Text Size

เกี่ยวกับฉัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน/สถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

การศึกษา

การทำงาน

เพื่อน

 • ยังไม่มีเพื่อน
อภิเชษฐ์ ไสยสิทธิ์
อภิเชษฐ์ ไสยสิทธิ์
 • เป็นสมาชิกเมื่อ
 • วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2013 เวลา 10:53 น.
 • ออนไลน์ล่าสุด
 • 4 ปี ที่ผ่านมา
 • ผู้เข้าเยี่ยมชม
 • 928 ครั้ง
 • เด็กพิเศษ ออติสติก เด็กไม่ได้ยิน เด็กหูอื้อ เด็กหูหนวก ศูนย์มอบบริการการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพให้กับเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน การสื่อสาร และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่นๆ ให้สามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสาร สังคมและ การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการบำบัดและการสอนที่มีการวางแผนและให้การบำบัด รักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ดูแลเพื่อให้การรักษามีประสิทธิผลมากที่สุด

  1.  การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การคัดกรองและการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

      เริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ ซักประวัติ และตอบคำถามจากแบบประเมิน
      มอบการประเมินโดยตรง
      มอบแนวทางการรักษา /บำบัด/การช่วยเหลือ

  2.  มอบการบริการบำบัด /ฟื้นฟู และบริการความรู้ทางวิชาการโปรแกรมการให้คำปรึกษา ประเมิน บำบัด ฟื้นฟู และความรู้ทาง
  ห วิชาการ ประกอบด้วย
      - โปรแกรมการให้บริการด้านจิตวิทยา
      โดยให้การคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม และความ ฉลาดในการเล่น เพื่อพิจารณาถึงปัญหาของเด็กแต่ละคนและวางแผนในการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ อารมณ์และทักษะทางสังคมให้เหมาะสมกับวัย
          รับประเมินมอบบริการให้คำปรึกษา
          การวางแผนการรักษา
          บริการฟื้นฟูทางจิตวิทยา
              โปรแกรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์ สังคม จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ความอดทนอดกลั้น ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดทั้งทางตรงและทางอ้อม
              การจัดกลุ่มสังคมด้านครอบครัว
              การประเมินด้าน IQ
              โปรแกรมพัฒนา EQ, MQ, PQ ความคิดสร้างสรรค์
              โปรแกรมให้คำปรึกษาการควบคุมตนเอง และพฤติกรรมบำบัด

      - โปรแกรมกิจกรรมบำบัด

      ให้บริการการประเมินทั้งแบบมาตรฐานต่างประเทศและแบบประเมินคร่าวๆ เพื่อพิจารณาโปรแกรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนและเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ จะมีการประเมินอย่างต่อเนื่องในขณะที่เด็กอยู่ในโปรแกรมการรักษาเพื่อประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิภาพในการรักษา นอกจากนี้การประเมินอย่างเต็มรูปแบบจะถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณาความพร้อม เมื่อเด็กจะออกจากโปรแกรมการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

          รับประเมิน ตั้งเป้าประสงค์และวางแผนการรักษา
          มอบบริการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด และให้คำปรึกษา
          จัดโปรแกรมการฝึกสอนพฤติกรรม ทอนย่อยกิจกรรมที่นำมาใช้ในสังคม การสื่อสาร และชีวิตประจำวัน
          การใช้โปรแกรม Sensory Integration (SI) เพื่อการประมวลผลระบบประสาทอย่างเหมาะสม
          จัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ /เล็ก การวางแผนการเคลื่อนไหวความคิด การช่วยเหลือตนเอง
          การเล่นที่เหมาะสมกับวัย
          โปรแกรมพิเศษ
              ส่งเสริมพัฒนาการเขียน
              สอนพฤติกรรมที่เหมาะสม

      - โปรแกรมการฝึกฟัง ฝึกพูด
      ให้การประเมินพัฒนาการทางภาษาเบื้องต้นในเด็ก เพื่อการตั้งเป้าประสงค์และวางแผนการสอนฝึกฟัง ฝึกพูดที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ รวมถึงการวางแผนร่วมกับผู้ปกครองทำให้การฝึกฟัง ฝึกพูดมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

          รับประเมิน และมอบบริการให้คำปรึกษา
          การวางแผนการรักษาโปรแกรมการบำบัดแบบเดี่ยวและกลุ่ม
          พัฒนาการใช้ภาษาและสื่อสารโดยใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Auditory-Verbal Therapy.
      - โปรแกรมการศึกษาพิเศษ
      ให้การประเมินเพื่อจัดทำโปรแกรมการเรียนเฉพาะบุคคล (IEP) และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วิธีการสอน และการรักษาอื่นๆอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้เด็กที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองและอยู่ร่วมในชุมชนได้

          รับประเมิน และมอบบริการให้คำปรึกษา
          การวางแผนการรักษา
          โปรแกรมการสอนแบบเดี่ยวและกลุ่มในด้านวิชาการต่างๆ
          โปรแกรมสอนก่อนวัยเรียน
          โปรแกรมสอนเดี่ยว -กลุ่มเพื่อเรียนรู้สถานการณ์จำลองห้องเรียนจริง
          สอนการคำนวณ การอ่าน และกระบวนการความคิด

      - โปรแกรมพิเศษอื่นๆ
          โปรแกรมด้านการเตรียมความพร้อม
          โปรแกรมด้านดนตรีบำบัด
          โปรแกรมเพื่อพัฒนาการเขียน
          โปรแกรมพัฒนาพื้นฐานการใช้ชีวิตในสังคม
          โปรแกรมการให้บริการนอกสถานที่
          โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแล
          โปรแกรมช่วงปิดเทอม

  สนใจสอบถาม ข้อมูลได้ที่  ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ
  116/6 ถนนพระรามหก ซอย 39 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400• โทร. +66-2-271-4455 แฟกซ์. +66-2-271-0222 http://www.nortlightcenter.com  http://www.intimexhearing.com  http://specialneedsthailand.com
  ผู้ลง ความคิดเห็น นาย อภิเชษฐ์ ไสยสิทธิ์ ขอขอบคุณ

  myblog 1595 วัน ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

No events created or joined by the user yet.

Site Login