครงงาน “ถังเครื่องใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์”โรงเรียนบ้านสมสนุก สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อโครงงาน “๑๘๐ องศา หามุมภายใน” โรงเรียนอนุบาลสตึก สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ , โครงงานภาษาอังกฤษ ชื่อโครงงาน “Link and Learn Game” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท. , โครงงานภาษาไทย ชื่อโครงงาน“ข้อคิดจากปริศนาคำทาย” โรงเรียนเทศบาล ๓ สังกัด อปท. และโครงงานประวัติศาสตร์ ชื่อโครงงาน “ย้อนรอยร่วมเรียนรู้สืบสานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน” โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
03
12
15
19
17
32
38
35
42
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ความคิดเห็น

Site Login