waikrootako60

พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโก

โรงเรียนบ้านตะโก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีไว้ครูและจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและแสดงออกถึงประเพณีอันดีงาม หลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ซึ่งนักเรียนทุกสายชั้นได้ให้ความร่วมมือจัดพาน นำดอกไม้ ธูปเทียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นที่น่าประทับใจของคณะครูโรงเรียนบ้านตะโก และยังมีการประกวดพานไหว้ครูแต่ละห้อง ซึ่งห้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ ระดับอนุบาล ได้แก่ ชั้นอนุบาล ๒/๑ ระดับสายชั้นที่ ๑ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ระดับสายชั้นที่ ๒ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และระดับสายชั้นที่ ๓ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยทางโรงเรียนบ้านตะโกยังได้มอบเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนสูงสุดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์จาก กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ ด.ญ.ณัฐริกา จะเชนรัมย์ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนบ้านตะโก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (จิราวรรณ ทองเปลว ... รายงาน,ธนชิต แสนดี ... ภาพ)

รายละเอียด
readwrite60

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทย ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทย ซึ่งจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทยนักเรียน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับ สพฐ. วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อนำข้อมูลจากผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนซึ่งมีความสามารถสูงให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับต่ำ โดยครูจะพิจารณาจากผลการประเมินของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายบุคคล เพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละคนมีผลการประเมินความสามารถและทักษะใดที่ควรได้รับการพัฒนาโดยจำเป็นต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน เช่น การจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และสอบการอ่านรู้เรื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนานักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ การจัดกิจกรรมแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย ที่จะดำเนินการในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ แต่งกลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ แต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ คัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เขียนตามคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

รายละเอียด
thaipower60

การแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะภาษาไทย

การแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้น เน้นกิจกรรมด้านการคิดและการเขียน พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ การแต่งกลอนสุภาพ การอ่านเอาเรื่อง การคัดลายมือ และการเขียนตามคำบอก ซึ่งมีผู้บริหาร นักเรียน และครูผู้สอน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๒๐ คน ผลการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย มีดังต่อไปนี้ การเขียนเรียงความ ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงชนากานต์ สำรวมรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโคกสะอาด -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงศิรินภา พิมเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) การแต่งกลอนสี่ ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงสุชาวดี รัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์” การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงวราภรณ์ เนียมกุญชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงวริศรา โนนนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงศุภาวรรณ ปะวะเน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงสุชาดา ดีราชรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ การคัดลายมือ -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กชายพงศ์ศรันย์ ชัยมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงอนรรฆอร สำเร็จรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบำรุงวิทยา -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงกฤตมา รินคำภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” เขียนตามคำบอก -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงเพชรลัดดา สกุลรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงพัชรพร บุญญาธนพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงสุพรรษา ประยงค์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง

รายละเอียด
project60

การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมประกวดระดับจังหวัด การประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๕ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ การร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่โครงงานนักเรียน โดยการส่งโครงงานเข้าประกวด เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน รู้จักในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า ซึ่งมีโครงงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสมสนุก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดหนองปล่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา และโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดำเนินการที่ผ่านมามุ่งที่จะพัฒนาเยาวชน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน ส่งเสริมด้านการศึกษา ตามทิศทางการปฏิรูปการศึกษา การประกวดโครงงานจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นเพื่อส่งเสริมในเรื่องการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ คือการนำไปสู่ความสำเร็จ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา เน้นประสบการณ์และการปฏิบัติจริง การคิดนอกกรอบภายใต้พื้นฐานความเป็นไปได้ จัดระเบียบทางด้านความคิดผลิตเป็นงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาขยายการศึกษาในรูปแบบของกิจกรรมการประกวดโครงงานการศึกษาจะเกื้อกูลต่อแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

รายละเอียด
activelearning60

อบรมปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านกิจกรรม แบบ Active Learning วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมปฏิบัติการ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านกิจกรรม แบบ Active Learning วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์โรงเรียนในสังกัด ให้สามารถสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อให้โรงเรียนได้แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ ซึ่งมีครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐ คน วิทยาการบรรยาย นาย สุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาล ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี ในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเอง เข้าใจและภูมิใจเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในชาติของตน อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมปฏิบัติการ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านกิจกรรม แบบ Active Learning

รายละเอียด
pracharatplan60

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานในโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) สามารถจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) มีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ซึ่งจะดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ร่วมกับภาคเอกชนขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาผ่านโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในระยะแรกปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาพรวมพบว่าการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ขณะเดียวกันยังมีโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านหรือโรงเรียนแม่เหล็ก ซึ่งถือเป็นระยะที่ ๒ ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ เน้นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๒๐ คน โดยทั้ง ๒ โครงการมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนทั้ง ๒ โครงการ โดยรวมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน กับโครงการโรงเรียนประชารัฐเข้าด้วยกันซึ่งใช้ชื่อ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

