bhuddhaspeech58

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ชนะเลิศการแข่งขันท่องพุทธวจนระดับภาค

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าแข่งขันท่องพุทธวจนในระดับภาคเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ ในวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก โดยมี นางราตรี เนตรรัตน์ นางแวววลี สิริวรจรรยาดี นางวันทนา จำปาศรี และนางวรรณพร ผลเกิด เป็นครูผู้ฝึกสอน สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประกอบด้วย เด็กชายประกาศิต จีนเกา เด็กชายณัฐพงศ์ บุญครอง เด็กหญิงเพชรลดา เจิมขุนทด เด็กหญิงกัญญภัค คะเลรัมย์ เด็กหญิงนิภาดา อะปะหัง เด็กหญิงกัลยา สนองหงอก เด็กหญิงพิยดา ยอดอ่อน เด็กหญิงศิริรัตน์ ภูวิโคตร เด็กชายเมธาพัฒน์ วรพิบูลย์วุฒิ และ เด็กชายเจษฎาพล มัธยม ....(ศากุน ศิริพานิช /แวววลี สิริวรจรรยาดี .. รายงาน)

รายละเอียด
anticorruption58

ประชุมปฏิบัติการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และชุมชนต้านโกง

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โดยมีนักเรียนแกนนำ ผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัด ๒๐ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม และมีคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักแก่เยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนปกครองนักเรียนในการร่วมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี .... นายสุพจน์ เจียมใจกล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานทุกระดับได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น อย่างจริงจัง ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กร เน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนเป็นคนดี เพื่อสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น ต่อต้านการโกงในทุกรูปแบบ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในอนาคต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ... (ศากุน ศิริพาสนิช..รายงาน)

รายละเอียด
anubanbrprice58

อนุบาลบุรีรัมย์มอบรางวัลแก่นักเรียนด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รางวัลที่ ๑ ได้แก่ ด.ญ.นฤดี ปรีฐนัทธ์ และ ด.ช.คชรักษ์ เที่ยงคาม ....รางวัลที่ ๒. ได้แก่ ด.ญ.ครองขวัญ สุทธิ และ ด.ญ.วรภาดา ลับโกษา ... การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๘ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แก่ ด.ญ.นฤดี ปรีฐนัทธ์ ด.ญ.ครองขวัญ สุทธิ และ ด.ญ.กมลพัชร พัชรมนตรี.... (ประทีป หีบแก้ว : รายงาน)

รายละเอียด
nondaengenoughsch58

โรงเรียนบ้านโนนแดงรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.บร๑ รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘" โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) นายถนอม มะธิปิไขย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกประดู่ และนางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล ผู้อำนวยการ กศน.ตราด ได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ทางโรงเรียนบ้านโนนแดงนำโดยนายอภิวัฒน์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโนแดง ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน (โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน)

รายละเอียด
juniorsciencetist58

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘ (Little Scientists’day 2015) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น ในหัวข้อ “Time ท่องโลกกาลเวลาไปกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับอนุบาล และนักเรียนอนุบาล ๒ จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๘๐ คน จัดเป็นฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน ฐานละ ๔๐ นาที ประกอบด้วย ฐานที่ ๑-๒ ค้นพบเวลา ฐานที่ ๓-๔ เวลาและตัวฉัน ฐานที่ ๕-๖ เวลาและธรรมชาติ ฐานที่ ๗-๘ เวลาและเทคโนโลยี และฐานที่ ๙ การทดลองวิทยาศาสตร์น้อย ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้ศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาสำหรับเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น และปลูกฝังทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลิน กระตุ้นความสนใจ ความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองแก่เด็กปฐมวัย ...(ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
moraljatukham58

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริธรรมนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนายคะนอง บุญทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบุก้านตง ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติตรงด้วยตนเอง ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดีคิดดี พูดดี ทำดี ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากวัดบุก้านตงและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี...เด็กชายฯฤดล คำหล้า ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
niteslp58

นิเทศแบบกัลยาณมิตรกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสมชาย สุเรรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้นำคณะผู้บริหารในกลุ่มออกนิเทศโรงเรียนในกลุ่ม เพื่อติดตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกระดับชั้น การติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ BBL learning และเยี่ยมเยียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ทุกโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจอันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความเข้าใจภายในกลุ่ม ซึ่งแต่ละโรงเรียนให้การต้อนรับคณะนิเทศเป็นอย่างดี.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
retiredlp58

แสดงมุทิตาจิตผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อำเภอลำปลายมาศที่จะเกษียณอายุราชการจำนวนสองท่าน คือ นายบุดดี หอมดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลาและนายวีระ แก้ววิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโคน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
samrongcombindsch58

สำโรงโนนเค็งรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โดยคณะนิเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยนางผ่องศรี สุรัตน์เรืองชัย นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ นางพรณิชา บาร์เบอร์ นางสิริกานต์ วีระพันธ์ และนางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ เพื่อตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ขอขอบพระคุณนางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้มาให้กำลังใจและร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในครั้งนี้

รายละเอียด
anbrscinceday58

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนและที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่ง ด.ญ.นฤดี ปรีธนัทธ์ และ ด.ช.คชรักษ์ เที่ยงคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ / ด.ญ.ครองขวัญ สุทธิ และด.ญ.วรภาดา ลับโกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ ๑ โดยมี นางฑิตฐิตา รัตนะวรรณ์ เป็นครูผู้สอน ... รางวัลการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ..การประกวดกิจกรรมในระดับสายชั้นต่าง ๆ ในโรงเรียน และฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์/การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ....(ประทีป หีบแก้ว...รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

evaenoughsamrong56

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และนายยศพัฒน์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เพื่อตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, สังเกต, สัมภาษณ์, ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของครูนักเรียน, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ ขอขอบคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 9601 บุคคลทั่วไป และ 6 สมาชิก ออนไลน์

Site Login