disability58

ชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันเล่านิทานเด็กบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3

โรงเรียนบ้านหลักเขต กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันเล่านิทานเด็กบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ เด็กชายรัฐธรรมนูญ กะสันรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวบัณฑิตา ตะวันหะ ได้รับการสนับสนุนโดย ท่านผู้อำนวยการหาญ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต ท่านสุดเขต บำรุงแคว้น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และท่านสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับโรงเรียนบ้านหลักเขต....(ชนาวุฒิ ทรงรัมย์... รายงาน)

รายละเอียด
sportmuang858

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๓

“การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๓” เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนายสนอง สดไสย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในคั้งนี้ ซึ่งมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๓ ตำบลเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยตำบลสะแกโพรง ตำบลสองห้องและตำบลเมืองฝาง จำนวน ๑๖ โรงเรียน ดังนี้ ร.ร.บ้านหนองมะเขือ,ร.ร.บ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ),ร.ร.สะแกโพรงอนุสรณ์,ร.ร.บ้านสมสนุก, ร.ร.บ้านหนองไผ่,ร.ร.บ้านโนนแดง,ร.ร.บ้านหนองสองห้อง,ร.ร.วัดบ้านเมืองฝาง,ร.ร.บ้านกระเดื่อง,ร.ร.บ้านตลาดชัย,ร.ร.บ้านร่มไทร,ร.ร.วัดบ้านเมืองดู่,ร.ร.บ้านโคกกลาง,ร.ร.บ้านโคกระกาน้อย,ร.ร.บุญถึงวิทยานุสรณ์ และ ร.ร.สองห้องพิทยาคม โดยมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๙-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและกรีฑาประเภทลู่ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น วัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรักการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ให้เกิดขึ้นและยั้งยืนตลอดไป.../ ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ/รายงาน

รายละเอียด
bcm58

ผวจ.บุรีรัมย์ ติดตามนโยบาย B-CM Model

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายเสรี สีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model :Buriram Case Management Model ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้มีเป้าหมายสูงสุด คือ “บุรีรัมย์ สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1” และกำหนดปัจจัยความสำเร็จไว้ 9 ด้าน เพื่อสร้างความความเข้มแข็งแก่ประชาชน โดยการวางรากฐานชุมชนเข้มแข็งตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ในส่วนของหน่วยงานด้านการศึกษาได้รับผิดชอบปัจจัยความสำเร็จข้อที่ 2 คือ “มีปัญญา” เพื่อร่วมกันวางแนวทางสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนความพอเพียง และพึ่งพาตนเองได้ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานเป็นครั้งแรก และจะมีการประชุมติตามทุก 3 เดือน เพื่อร่วมกันสรุปผลและนำเสนปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินการไปสู่จุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ............... (ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด
bbl58

โรงเรียนใน อ.บ้านด่าน จัดอบรมพัฒนาการทางสมอง BBL

สมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ข้าราชการครู ในสังกัด เกี่ยวกับการพัฒนาการทางสมอง ( BBL) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง( BBL) ชุด “พลิกโฉมโรงเรียนใน ๑ ปี ด้วยแนวคิด BBL ” ซึ่งสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่าน จัดขึ้น เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั้ง ๑๖ โรงเรียน ในอำเภอบ้านด่าน ให้มีความรู้ในเรื่อง Brain-based-Learning (BBL) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองทางธรรมชาติ มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมอง จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการตามวัยของมนุษย์และการเรียนรู้ตามทฤษฎีการศึกษาต่างๆ มาผนวกเข้าด้วยกัน ออกแบบและจัดองค์ประกอบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการทำงานของสมอง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดยการอบรมในครั้งนี้มี อ.พรพิไล เลิศวิชา เป็นวิทยากร ระหว่าง ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.....( ศากุน ศิริพานิช..รายงาน / อภิรักษ์ จันทวี - โรงเรียนวัดบ้านปราสาท …ภาพ)

รายละเอียด
goodnessmarching58

รองชนะเลิศอันดับ ๒ มาร์ชชิ่งความดี ระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดมาร์ชชิ่งความดี (Goodness Marching Contest)ระดับประเทศ ........... เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้นำคณะครูและบุคลากร และนักเรียน เข้าประกวดมาร์ชชิ่งความดี(Goodness Marching Contest) ระดับประเทศ ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ผลการประกวดโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้รับประกาศเกียรติคุณจาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ....(หาญณรงค์ พันธ์พงษ์… รายงาน)

รายละเอียด
anticorruption58

คุมเข้มป้องกันทุจริตการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ออกมาตรการคุมเข้มป้องกันทุจริตการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกทั้ง ๒ รายการเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรม จึงได้กำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ได้แก่ ห้ามไม่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด กระทำการใดๆ ที่เจตนาหรือส่อเจตนาในการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่ายจ่ายแจก หรือการกระทำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบกลุ่มใดๆ รวมทั้งให้วางตัวเป็นกลาง ช่วยสอดส่องดูแล ป้องการการทุจริต ซึ่งในการจัดสอบได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยระหว่างการรับ-ส่ง การเก็บรักษาข้อสอบ และนำเครื่องสแกนตรวจโลหะมาใช้ในการตรวจผู้เข้าสอบทุกคนด้วย ..... (ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
makemerit58

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชำนิ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ เพื่อนักเรียนได้มีโอกาศเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาในพุทธศาสนาและประพฤติตนตามคำสอนของศาสนาอย่างเต็มใจในที่สุด

รายละเอียด
onetmeeting58

ประชุมเตรียมความพร้อมกรรมการจัดสอบ O-NET

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ และ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดเข้ารับฟังการชี้แจง ..... การประชุมในครั้งนี้แบ่งเป็น ๓ รุ่น คือ โรงเรียนในอำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้องและสุจริต เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่แท้จริง และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป ......(ศากุน ศิริพานิช… รายงาน)

รายละเอียด
sciencenongtae58

รมว.วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมป่าชุมชนโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริฯ ชุมชนบ้านโนนขวาง และชมการดำเนินงานของเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนโนนขวาง ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดการน้ำและป่าชุมชนที่โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โดยมีนายชัยยศ เอื้อปัญญาพร นายอำเภอบ้านด่าน และนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านด่าน คณะครู นักเรียน และชุมชนให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ์ด้นำสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มามอบให้แก่โรงเรียนและนักเรียนด้วย พร้อมกับชื่นชมคณะครู นักเรียน และชุมชนที่ได้ร่วมกันรักษาป่าในโรงเรียนและชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเอื้อประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น.....( ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)

รายละเอียด
teacherday58

วันครู ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด จัดขึ้นในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๕๙ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด ร่วมพิธีกว่า ๑,๕๐๐ คน ...คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้ คือ “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยข้าราชการครูจากทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไมยธรรมแด่พระสงฆ์ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูสังกัดต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ครูดีในดวงใจ และรางวัลหนึ่งแสนครูดี โดยมีข้าราชการครูที่เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 282 คน...(ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

evaenoughsamrong56

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และนายยศพัฒน์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เพื่อตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, สังเกต, สัมภาษณ์, ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของครูนักเรียน, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ ขอขอบคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 83425 บุคคลทั่วไป และ 29 สมาชิก ออนไลน์

Site Login