helpstudent573

ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครูเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริหารและครูในทุกสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน... ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนควรจะต้องทำให้ครบ ๑๐๐ % เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา สภาพครอบครัวเศรษฐกิจ เพื่อให้ครูมีข้อมูลเด็กรายบุคคล มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนในความรับผิดชอบด้วย...(ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน)

รายละเอียด
khetkantangkhaopansa57

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผอ.โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมืองบุรีรัมย์ และในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา คณะครูนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในนามวัธรรมธีราราม ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อสืบทอกประเพณีวันสำคัญทางศาสนาพุทธด้วย... (อุษณีษ์ นึกชอบ..รายงาน)

รายละเอียด
khokwatgivecandle57

โรงเรียนบ้านโคกวัดถวายเทียนจำนำพรรษา

นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกวัด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันทอดถวายเทียนจำนำพรรษแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดทักษิณาวาส ตามประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธและเพื่อให้ครูนักเรียนได้ร่วมทำบุญสืบทอดพระศาสนา นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะครูนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดขึ้นด้วย... (ออมสิน จรูญรักษ์ ..รายงาน)

รายละเอียด
anubankhaioansa57

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ร่วมประเพณีวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยคณะครูได้จัดขบวนผ้าซิ่นตีนแดง และมีขบวนฟ้อนรำของนักเรียน รวมทั้งได้ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวายวัดกลางพระอารามหลวงร่วมกับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ส่วนในคืนวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงธรรมะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับรางวัลจากนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ การประกวดครั้งนี้มีนายพิษณุ ไสยประจำ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม และนักเรียนชั้น ป.๕/๑ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ๖ คน ได้แก่ ด.ญ.ภัณฑิรา แป้นทอง ด.ญ.วรัชยา โมคกุล ด.ญ.กัญญาภัค น้อยพลี ด.ญ.จิราพัชร วันล้วน ด.ญ.อรัญญา ลำไธสง และด.ญ.พิชชา พวงทอง ... (ประทีป หีบแก้ว …. รายงาน)

รายละเอียด
disablefilter57

อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2557 กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนเรียนรวม (โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง) จำนวน 15 โรงเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บร.1 ผู้เข้าอบรม จำนวน 81 คน วิทยากรให้ความรู้ได้แก่ นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ, ศน.มัญชุสา สุขิตวงศ์, อ.มณีรัตน์ เถื่อนแก้ว โดยวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา 9 ประเภท เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาเด็กในกลุ่มดังกล่าว ขอขอบคุณพระคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด ที่อนุเคราะห์สถานที่ และขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ประธานกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 รายงาน)

รายละเอียด
traibhoommoral57

ไตรภูมิวิทยา เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการ ปปช. สพฐ. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ซึ่งโรงเรียนไตรภูมิวิทยา จัดขึ้น โดยนายวันชัย ภํณฑรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นวิทยากรดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำ เพื่อไปขยายผลในแต่ละระดับชั้นต่อไป ..(อภิชาติ ชึดนอก.. รายงาน)

รายละเอียด
privateschmeeting57

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย การพัฒนาครูธุรการ การพัฒนาผู้บริหารและครูอาชีวศึกษา การพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจากทั้ง ๔ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม รวม ๔๐ คน.... (ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
ecampnongmakhatae57

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp By PEER Center at Bannongmakatae School ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ร่วมกับ ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนขึ้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายจักรกริช ศรีวงศ์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาง นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ศูนย์ PEER Center ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และมีนางนฤพร พรหมบุตร นางสาวฐิติวรดา ดูเรืองรัมย์ คณะครูและนักเรียนแกนนำร.ร.บ้านหนองมะค่าแต้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗..... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
readytoaseanmuang857

“การประชุมครู/ผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘”

“การประชุมครู/ผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสนอง สดไสย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมครูและผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องคูเมือง โรงแรมเทพนคร เพื่อชี้แจงแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และกิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในกลุ่มจำนวน ๑๔ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ-รายงาน

รายละเอียด
goodgabage57

การจัดการขยะที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมบัติ โยงรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการขยะที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม และมีนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา และคณะ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และการดำเนินการจัดทำธนาคารขยะในโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๒๐ คน การดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป ....... (นางรพีพร ศรีรักษา : รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63
bobec572 bobec1

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

evaenoughsamrong56

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และนายยศพัฒน์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เพื่อตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, สังเกต, สัมภาษณ์, ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของครูนักเรียน, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ ขอขอบคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

ภารกิจผอ.เขตฯ

calendar

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 35192 บุคคลทั่วไป และ 43 สมาชิก ออนไลน์

Site Login