ksjteachertest59

โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ และ เขต ๔ ที่ว่างอยู่ รวม ๓๔ อัตรา มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น ๒๙๙ คน โดยมีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำหรับการสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบจากส่วนกลางซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้มหาวิทยาสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ เป็นข้อสอบกลางใช้ในทุกจังหวัดที่เปิดสอบ และในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน อกศจ.บุรีรัมย์ , นายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ,นายไพบูลย์ อินทร์งาม ผู้แทนจาก กคศ. และนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต ๓๑ กรรมการสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษารับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่บุรีรัมย์ ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาแต่ประการใด ...(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
jatukhamk59

โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทวมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมทำความดีโดยการทำความสะอาด เก็บขยะภายบริเวณโรงเรียน บริเวณวัดบุก้านตง และบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย อีกทั้งเป็นการสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในการจงรักภักดิีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกด้วย ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปชส.บร.๑/รายงาน

รายละเอียด
panyasomwan59

โรงเรียนบ้านตะโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

๒ ธนวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านตะโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธี โดยข้าราชการครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในงานนี้โรงเรียนได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีจากทุกชั้นเรียน ทุนละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๓๙ ทุนเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐ บาท โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครูผู้นำชุมชนและร้านค้าต่าง ๆ นอกจากนี้นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ และรูปหัวใจ ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้นักเรียนได้ขับร้องเพลงประสานเสียงและจินตลีลาประกอบเพลง รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง และขับร้องเพลง เล่าสู่หลานฟัง การเขียนความดีที่ตั้งใจจะทำในรูปแบบของต้นไม้แห่งความดี หลังจากเสร็จพิธีได้รับประทานอาหารร่วมกัน...... นายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก ได้กล่าวว่า “การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ในครั้งนี้นอกจากเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว ยังเป็นการได้แสดงถึงความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วย ขอขอบคุณคณะครูผู้ปกครองและชุมชนที่วยกันจัดงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี”.....(ธนภัทร สิริวาส รายงาน / ธนชิต แสนดี -ธนารักษ์ นาคศรี ถ่ายภาพ)

รายละเอียด
editlearningproblem59

แก้ปัญหาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน

โรงเรียนวัดขี้ตุ่นได้จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนภาษาไทยตั้งแต่ภาคเรียนที่1จนถึงปัจจุบัน ซึงคณะครูได้ให้ความสำคัญต่อปัญหานี้ และได้จัดตารางเรียนซ่อมเสริมและจัดครูผู้สอนที่มีความรู้ด้านภาษาไทยเป็นผู้สอนซ่อมเสริม และผลิตสื่อให้เหมาะกับปัญหาขแงแต่ละคน ซึ่งมีเด็กบางส่วนก็ได้กลับไปเรียนในกลุ่มเด็กปกติแล้ว แต่ส่วนมากก็ยังมีปัญหา ทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาหลายๆด้านเช่น ออกเยี่ยมบ้าน ทำ MOUข้อตกลงเพื่อดูแลกำกับติดตามเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียนของครูและผู้ปกครอง ซึ่งผลที่คาดหวังจะให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและจะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าปัญหาจะหมดไป

รายละเอียด
palangpandin59

รวมพลังแห่งแผ่นดิน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดขี้ตุ่นได้จัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งแผ่นดิน" ผ่านการถ่ายทอดสดของกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐.น.โดยร่วมเคารพธงชาติแล้วประธานในพิธีคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันทั่วประเทศ แล้วผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนปลูกจิตสำนึกให้รักและภักดิ์ดีต่อพระมหากษัตริย์เวลา ๐๙.๐๐ น.ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ จากนั้นร่วมกันนำต้นไม้ที่ยืนต้นตายมาทำต้นไม้แห่งความดี ตัดกระดาษสีขาวทำหัวใจเขียนบันทึกความดีถวายพ่อหลวงเวลา ๑๐.๐๐ น.ร่วมกันไปที่วัดใกล้บ้านนั่งสมาธิ ฟังเทศน์จากพระคุณเจ้า จากนั้นถวายภัตตาหารเพล ช่วงบ่าย บำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะตามถนนในหมู่บ้าน วัดและทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และทุกคนจะร่วมกันทำความดีตลอดไปจนเป็นนิสัย เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด
kantonggame59

ก้านตงเกมส์ ๕๙ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายคะนอง บุญทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งกีฬาภายในโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา "ก้านตงเกมส์ ๕๙" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้การออกกำลังกาย สร้างสุขนิสัยรักการออกกำลังกาย ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝังความรักสามัคคีในหมู่คณะ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และผู้นำชุมชน ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สชป.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ / รายงาน

รายละเอียด
stemedu59

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาแบบ STEM Education สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ STEM Education และเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง ๔ สาระวิชา เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗๓๐ คน วิทยากรบรรยายจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) นายทองสุข รวยสูงเนิน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายภายใน ๕ ปี จะทำให้การเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียนภายในปี ๒๕๖๔ โดยความร่วมมือ ๗ หน่วยงานหลัก เพื่อพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับสร้างคนรุ่นใหม่และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม จุดมุ่งหมายของกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง ให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้กระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี) หล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหากับชีวิตประจำวัน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ที่เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรม Activity based หรือการทำโครงงาน Project based ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน

รายละเอียด
dryricesumhad59

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ สนองนโยบายสพป.บร.1

โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) ได้ให้สถานที่สนามกีฬาของโรงเรียนเป็นสถานที่ตากข้าวของชาวบ้านชุมชนบ้านซำแฮด เพื่อสนองนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ให้โรงเรียนใช้สนามกีฬา บริการให้ชาวบ้านได้ตากข้าว เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนตลอดเดือนพฤศจิกายน ขอขอบคุณ สพป.บร.1 ที่เล็งเห็นความสำคัญ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี (ปิยา วิเศษนคร/รายงาน)

รายละเอียด
sumhadschbd59

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯสคูลเบิร์ด

เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ ร่วมด้วย ศูนย์ซีเบิร์ดอำเภอลำปลายมาศ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา ร่วมด้วยช่วยกันทำโรงเรียนบ้านซำแฮดให้เป็นโรงเรียนสคูลเบิร์ด โดย มีกิจกรรม ปลูกผักไฮโดรโปรนิก 150 ตะกร้า ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ 50 ต้น ปลูกมะนาวในเข่ง 50 เข่ง ปลูกผักในเข่ง 40 เข่ง และ เพาะเห็ดนางฟ้า 3 โรงเรือน ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้งานนี้ประสบผลสำเร็จไปแล้วด้วยดี (ปิยา วิเศษนคร /รายงาน)

รายละเอียด
sumhadpower59

ซำแฮดฯรวมพลังภักดีซำแฮดฯรวมพลังภักดี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ นำโดย นายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮดฯนำ คณะครู -นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน"รวมพลังภักดี" เพื่อทำบุญอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการลที่ 9 (ปิยา วิเศษนคร/รายงาน)

รายละเอียดบันทึก
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

evaenoughsamrong56

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และนายยศพัฒน์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เพื่อตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, สังเกต, สัมภาษณ์, ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของครูนักเรียน, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ ขอขอบคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 8926 บุคคลทั่วไป และ 19 สมาชิก ออนไลน์

Site Login