poorfilter60

อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเป็นหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคัดกรองนักเรียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม มีโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๒ แห่ง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจนขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้ที่รับผิดชอบระดับสถานศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติและขยายผลให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนได้ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) เพื่อพัฒนาแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ครอบครัวมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท/เดือน ซึ่งทดลองนำร่องในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ก่อนขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมในทุกจังหวัด

รายละเอียด
openhousebandan60

ก.ต.ป.น. สัญจร เยี่ยมชมกิจกรรม OPEN HOUSE รร.อนุบาลบ้านด่าน

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สัญจร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เพื่อติดตามผลการนิเทศ และการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. โดยนายสิทธิพงษ์ จารุทรัพย์สดใส ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กล่าวต้อนรับ....... ในโอกาสนี้ คณะ ก.ต.ป.น. ได้เยี่ยมชมกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ของโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการแก่นักเรียนทุกระดับ โดยมีกิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้ เช่น ศิลป์สร้างสรรค์ สานฝันงานฝีมือ ฝึกปรือภาษาไทย ก้าวไกลสู่สากล ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและนำเสนอผลงานการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วย …(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
bandansciencecamp60

ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รร.อนุบาลบ้านด่าน

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ เข่าร่วมกิจกรรม และเข้าฐานการเรียนรู้ทดลองปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ออย่างสนุกสนาน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในอนาคต ....... นายสมศักดิ์ ชอบทำดี กล่าวว่า ... การจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยถือว่ามีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการสมองรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ร่วมทั้งการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นประชากรทีมีคุณภาพของสังคม .....(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
takocup60

ฟุตบอลเยาวชน ๗ คน “ตะโกคัพ”

โรงเรียนบ้านตะโก จัดแข่งขันฟุตบอล ๗ คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาและให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยนายสนอง เทพอักษรณรงค์ นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช และนายสุพัฒน์ ชินรัมย์ กำนัน ต.บ้านยาง สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน ๓๐,๐๐๐ บาท และนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมกับเป็นประธานมอบรางวัลในพิธีปิดการแข่งขัน....นายธนภัทร สิริวาท ผอ.โรงเรียนฯ กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ และ สพม.เขต ๓๒ เข้าร่วมแข่งขัน ๑๒ ทีม โดยใช้เวลาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมตาเสาเกรซบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสำโรงโนนเค็ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ที่ ๓ ได้แก่ ทีมพระครูพิทยาคม สพม.เขต ๓๒ ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท และ ที่ ๔ ได้แก่ ทีมรมย์บุรีพืทยาคม สพม.เขต ๓๒ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับรางวัลมารยาทยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทด้วย...... (ธนภัทร สิริวาท…รายงาน)

รายละเอียด
childseminar60

อบรมครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับชมรมครูปฐมวัย จัดโครงการอบรมครูปฐมวัย ทักษะการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครูปฐมวัย ทักษะการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ครูปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ อันสืบเนื่องมาจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยทองของชีวิต เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการของสมองเจริญสูงสุด และเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก หากสมองของเด็กได้รับการกระตุ้นอย่างถูกหลักการ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เหมาะสม ก็จะทำให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และชมรมครูปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดโครงการอบรมครูปฐมวัยขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีความตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ถึงขีดสุดแห่งศักยภาพแห่งวัย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีครูที่สอนในระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน วิทยากรบรรยายจากบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด โดย น.ส.คิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด

รายละเอียด
toonprem60

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี ความประพฤติดี ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๗๙ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๗๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนรายปี ทุนต่อเนื่อง ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุนนักเรียนพิการ และทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า มอบให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรโครงงานนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าประกวดระดับภาค ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีโครงงานที่ได้รับรางวัลระดับภาค รางวัลชมเชย โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท. และรางวัลชมเชย โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้ง โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกรรมการ การดำเนินงาน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน ภายใต้กรอบข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยได้มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนยากจนขาดแคลน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อเนื่องทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียด
spaedu60

สภาการศึกษาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา

สภาการศึกษาจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อนำไปประกอบการร่างพ.ร.บ.และกฎหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ....... เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารการศึกษา ครู คณาจารย์ จากหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายการศึกษา ๓ ฉบับ ได้แก่ กฎหมายการศึกษาปฐมวัย กฎหมายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และขอนแก่น รวม ๒๐๐ คน โดยมีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ.....(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
trikhamgame60

โรงเรียนในตำบลหนองกะทิง ร่วมแข่งขัน“ไตรคามเกมส์”

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาในโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพความแข็งแรงทางกายให้กับนักเรียนตำบลหนองกะทิง “ไตรคามเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในตำบลหนองกะทิง โดยมีนายสุพัฒน์ ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีโรงเรียนร่วมแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ และโรงเรียนบ้านหนองซอแซ ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐....(สมจิต แพนดี…รายงาน)

รายละเอียด
privatesch60

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เทคนิค Project and Problem based learning เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะของผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนให้มีทักษะสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้เทคนิคการสอน Project based learning and Problem based learning พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับโรงเรียนของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ คน วิทยากรบรรยาย นายทองสุข รวยสูงเนิน จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อบรมระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การศึกษาเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของรัฐมาช้านาน และถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่สำคัญ เนื่องจากช่วยสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการศึกษาที่รัฐจัดให้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่าหากการศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่าไร ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษามากขึ้น ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก ให้ทันยุคในโลกปัจจุบันซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คนไทยทุกคนเป็นคนไทยในยุค ๔.๐

รายละเอียด
scoutlp460

"กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔"

"กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔" เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน ๒๙๘ คน จากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยศาลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านหนองผักโพด โรงเรียนบ้านแสลงพัน โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง โรงเรียนบ้านหนองระนาม และโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา กิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรลูกเสือจากโรงเรียนในกลุ่มฯ และได้รับร่วมมือจากทุกๆฝ่ายทุกๆหน่วยงาน ผู้นำชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง จนทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวไปได้ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ..ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha poorfilter
บันทึก

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

evaenoughsamrong56

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และนายยศพัฒน์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เพื่อตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, สังเกต, สัมภาษณ์, ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของครูนักเรียน, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ ขอขอบคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 9476 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์

Site Login