Text Size

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

รายละเอียด:
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานในโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) สามารถจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) มีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ซึ่งจะดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ร่วมกับภาคเอกชนขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาผ่านโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในระยะแรกปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาพรวมพบว่าการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ขณะเดียวกันยังมีโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านหรือโรงเรียนแม่เหล็ก ซึ่งถือเป็นระยะที่ ๒ ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ เน้นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๒๐ คน โดยทั้ง ๒ โครงการมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนทั้ง ๒ โครงการ โดยรวมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน กับโครงการโรงเรียนประชารัฐเข้าด้วยกันซึ่งใช้ชื่อ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
02
03
10
07
23
32
38
01
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ความคิดเห็น

Site Login