Text Size

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ชื่อผู้วิจัย    นายสมชาย สุเรรัมย์

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

 


บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทาและสภาพความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนที่มีต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทาและสภาพความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน พบว่า แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารที่พยามนาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆที่คิดว่าสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆในโรงเรียนได้มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการบริหาร มี 2 ลักษณะ คือ แนวคิดพื้นฐานในการบริหาร และแนวคิดพื้นฐานเชิง กลยุทธ์และวิธีการ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่าคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่มีกาหนดในโรงเรียน ได้แก่ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความประหยัด เป็นต้น ส่วนความต้องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ของผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า มีความต้องการให้ มีความประหยัด มัธยัสถ์ ความสะอาด และมีจิตอาสา เป็นต้น

2. ผลการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ใช้แนวคิดและหลักการของการบริหารการมีส่วนร่วม 4 ประการ ประกอบด้วย หลักการกระจายอานาจ หลักการบริหารจัดการตนเอง หลักการมีส่วนร่วม หลักการริเริ่มสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์การตัดสินใจโดยกลุ่ม และผลการตรวจรูปแบบการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ของผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ พบว่า คุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความสะอาด ความมีวินัย ความสุภาพ ความซื่อสัตย์ ความขยัน และความประหยัด ตามลำดับ

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนที่มีต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจสูงสุด คือ รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ตามลำดับ

คลิกที่นี่เพื่อ download เอกสาร

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login