scg59

SCG มอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษาที่โรงเรียนบ้านโคกเก่า

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ทางหน่วยงาน ASPD สำนักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมามอบอาคารเรียน “สายธารน้ำใจ”ให้กับโรงเรียนบ้านโคกเก่า ตามโครงการ “ปลูกรัก ปันโอกาส ร่วมสร้างอาคารเรียนเพื่อน้อง” โดยนายอมรศักดิ์ พาราทิพย์เจริญชัย ผู้จัดการอาวุโส ERP โลจิสติกส์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้ดำเนินงาน ได้ส่งมอบอาคารเรียน “สายธารน้ำใจ” อาคารเรียนแบบชั้นเดียว จำนวน ๒ ห้องเรียน มูลค่า ๖๘๐,๐๐๐ บาท โดยมี รองสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการสถานศึกษา และนายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียน รับมอบและร่วมต้อนรับ ...นอกจากนี้ มูลนิธิ เอสซีจียังได้มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓๕ ชุด และโต๊ะครู จำนวน ๓ ตัว รวมมูลค่า ๕๐,๗๕๐ บาท ไว้ใช้ในห้องเรียน ทางคณะมูลนิธิ เอสซีจีได้มอบวัสดุอุปกรณ์การเรียนจำนวนหนึ่งและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคนละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๖๒ ทุน รวมทั้งสิ้น ๑๘,๖๐๐ บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง อีกทั้งมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดและแผ่น CD สื่อการเรียนรู้ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับนักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับพัฒนาการศึกษา ในโอกาสเดียวกัน บริษัท ซีแพค (C PAC) มอบลานเพลิน ซึ่งเป็นการปูพื้นคอนกรีต ในโครงการลานเพลิน ๑ ล้าน ตารางเมตร มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมของนักเรียนอีกด้วย... (นัฐวุฒิ ประวันรัมย์.. ข่าว/วิสิษฐ์ ชัยสมัคร ….ภาพ)

รายละเอียด
buildingnongvang59

CCF ลงนามความร่วมมือพัฒนาเด็กกับโรงเรียนในโครงการ

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐ ซึ่งสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น เป็นความร่วมมือในการพัฒฯาคุณภาพชีวิตเด็กที่ประสบปัญหาและไม่ได้รับตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่ขาดแคลนให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน รวม ๔๔๕,๑๘๘ บาท แยกเป็น ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสะเต็มศึกษา และโครงการเสาร์สัมพันธ์ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๓ โรงเรียน และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ...(ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด
buildingnongvang59

ศิษย์เก่าและชุมชน มอบอาคารโรงเรียนบ้านหนองแวง

ศิษย์เก่าและประชาชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองแวดง ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน “อาคารประชาสามัคคี 2559 ” มอบให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ..... เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ เป็นประธานรับมอบและทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ “ อาคารประชาสามัคคี 2559 ” แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง มูลค่า 2,500,000 บาท ซึ่งสร้างขึ้นจากการระดมทุนทรัพย์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน คณะครูและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่เยาวชน โดยมีนายประเสริฐ สำเรียนรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รายละเอียด
toonbigcnongsai59

บิ๊กซีบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน รร.บ้านหนองไทร

ห้างบิ๊กซีบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวนักเรียนยากจน ที่โรงเรียนบ้านหนองไทร อ.เมืองบุรีรัมย์.... นายสมาน กลมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร อ.เมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากการที่คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ซึ่งพบว่านักเรียนหลายรายอยู่ในครอบครัวที่ยากจน และบางรายไม่มีพ่อแม่ต้องอาศัยอยู่กํบญาติ จึงได้ประสานขอรับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน โดยมีห้างบิ๊กซีบุรีรัมย์ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในรายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยในเบื้องต้นห้างบิ๊กซีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ญ.พิกุล ปุรินรัมย์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากฐานะยากจน อาศัยอยู่กับพ่อซึ่งมีอาชีพรับจ้างรายวัน และพี่ชายอีก ๒ คน และผู้จัดการสาขาได้รับพ่อของ ด.ญ.พิกุล เข้าทำงานที่ห้างฯ ด้วย นอกจากนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียนยากจนอีก ๒ รายด้วย.... (ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
sootjaritsch59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ ปปช.ชุมชน ในโรงเรียนสุจริต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ ปปช.ชุมชน ในโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ ปปช.ชุมชน ในโรงเรียนสุจริต เพื่อให้คณะกรรมการ ปปช.ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่มีต่อโรงเรียนสุจริต สามารถดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ และ ปปช.ชุมชน เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๕๒ คน วิทยากรบรรยาย นายธนกฤต พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไตรภูมิวิทยา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕ต-๒๕๖๐) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติโดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งชุมชนเป็นสถาบันอันดับแรกที่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด

