Text Size

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชื่อผู้วิจัย    เครือวัลย์  หอยสังข์ 

สถานที่ศึกษา     โรงเรียนเทศบาล  1  ?บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา?  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย


บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและ   การเขียนคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80
2)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่   2  โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  โรงเรียนเทศบาล  1  ?บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา?  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552  จำนวน  36  คน  
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
1)  แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  8  ชุด  
2)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
3)  แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
4)  แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำยาก  
5)  แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านและการเขียน  
6)  แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน  
7)  แบบวัดความพึงพอใจ  
8)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  จำนวน  30  ข้อ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยก่อนทำการเรียนการสอน  ผู้ศึกษาได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนในการทดลองใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  ดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pre ? test)  จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  ชุดที่  1  ถึงชุดที่  8  ใช้เวลาสอน  24  ครั้ง  ครั้งละ  1  ชั่วโมง  รวม  24  ชั่วโมง  เป็นเวลาประมาณ  8  สัปดาห์  ทำการทดสอบ     หลังเรียน (Post ? test)  และวัดความพึงพอใจของนักเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า  
1)  แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ประสิทธิภาพเท่ากับ  89.24/88.80  ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ  80/80  
2)  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  (   =  4.58) 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login