carawanbigc59

โครงการบิ๊กซีสัญจรโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

“โครงการบิ๊กซีสัญจรโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา” เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวสุพรทิพย์ สมใจ ผู้จัดการห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ และคณะได้มาจัดกิจกรรมในโครงการบิ๊กซีสัญจรที่โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา โดยมีนายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมการดำนา กิจกรรมการแจกสิ่งของจำนวน ๖๐ ชุด และแจกข้าวกล่องจำนวน ๕๐ กล่อง ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นการสร้างเครือให้ให้กับโรงเรียนในการที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนและประสานความร่วมมือในด้านต่างๆในโอกาสต่อป ..ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
cooklovekid59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ “แม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ “แม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก” การใช้โปรแกรม Thai School Lunch การจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครู ผู้ประกอบอาหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Thai School Lunch การจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เพื่อช่วยกันเรียนรู้และจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน แม่ครัวโรงเรียน หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ส่งเสริมให้มีความรู้ในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารที่ดี แล้วลงมือทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนไทยมีสุขาภาพที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Thai School Lunch การจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ผู้ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลได้ร่วมมือกันทำงานในเรื่องการจัดประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ๒๐๒ คน แม่ครัวโรงเรียน ๒๐๒ คน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บ้านด่าน ลำปลายมาศ และชำนิ ๕๘ คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๑๔๑,๔๐๐ บาท และวิทยากรบรรยาย นางวิไลพร คลีกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณธสุขจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด
infromation59

ศึกษาธิการภาค ๑๔ พัฒนางานประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการภาค ๑๔ โครงการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางการศึกษาและผู้สื่อข่าวในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และวางแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ไปสู่สาธารณชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางการศึกษาและเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบาย ๑๒ ข้อ คือ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คืนครูสู่ห้องเรียน ผลิตและพัฒนาครู การจัดการเรียนการสอน STEM Education ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ทวิภาคี/ทวิศึกษา อาชีวศึกษาเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการประชารัฐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อการจัดการวางแผนบริหารจัดการพัฒนา โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาชีวศึกษา กศน. มหาวิทยาลัยเอกชน สพป. สพม. ซึ่งได้มอบให้แต่ละหน่วยงานจัดทำวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ เว็บไซต์ www.youtube.com หรือโทรทัศน์ และจัดทำรูปเล่ม เพื่อสรุปรายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการและผู้บังคับบัญชาแต่ละสังกัดต่อไป

รายละเอียด
agrisalangpan59

ม.เกษตรศาสตร์จัดค่ายความรู้คู่ภูมิศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน

นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาคณาจารย์และนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางมาจัดค่ายความรู่คู่ภูมิศาสตร์ขึ้น ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคสนามของนิสิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นแก่ชุมชน และให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ศึกษาสภาพในพื้นที่จริง และได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนในชนบท โดยนำอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าและสิ่งของบริจาคมามอบให้นักเรียน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน และจัดฐานเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ และภาษาอังกฤษแก่นักเรียน รวมทั้งร่วมกิจกรรมการทำนา ศึกษาวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งโครงการนี้ทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ได้รับประสบการณ์ที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวมในอนาคต....(ศากุน ศิริพานิช/สัญญา บุณยพงศ์พิกุล..รายงาน)

รายละเอียด
12auganbr59

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียนทุกสายชั้นได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ...... (ประทีป หีบแก้ว …รายงาน)

รายละเอียด
sensiriasean59

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์จัดกิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแก่นักเรียน...... เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเซียน และให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกในสมาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีกิจกรรมการการแสดงบนเวที และการเข้าฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน การประกวดร้องเพลงอาเซียน การเรียนรู้ภาษาอาเซียน การวาดภาพระบายสี และการเล่านิทานอาเซียน ....(ศากุน ศิริพานิช /แวววลี สิริวรจรรยาดี...รายงาน)

รายละเอียด
projectregeon59

การนำเสนอโครงงานคุณธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดนิทรรศการ การนำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาค เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ การนำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาค ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ๒๙ ประการ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนที่รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธและการส่งเสริมการจัดทำโครงงานคุณธรรมสำหรับนักเรียน กิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน การจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธในครั้งนี้ เป็นโครงงานคุณธรรมที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละกลุ่มโรงเรียนๆ ละ ๒ โครงงาน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ๑ โครงงาน และระดับมัธยมศึกษา ๑ โครงงาน โดยมีโครงงานคุณธรรมที่ร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ๑๘ โครงงาน ระดับประถมศึกษา ๑๐ โครงงาน และระดับมัธยมศึกษา ๘ โครงงาน

รายละเอียด
thaidaydonyai59

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เริ่มจัดกิจกรรมเวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนายกมลศิลป์ มีตุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน การแสดงบทบาทตัวละครจากนางในวรรณคดีของไทย ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมชมด้วย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเวลา 16.00 น. ทางโรงเรียนจึงได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ปกครองได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงด้วย นัยนา ประวรรณรัมย์ ถ่ายภาพ/วทัญญู กั่วพานิช รายงาน

รายละเอียด
childhoodstandard59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด ๓๐๐ คน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ๓๐๐ คน เพื่อให้ครูระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปยัง พ่อ-แม่ ผู้ปกครองโดยเห็นความสำคัญในการติดตามเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ให้ครูที่รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย มีการกำหนดหลักการคุณภาพขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และกลไกการกำกับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยขึ้น โดยในส่วนของ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ได้มอบให้โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ วิทยากรบรรยาย ได้แก่ พญ.กาญจนา กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
writing59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน

สพป.บุรีรัมย์ เ ขต ๑ เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเรย์ โฮเทล จังหวัดบุรีรัมย์ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการเขียนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ช่วยด้านการเขียนมาเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยด้านการเขียน เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนให้กับนักเรียน เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษย์ต้องอาศัยทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่มีความสำคัญ โดยทั่วไปเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ในการนำมาใช้เพื่อแสวงหาความรู้ แต่ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความยากลำบาก หรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่นำมาใช้ในการสื่อสาร และเป็นทักษะที่มีความจำเป็นเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บางคนจะมีข้อจำกัดหรือมีความยากลำบากในการเขียน เด็กบางคนเขียนไม่ได้ บางคนเขียนได้แต่เขียนไม่ถูกต้อง ซึ่งการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้มีหลายวิธี การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน เด็กส่วนใหญ่ในยุคนี้สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเทคโนโลยียังเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่ดีอีกด้วย ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้น

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

evaenoughsamrong56

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และนายยศพัฒน์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เพื่อตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, สังเกต, สัมภาษณ์, ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของครูนักเรียน, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ ขอขอบคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 6380 บุคคลทั่วไป และ 12 สมาชิก ออนไลน์

Site Login