Text Size

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ที่อยู่

ติดต่อ
ที่อยู่:
50 ถ.อิสาณ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์
31000
อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 044 กลุ่มอำนวยการ 611402 กลุ่มงานบริหารการเงินฯ 613035 กลุ่มบริหารงานบุคคล 613034 กลุ่มนโยบายและแผน 613540 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา+กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอก 612001 กลุ่มนิเทศฯ 613943 หน่วยตรวจสอบภายใน 611994 หน้าห้องผอ. 611013
แฟกซ์: 044620277
http://buriram1.go.th
E-Mail

Site Login