dataonline59

การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Online

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online พัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบ และยังมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งสามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องเป็นระบบ บ่งบอกความเป็นตัวตนของสถานศึกษาได้ชัดเจนตามสภาพจริง โดยการให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา ในรูปแบบ ก.ต.ป.น. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ฯลฯ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดทำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด อันจะเป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และยังเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทุกระดับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ซึ่งมีผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน ทีมวิทยากรบรรยาย ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
upthai60

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการฯ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

การประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีความมั่นใจและมีเทคนิคในการฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักฝึกเขียนพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนย่อความ สรุปความ และการสอนเขียนตามจินตนาการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเขียนย่อความ สรุปความ เขียนตามจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ผอ.รร.บ้านคำไฮน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จากผลการทดสอบ Pre-O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผ่านมา พบว่า ผลการสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และเมื่อวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนา พบว่า นักเรียนยังมีจุดอ่อนในด้านการเขียนย่อความ สรุปความ และการเขียนตามจินตนาดาร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูผู้สอนไม่ได้ฝึกฝนนักเรียนหรือขาดเทคนิคในการฝึกฝนนักเรียน จึงทำให้นักเรียนมีความอ่อนด้อยในการเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักเขียนย่อความ สรุปความ และเขียนอย่างมีจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นตามลำดับต่อไป

รายละเอียด
gg60

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ โดยกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัดประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต โดยการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและถือปฏิบัติ ดังนี้ บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร ในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และกรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

รายละเอียด
valleysumhad60

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ ชนะเลิศการแข่งขันวอลเล่ย์บอลกีฬาฉลองศาลหลักเมืองอำเภอลำปลายมาศ

โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)นำโดยผู้จัดการทีม นายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอลำปลายมาศ ซึ่งจัดโดยเทศบาลลำปลายมาศ ซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้ปรากฎว่าโรงเรียนบ้านซำแฮดฯ ได้รางวัลชนะเลิศ รับเงิน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้ัการแข่งขันครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง(ปิยา วิเศษนคร/รายงาน

รายละเอียด
ecamp60

ค่ายภาษาอังกฤษ ปันรักปันภาษาจากพี่สู่น้อง

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปันรัก ปันภาษา จากพี่สู่น้อง ที่โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นพื้นฐานแก่นักเรียน...... เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นักศึกษาชมรมปันรัก ปันภาษาจากพี่สู่น้อง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐๔ คน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ด้วยการเข้าฐานเรียนรู้ ๓ ฐาน ได้แก่ ฐาน How to use articles ฐาน What is singular and plural nouns และฐาน Countable Noun and Uncountable Noun พร้อมด้วยกิจกรรมสันทาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน...(คารมย์ พลกุล.. รายงาน)

รายละเอียด
valleymini60

อนุบาลลำปลายมาศคว้ารองชนะเลิศ วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลระดับประเทศ และ ๒ รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม

การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙ ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีมชายอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และนักกีฬาในทีมได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมระดับประเทศ คือ เด็กชายกมลภพ สอนสืบ รางวัล “ตัวตั้งยอดเยี่ยม” และเด็กชายณัฐพงษ์ ไชยขันธุ์ รางวัล “ตบยอดเยี่ยม” ....... ปริม อินทงวงศ์ มือเซตอัจฉริยะ วอลเลย์บอลหญิงทีใชาติไทย กล่าวถึง ทีมวอลเลย์บอลอนุบาลลำปลายมาศว่า ".... พวกเค้าได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ พลิกโฉมวงการ วอลเลย์บอลระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ด้วยทักษะ การเล่นเฉพาะตัวที่เก่งเกินวัย การเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับที่ มีความหลากหลาย ลื่นไหลและมีชั้นเชิงซึ่งพวกเราไม่เคยเห็น มาก่อนและไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นกับตาด้วย…ภายใต้การทำทีมของ"ครูประชัน ไชยวงษ์" ครูพละศึกษา ร.ร.อนุบาลลำปลายมาศ ที่ไม่เคยแม้แต่จะผ่านการอบรมโค้ช สิ่งที่ครูมีคือ ครูมีเพียงหัวใจที่รักวอลเลย์บอลเหมือนเช่นครูโรงเรียนอื่นๆ และมีเพียงประสบการณ์ที่เคยเป็นนักวอลเลย์บอลสมัยเรียนมาสอนเด็กๆ เท่านั้น แต่วันนี้ ครูและเด็กตัวน้อยๆ ของครูได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยแล้ว และได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าแรก พร้อมกับการยกระดับมาตรฐานการเล่นในระดับประถมศึกษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ...จะมีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว...” (ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
teacherday603

หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันครู ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันครู ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ตามอุดมการณ์ของความเป็นครู ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ โดยมีผู้ประกอบการวิชาชีพครู ภาคีเครือข่ายในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สพม.เขต ๓๒ และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ร่วมพิธี กว่า ๑,๒๐๐ คน ....นอกจากนี้ ในแต่ละอำเภอได้มีการจัดพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครูเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” และกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายความอาลัยโดยการสวดฉันท์รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก้ครูผู้วายชนม์ พิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คารวะครูอาวุโส เนื่องในวันครูและการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น....(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
traikhamopennewbuilding60

เปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

เปิดอาคารเรียนและอาคารเรียนอเนกประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๖,๖๒๒,๑๐๐ บาท วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๕ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๑ คน โดย อาคารเรียนที่ก่อสร้างเป็นแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จำนวน ๕,๘๘๙,๑๐๐ บาท ซึ่งจะใช้เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อาคารอเนกประสงค์ เป็นการระดมทรัพยากรจากผู้มีจิตศรัทธา , คณะครู บุคลากรทางการศึกษา , ชุมชน , เงินสหกรณ์โรงเรียน , เงินงบประมาณรายหัว จำนวน ๗๓๓,๐๐๐ บาท โดยจะใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖,๖๒๒,๑๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียด
upthai60

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการฯ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

การประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีความมั่นใจและมีเทคนิคในการฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักฝึกเขียนพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนย่อความ สรุปความ และการสอนเขียนตามจินตนาการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเขียนย่อความ สรุปความ เขียนตามจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ผอ.รร.บ้านคำไฮน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จากผลการทดสอบ Pre-O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผ่านมา พบว่า ผลการสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และเมื่อวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนา พบว่า นักเรียนยังมีจุดอ่อนในด้านการเขียนย่อความ สรุปความ และการเขียนตามจินตนาดาร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูผู้สอนไม่ได้ฝึกฝนนักเรียนหรือขาดเทคนิคในการฝึกฝนนักเรียน จึงทำให้นักเรียนมีความอ่อนด้อยในการเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักเขียนย่อความ สรุปความ และเขียนอย่างมีจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นตามลำดับต่อไป

รายละเอียด
dataonline59

การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Online

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online พัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบ และยังมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งสามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องเป็นระบบ บ่งบอกความเป็นตัวตนของสถานศึกษาได้ชัดเจนตามสภาพจริง โดยการให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา ในรูปแบบ ก.ต.ป.น. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ฯลฯ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดทำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด อันจะเป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และยังเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทุกระดับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ซึ่งมีผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน ทีมวิทยากรบรรยาย ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

evaenoughsamrong56

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และนายยศพัฒน์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เพื่อตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, สังเกต, สัมภาษณ์, ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของครูนักเรียน, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ ขอขอบคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 6328 บุคคลทั่วไป และ 7 สมาชิก ออนไลน์

Site Login