dataonline59

การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Online

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online พัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบ และยังมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งสามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องเป็นระบบ บ่งบอกความเป็นตัวตนของสถานศึกษาได้ชัดเจนตามสภาพจริง โดยการให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา ในรูปแบบ ก.ต.ป.น. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ฯลฯ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดทำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด อันจะเป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และยังเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทุกระดับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ซึ่งมีผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน ทีมวิทยากรบรรยาย ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
upthai60

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการฯ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

การประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีความมั่นใจและมีเทคนิคในการฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักฝึกเขียนพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนย่อความ สรุปความ และการสอนเขียนตามจินตนาการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเขียนย่อความ สรุปความ เขียนตามจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ผอ.รร.บ้านคำไฮน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จากผลการทดสอบ Pre-O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผ่านมา พบว่า ผลการสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และเมื่อวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนา พบว่า นักเรียนยังมีจุดอ่อนในด้านการเขียนย่อความ สรุปความ และการเขียนตามจินตนาดาร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูผู้สอนไม่ได้ฝึกฝนนักเรียนหรือขาดเทคนิคในการฝึกฝนนักเรียน จึงทำให้นักเรียนมีความอ่อนด้อยในการเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักเขียนย่อความ สรุปความ และเขียนอย่างมีจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นตามลำดับต่อไป

รายละเอียด
gg60

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ โดยกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัดประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต โดยการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและถือปฏิบัติ ดังนี้ บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร ในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และกรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

รายละเอียด
valleysumhad60

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ ชนะเลิศการแข่งขันวอลเล่ย์บอลกีฬาฉลองศาลหลักเมืองอำเภอลำปลายมาศ

โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)นำโดยผู้จัดการทีม นายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอลำปลายมาศ ซึ่งจัดโดยเทศบาลลำปลายมาศ ซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้ปรากฎว่าโรงเรียนบ้านซำแฮดฯ ได้รางวัลชนะเลิศ รับเงิน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้ัการแข่งขันครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง(ปิยา วิเศษนคร/รายงาน

รายละเอียด
ecamp60

ค่ายภาษาอังกฤษ ปันรักปันภาษาจากพี่สู่น้อง

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปันรัก ปันภาษา จากพี่สู่น้อง ที่โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นพื้นฐานแก่นักเรียน...... เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นักศึกษาชมรมปันรัก ปันภาษาจากพี่สู่น้อง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐๔ คน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ด้วยการเข้าฐานเรียนรู้ ๓ ฐาน ได้แก่ ฐาน How to use articles ฐาน What is singular and plural nouns และฐาน Countable Noun and Uncountable Noun พร้อมด้วยกิจกรรมสันทาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน...(คารมย์ พลกุล.. รายงาน)

รายละเอียด
valleymini60

อนุบาลลำปลายมาศคว้ารองชนะเลิศ วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลระดับประเทศ และ ๒ รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม

การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙ ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีมชายอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และนักกีฬาในทีมได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมระดับประเทศ คือ เด็กชายกมลภพ สอนสืบ รางวัล “ตัวตั้งยอดเยี่ยม” และเด็กชายณัฐพงษ์ ไชยขันธุ์ รางวัล “ตบยอดเยี่ยม” ....... ปริม อินทงวงศ์ มือเซตอัจฉริยะ วอลเลย์บอลหญิงทีใชาติไทย กล่าวถึง ทีมวอลเลย์บอลอนุบาลลำปลายมาศว่า ".... พวกเค้าได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ พลิกโฉมวงการ วอลเลย์บอลระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ด้วยทักษะ การเล่นเฉพาะตัวที่เก่งเกินวัย การเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับที่ มีความหลากหลาย ลื่นไหลและมีชั้นเชิงซึ่งพวกเราไม่เคยเห็น มาก่อนและไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นกับตาด้วย…ภายใต้การทำทีมของ"ครูประชัน ไชยวงษ์" ครูพละศึกษา ร.ร.อนุบาลลำปลายมาศ ที่ไม่เคยแม้แต่จะผ่านการอบรมโค้ช สิ่งที่ครูมีคือ ครูมีเพียงหัวใจที่รักวอลเลย์บอลเหมือนเช่นครูโรงเรียนอื่นๆ และมีเพียงประสบการณ์ที่เคยเป็นนักวอลเลย์บอลสมัยเรียนมาสอนเด็กๆ เท่านั้น แต่วันนี้ ครูและเด็กตัวน้อยๆ ของครูได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยแล้ว และได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าแรก พร้อมกับการยกระดับมาตรฐานการเล่นในระดับประถมศึกษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ...จะมีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว...” (ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
teacherday603

หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันครู ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันครู ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ตามอุดมการณ์ของความเป็นครู ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ โดยมีผู้ประกอบการวิชาชีพครู ภาคีเครือข่ายในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สพม.เขต ๓๒ และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ร่วมพิธี กว่า ๑,๒๐๐ คน ....นอกจากนี้ ในแต่ละอำเภอได้มีการจัดพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครูเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” และกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายความอาลัยโดยการสวดฉันท์รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก้ครูผู้วายชนม์ พิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คารวะครูอาวุโส เนื่องในวันครูและการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น....(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
traikhamopennewbuilding60

เปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

เปิดอาคารเรียนและอาคารเรียนอเนกประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๖,๖๒๒,๑๐๐ บาท วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประประสงค์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๕ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๑ คน โดย อาคารเรียนที่ก่อสร้างเป็นแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จำนวน ๕,๘๘๙,๑๐๐ บาท ซึ่งจะใช้เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อาคารอเนกประสงค์ เป็นการระดมทรัพยากรจากผู้มีจิตศรัทธา , คณะครู บุคลากรทางการศึกษา , ชุมชน , เงินสหกรณ์โรงเรียน , เงินงบประมาณรายหัว จำนวน ๗๓๓,๐๐๐ บาท โดยจะใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖,๖๒๒,๑๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียด
upthai60

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการฯ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

การประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีความมั่นใจและมีเทคนิคในการฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักฝึกเขียนพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนย่อความ สรุปความ และการสอนเขียนตามจินตนาการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเขียนย่อความ สรุปความ เขียนตามจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ผอ.รร.บ้านคำไฮน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จากผลการทดสอบ Pre-O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผ่านมา พบว่า ผลการสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ และเมื่อวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนา พบว่า นักเรียนยังมีจุดอ่อนในด้านการเขียนย่อความ สรุปความ และการเขียนตามจินตนาดาร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูผู้สอนไม่ได้ฝึกฝนนักเรียนหรือขาดเทคนิคในการฝึกฝนนักเรียน จึงทำให้นักเรียนมีความอ่อนด้อยในการเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการ การใช้ผลทดสอบ Pre-O-NET เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักเขียนย่อความ สรุปความ และเขียนอย่างมีจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นตามลำดับต่อไป

รายละเอียด
dataonline59

การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Online

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online พัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบ และยังมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งสามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องเป็นระบบ บ่งบอกความเป็นตัวตนของสถานศึกษาได้ชัดเจนตามสภาพจริง โดยการให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา ในรูปแบบ ก.ต.ป.น. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ฯลฯ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดทำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด อันจะเป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และยังเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทุกระดับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ซึ่งมีผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน ทีมวิทยากรบรรยาย ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

เด็กมารีย์ฯ คว้ารางวัลระดับชาติ

bbw

มารีย์อนุสรณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติจากงานสุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล

ด.ญ.ธัญญาภรณ์ พิมพ์จันทร์ ด.ญ.ธนภรณ์ รัตนศศิวิมล และ ด.ญ.รัชนีกร เสียงวังเวง นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ผ่านรอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม ?การสร้างเว็บไซต์ด้วยประโปรแกรมสำเร็จรูป CMS? เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชันความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลป หัตกรรมนักเรียนระดับชาติ สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล Best of Both Worlds ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2553 เข้าร่วมแข่งขัน และได้รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยมี นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ เป็นครูผู้ฝึกสอน และได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์วันทา สิทธิพล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ สามารถเข้าชมผลงานนักเรียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ms.ac.th www.pb2551.com และ www.marieanusorn.org/marieanusorn (ขอบคุณ : ข้อมูลและภาพจากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์)

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 6337 บุคคลทั่วไป และ 7 สมาชิก ออนไลน์

Site Login