ggovsch59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส “โรงเรียนสุจริต”

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสาวมนัสปอง ศรีทอง และคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ออกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๑ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ปัญหาการคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประการสำคัญจะต้องพัฒนาประชาชน และเยาวชนของชาติให้มีความซื่อสัตย์ ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ความถูกต้อง ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว เชื่อว่าจะช่วยทำให้อนาคตของชาติปัญหาคอรัปชั่นลดน้อยลง ครูจึงมีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืน พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญนโยบายของรัฐบาล จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำสู่การปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุจริตได้รับการนิเทศให้ดำเนินการตามแนวทางของโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างทั่วถึง

รายละเอียด
beat59

Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกผลงาน Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 21 โรงเรียน นอกจากนี้ได้จัดให้มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ตลอดทั้งวัน รวมทั้งมีโรงเรียนในสังกัดที่สนใจนำนักเรียนมาชมกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพเพื่อการมีรายได้และมีงานทำให้แก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก....สำหรับผลการคัดเลือก ผลงาน Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ มีผลงานโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก เป็นผลงานดีเด่นลำดับที่ 1- 3 ดังนี้ ผลงาน”หน่อสร้างฝัน” โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ผลงาน “นำพริกโรงเรียน” โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร และ ผลงาน “ปุ่ยมูลไส้เดือน” โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก .... (ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)

รายละเอียด
prem591

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกวดระดับภาค เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีโครงงานที่ร่วมการคัดเลือก ๕ กลุ่มสาระ ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน วัดบ้านหนองกะทิง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนอนุบาล สตึก (ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานภาษาไทย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สจถ.บุรีรัมย์ และ โครงงานประวัติศาสตร์ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สจถ.บุรีรัมย์

รายละเอียด
spiritofasean59

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ครูแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนว และเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ เครื่องมือทางการแนะแนวเพื่อการรู้จักตนเองและวัดแววความสนใจในอาชีพ สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการดำรงชีวิต โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๔๐ คน และคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ฯ นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของกระบวนการศึกษาต่อสายอาชีพ ความสำคัญของงานแนะแนวในสถานศึกษา จึงได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ศูนย์แนะแนว สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ตามมติคณะรัฐมนตรี ขึ้น

รายละเอียดบันทึก
spiritofasean591

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ๒๐๒ โรง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) เพื่อให้ ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สนองต่อนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก กิจกรรมหลักจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (โครงการสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ครอบคลุม ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านภัยพิบัติ พำเพื่อเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นำไปจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเอเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูที่รับผิดชอบงานวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐๒ คน วิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
littlescientist59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรการสืบเสาะ” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรการสืบเสาะ รุ่นที่ ๑ , ๒ , ๔ , และ ๕ จำนวน ๘๙ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ และเพื่อปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการทดลองแบบ Hands-On เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต วิทยากรให้ความรู้ นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) นางรุ่งทิพย์ ประพิณ รอง ผอ.รร.เสนศิริอนุสรณ์ และคณะครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด

รายละเอียด
vote591

โรงเรียนบ้านแสลงพัน รณรงค์เชิญชวนแสดงประชามติ

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ไปออกเสียงลงประชามติในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ การให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนครั้งนี้เป็นกิจกรรมรณรงค์ในสัปดาห์แรก และจะได้ขยายผลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ความรู้ผู้ปกครองและประชาชน เชิญชวนไปใช้สิทธิ์ต่อไป ........... นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพัน กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงจาก กกต.บุรีรัมย์ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ได้นำคู่มือครู คู่มือนักเรียน มาขยายผลทำความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียน พร้อมกับจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น สำหรับสัปดาห์ต่อ ไปจะนำคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน รณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงแสดงประชามติในวันที่กำหนดด้วย....(ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
vote59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๙ ๗๓ โรง เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๙ โดยมี นางวิไลลัษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีฯ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อให้ผู้ประชุมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์และวิธีการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นแนวทางในการรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สามารถจัดเตรียมกิจกรรมสู่การเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์และวิธีการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่เป็นแบบอย่างได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๖ คน วิทยากรผู้บรรยายฯ ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายถนอม มะธิปิไขย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกประดู่ นายสิทธิพงษ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และนางจวงจันทร์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

รายละเอียด
tobeno159

ชมรมTO BE NUMBER ONE บ.แอดเดอรานสไทย ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด พร้อมด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทแอดเดอรานสไทย จำกัด ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี2559 โดยทำการปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน จำนวนกว่า 40 ต้น. โดยมีนายพัชรพงษ์ กลิ่นดิษฐ์ ผู้บริหารของบริษัท พร้อมพนักงาน จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การมีจิตสาธารณะและปลูกฝังให้เด็กไทยหันมาใส่ใจและสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของบริษัทได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 .......... On 2nd July 2016, Aderans Thai Ltd., To Be Aderans Thai Club, Students & Teacher Team of Ban Krasang (Roonratrangsan), Tambol Krasang, Amphur Muang, Buriram, all participated in 2559 Planting Activities which more than 40 trees be planted surrounding school area, taking part of an environmental protection campaign. The activities' aim is to implant public mind to Thai children for paying attention and be conscious of environmental protection. The 12th planting activities in this year have been done continuously since 2009

รายละเอียด
tabean59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียน ๒๐๒ โรง

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน ๒๐๒ โรง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการอบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน โดยมี นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีฯ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (School MIS) ให้มีความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะ ในการใช้โปรแกรมบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ/จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเพื่อสนองต่อเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา (SchoolMIS) ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (SchoolMIS) ดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนขึ้นมาในครั้งนี้

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

evaenoughsamrong56

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และนายยศพัฒน์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เพื่อตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, สังเกต, สัมภาษณ์, ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของครูนักเรียน, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ ขอขอบคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 4863 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Site Login