รายละเอียด
toonnongkrok59

ภาคเอกชนสนับสนุนการศึกษาเยาวชนที่โรงเรียนบ้านหนองครก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียน ได้รับมอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์กีฬา จากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน โครงการปันน้ำใจให้น้อง ได้แก่ บริษัท 10 กันยา จำกัด บริจาคชุดนักเรียน, บริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด, ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอ็น บี เค พลาสติก , บริษัท สยามเอ็กซ์แพนชั่นกรุ๊ป จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด แพคกิ้งไฮไลท์ บริจาคอุปกรณ์กีฬา และได้บริจาคสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนรวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนด้วย ....(ยรรยง ศิลาชัย…รายงาน)

รายละเอียด
handicraft59

ประชุมการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการใช้งานโปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน (ระดับกลุ่มโรงเรียน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบ ในการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย-บังกาฬ) วันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และในระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

รายละเอียด
gobacktaloonglex75

อาคารเรียนปฐมวัย “ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี”

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กและชุมชน จัดทำผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารเรียนปฐมวัย “สำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี” จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก รับมอบอาคารเรียนปฐมวัย “ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี” จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กและชุมชน ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารเรียนปฐมวัย จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท โดยมี นางบังอร แก่นจันทร์ นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ได้ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนปฐมวัย ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

รายละเอียด
autonomiclib59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library Automation System เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดในโรงเรียนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library Automation System เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สร้างมาตรฐานระบบงานห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห้องสมุดให้แก่ครูบรรณารักษ์ ทำให้ห้องสมุดโรงเรียนมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการพัฒนาห้องสมุดที่เหมาะสมตรงตามคุณลักษณะ และมีมาตรฐานระบบงานห้องสมุดเดียวกัน มีครูบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศในโรงเรียนที่สนใจโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คน วิทยาบรรยายพิเศษ นายปิยะ ศิลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่จัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีมวิทยากร นายนายวิวัฒน์ชัย ชุติณธรารักษ์ นางราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ให้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุด ๓ ดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนการจัดการห้องสมุดโรงเรียนก็คือ การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการระบบงานห้องสมุดที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการห้องสมุดในด้านต่างๆ ทำให้บรรณารักษ์สามารถทำงานห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library Automation Powered by Open Biblio ซึ่งมีความเป็นมาตรฐานสากล และประหยัดงบประมาณ

รายละเอียด
obecfollow59

สพฐ. ติดตามส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สพฐ. ออกติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.นิพนธ์ เสือก้อน และนายประสงค์ นารถอุดม ผู้แทน สพฐ. ได้ออกติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับฟังความคิดเห็นและผลการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ร่องรอยหลักฐานการดำเนินงานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อรอรับ การประเมิน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ โรงเรียนบ้านประคอง โรงเรียนบ้านโคกสนวน โรงเรียนบ้านสนวน “ศิริมงคลวิทยา” โรงเรียนบ้านลุงม่วง และโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำโครงการให้สอดรับกับความต้องการของนักเรียน ครู ชุมชน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในโอกาสต่อไป

รายละเอียดบันทึก
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

เด็กมารีย์ฯ คว้ารางวัลระดับชาติ

bbw

มารีย์อนุสรณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติจากงานสุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล

ด.ญ.ธัญญาภรณ์ พิมพ์จันทร์ ด.ญ.ธนภรณ์ รัตนศศิวิมล และ ด.ญ.รัชนีกร เสียงวังเวง นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ผ่านรอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม ?การสร้างเว็บไซต์ด้วยประโปรแกรมสำเร็จรูป CMS? เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชันความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลป หัตกรรมนักเรียนระดับชาติ สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล Best of Both Worlds ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2553 เข้าร่วมแข่งขัน และได้รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยมี นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ เป็นครูผู้ฝึกสอน และได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์วันทา สิทธิพล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ สามารถเข้าชมผลงานนักเรียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ms.ac.th www.pb2551.com และ www.marieanusorn.org/marieanusorn (ขอบคุณ : ข้อมูลและภาพจากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์)

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 10384 บุคคลทั่วไป และ 10 สมาชิก ออนไลน์

Site Login