dataonline59

การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Online

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online พัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบ และยังมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งสามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องเป็นระบบ บ่งบอกความเป็นตัวตนของสถานศึกษาได้ชัดเจนตามสภาพจริง โดยการให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา ในรูปแบบ ก.ต.ป.น. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ฯลฯ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดทำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด อันจะเป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และยังเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทุกระดับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ซึ่งมีผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน ทีมวิทยากรบรรยาย ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
sportmuang59

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ได้จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นรวม ๑๓ โรงเรียน ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล เปตอง และกรีฑา ในรอบคัดเลือกจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ ธันวาคม และจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและจัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขันในวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม โดยพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีการเดินขบวนพาเหรด การแสดงประกอบเพลงชื่อชุด “ธ สถิต ในดวงใจของคนไทยตลอดกาล”จากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) และรับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจากหลายคณะ อาทิเช่น จากรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คุณธวัชชัย-คุณฐิติพร กมลมุนีโชติ เทศบาลตำบลบ้านบัว องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง บริษัทสวัสดีเอ็นดูเคชั่นเซนเตอร์จำกัดเป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทุกรายการ นายปิยะ ศิลากุล ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ได้กล่าวปิดการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักเรียนและคณะครูในกลุ่มโรงเรียน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดการแข่งขันยังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนเข้ามาร่วมชมการแข่งขันของนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ถ่ายภาพ/วทัญญู กั่วพานิช รายงาน

รายละเอียด
724aee6aa48edcea7f60120e
newdirector59

กศจ.บุรีรัมย์ รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กศจ.บุรีรัมย์ รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๔ อัตรา เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กศจ.บุรีรัมย์ ได้รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน ๒๗๗ คนโดยมีตำแหน่งว่าง จำนวน ๓๔ อัตรา เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑, ๒, ๓, ๔ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้กำลังใจขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท ทั้งกำลังกาย กำลังใจ เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยให้อ่านออก เขียนได้ เป็นคนดี มีคุณภาพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ไม่มีผู้สละสิทธิ์

รายละเอียด
kinggivemeeting59

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

ศูนย์ประสานงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ๒๖ เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน ๒๖ เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินงานในการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนสถานศึกษา กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลการประเมิน ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานที่ประชุม

รายละเอียด
thaiteachermeeting59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแลกเปลี่ยนรู้ครูภาษาไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับบริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระภาษาไทย ในช่วงชั้นที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ซึ่งมีครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษไทยที่สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๘๐ คน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ครูกลุ่มสาระภาษาไทย สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบระดับชาติสู่การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้ โดยนำกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และนำตัวแบบสื่อ นวัตกรรมไปทดลองใช้ปรับปรุงจนสามารถยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้ เนื้อหาสาระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการถอดบทเรียนจากการทดสอบระดับชาติสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันกับกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลระดับชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายจากชมรมครูผู้สอนภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ผอ.โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าประชุมด้วย จากผลการทดสอบระดับชาติ และระดับนานาชาติ อยู่ในขั้นวิกฤต กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายสำคัญเกี่ยวกับกับการดำเนินการสอบระดับชาติให้เป็นที่ยอมรับ ด้วยการเปิดเผยตัวชี้วัดที่จะใช้ออกข้อสอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ในทุกลุ่มสาระ และสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ออกข้อสอบและลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Test blueprint/Item specification) เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปวิเคราะห์และปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้ร่วมกับบริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระภาษาไทยนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาไทยรู้แนวทางการสอน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน สามารถสร้างกระบวนการสอนและสร้างสื่อ นวัตกรรมในการเขียนย่อความ การเขียนเรื่องตามจินตนาการสร้างสรรค์ และการเขียนเรียงความ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ O-Net ปี ๒๕๕๙

รายละเอียด
enoughlearning59

การจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ นำสู่สถานศึกษา บนความพอเพียง

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ นำสู่สถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ นำสู่สถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ พร้อมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ นำสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๔๓๐ คน วิทยากรบรรยาย ผศ.พัชรินทร์ ศิริอำพันธ์กุล ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายอิ่ม อัมพวา นายพิสิษฐ์ วงศ์มะเกลือเก่า ปราญช์ชาวบ้าน ซึ่งจะดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ B-CM Model เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้คือ “บุรีรัมย์บนความพอเพียง” เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกันและได้กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จ ๙ ประการ พร้อมได้ดำเนินโครงการคนบุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนชาวบุรีรัมย์ว่า “คนบุรีรัมย์เป็นคนดี มีปัญญา รอบรู้เหตุผล ร่วมสร้างคน ร่วมสร้างงาน”

รายละเอียด
newbnongpaiyai59

เปิดอาคารเกียรติยศ ห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

คณะศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้านหนองไผ่ใหญ่ - บ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ระดมทรัพยากรจัดตั้งผ้าป่าสร้างอาคารเกียรติยศ ห้องเรียนอนุบาล เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดอาคารเกียรติยศ ห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียนของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ คน มีผู้บริหารและครู จำนวน ๗ คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ คน มีอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ จำนวน ๑ หลัง ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ เป็นห้องกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่เพียงพอ ดังนั้น คณะศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้านในเขตพื้นที่บริการบ้านหนองไผ่ใหญ่ - บ้านโคกเพ็ก จึงได้ร่วมกันระดมทรัพยากรจัดตั้งผ้าป่าขึ้นมาเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล จ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ปรับปรุงพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ และระบบ ICT ให้ทันสมัย รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น ๘๔๖,๘๗๐ บาท และได้ใช้ก่อสร้างอาคารเกียรติยศ ห้องเรียนอนุบาล จำนวน ๕๔๓,๙๙๙ บาท

รายละเอียด
meetingsumhad59

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/p>

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดย นายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซำแฮดฯ เพื่อชี้แจงนโยบายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 (ปิยา วิเศษนคร/รายงาน)

รายละเอียด
sumhad5dec59

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯทำบุญวันคล้ายวันพระราชสมภพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ( ปิยา วิเศษนคร/รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

evaenoughsamrong56

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และนายยศพัฒน์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เพื่อตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, สังเกต, สัมภาษณ์, ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของครูนักเรียน, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ ขอขอบคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 6784 บุคคลทั่วไป และ 11 สมาชิก ออนไลน์

Site Login