รายละเอียด
provinceworkproject

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในประดับประถมศึกษา)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในประดับประถมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด ในระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผลการประกวด ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อโครงงาน “ถังเครื่องใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์”โรงเรียนบ้านสมสนุก สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อโครงงาน “๑๘๐ องศา หามุมภายใน” โรงเรียนอนุบาลสตึก สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ , โครงงานภาษาอังกฤษ ชื่อโครงงาน “Link and Learn Game” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท. , โครงงานภาษาไทย ชื่อโครงงาน“ข้อคิดจากปริศนาคำทาย” โรงเรียนเทศบาล ๓ สังกัด อปท. และโครงงานประวัติศาสตร์ ชื่อโครงงาน “ย้อนรอยร่วมเรียนรู้สืบสานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน” โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
learningproject60

อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางแบบโครงงานอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางแบบโครงงาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ ปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๑๙ คน วิทยากรบรรยาย นางสาวราตรี สงวนรัมย์ และนายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ ฝึกทักษะ การสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมทดลองแบบ Hands-On เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญนี้ จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” หัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ขึ้นมา เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

รายละเอียด
5stepteaching60

การพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น สู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย ป.๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้วยการพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น สู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ ยึดหลักการสอนจากง่ายไปหายาก เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น สู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางการดำเนินการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ โดยต้องพัฒนากระบวนการสอน ๕ ขั้น ประกอบด้วย (๑) อ่านเขียนพยัญชนะและสระให้ถูก (๒) นำพยัญชนะและสระมาผูกให้เป็นคำ (๓) สอนการสะกาดคำและแจกลูก (๔) สอนการผันเสียงให้ถูกตามวรรณยุกต์ (๕) เรียนให้สนุกด้วยคำยากช่วยเสริม โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีชุดแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและเขียนเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๕ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำสื่อและนวัตกรรมสำหรับพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามระดับสภาพปัญหาการอ่านของนักเรียน โดยยึดหลักการสอนจากง่ายไปหายาก ๕ ขั้นดังกล่าวข้างต้น จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ได้นำมาจัดทำเป็นชุดการสอนสำหรับใช้สอนนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ ๓ ชุด ได้แก่ ชุดแบบฝึกการอ่านและสะกดคำพื้นฐาน, ชุดแบบฝึกการอ่านและผันวรรณยุกต์อักษรสูง และชุดแบบฝึกการอ่านและเขียนคำยาก ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้รู้จักอ่านประสมคำง่ายๆ สะกดคำพื้นฐานได้ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน จนเกิดทักษะ นำไปสู่การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดบันทึก
goodkidcamp60

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในโรงเรียนเครือข่ายสุจริต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ๖๓ โรง ปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจในวิถีชีวิตอย่างพอเพียง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในโรงเรียนเครือข่ายสุจริต เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมโดยผ่านกิจกรรมค่าย สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วยโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ๖๓ โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ/ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนละ ๑ คน ปปช.สพฐ.น้อย โรงเรียนละ ๒ คน โดยการประชุมในครั้งนี้จะทำให้ครูมีความรู้ในการเป็นผู้จัดการ “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” และสามารถจัดค่ายให้แก่นักเรียนได้ และนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่าย ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากการเข้าเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้และการสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ เน้นการปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ การมีวินัย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ วิทยากรบรรยาย นายธนกฤติ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะครูโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา และโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อการป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยภาพรวมยังไม่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาประชาชนและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ จะต้องมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม รักความถูกต้อง ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้ปัญหาคอร์รัปชั่นลดน้อยลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญนี้ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการขึ้นมา เพราะครูเป็นกำลังสำคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชน โดยคุณลักษณะดังกล่าวผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืน พร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
spc poorfilter

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

เปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

traikhamopennewbuilding60

เปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

เปิดอาคารเรียนและอาคารเรียนอเนกประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๖,๖๒๒,๑๐๐ บาท วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๕ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๑ คน โดย อาคารเรียนที่ก่อสร้างเป็นแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จำนวน ๕,๘๘๙,๑๐๐ บาท ซึ่งจะใช้เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อาคารอเนกประสงค์ เป็นการระดมทรัพยากรจากผู้มีจิตศรัทธา , คณะครู บุคลากรทางการศึกษา , ชุมชน , เงินสหกรณ์โรงเรียน , เงินงบประมาณรายหัว จำนวน ๗๓๓,๐๐๐ บาท โดยจะใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖,๖๒๒,๑๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 22802 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Site Login