Text Size

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การเจริญเติบโต พัฒนาการของมนุษย์ชีวิตและครอบครัว

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  การเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์ชีวิตและครอบครัว

ผู้ศึกษา นางสุรางค์  ลีประโคน


 บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  สร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  การเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  การเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว และ  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  การเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนบ้านหนองม้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต  1  จำนวน  17  คน  รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงทดลองกลุ่มเดียวในรูปแบบที่เรียกว่า (One ? Group  Pretest ? Posttest  Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่   1)  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง  การเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว  จำนวน  12  เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  การเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว จำนวน  12  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  การเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.23  ถึง  0.74   ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.91  และ4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่องการเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว

ผลการศึกษา  พบว่า

1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  การเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  84.89 / 82.75

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  การเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  การเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระ      การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  การเจริญเติบโต  พัฒนาการของมนุษย์  ชีวิตและครอบครัว  อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  4.61

Site Login