abhithamarea159

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ ชอบธรรมดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา และโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมบำเพ็ญกุศศลสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวนมาก ในโอกาสเดียวกันได้ลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดลงนามหน้าพระอุโบสถด้วย ...(ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด
bowlp859

กลุ่มลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ทำโบว์ไว้ทุกข์

กลุ่มลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกันจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในอำเภอลำปลายมาศ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะครูสตรีผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พ่อค้าประชาชน นักเรียน ได้ร่วมกันปลูกป่าที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ และจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น นำโดย คุณครูโสภณ ซารัมย์ คุณครูอารียาภรณ์ ซารัมย์ นำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกชมรมคนทำดีเพื่อพ่อทุกตำบล ทุกโรงเรียนในตำบลเมืองแฝก และในอำเภอลำปลายมาศ ที่มาร่วมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมถวายความอาลัย โดยจะขยายผลต่อยอดทุกกลุ่มโรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศต่อไป ศิริมนต์ ละมุล … รายงาน ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.บร.เขต 1

รายละเอียด
bowbanwan59

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำโบว์ไว้ทุกข์แจกจ่ายประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ๕ หมู่บ้าน ร่วมกันแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทำพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดใหม่อัมพวันบ้านว่าน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนี้ คณะครู และนักเรียน ได้จัดทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการในช่วงที่ยังไม่สามารถจัดหาเสื้อผ้าไว้ทุกข์ได้เพียงพอ

รายละเอียด
planseminar59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรง เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้บริหารโรงเรียน โดยการระดมความคิด ลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาโรงเรียนตนเอง ในปัจจุบัน นำมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ แผนงานโครงการรวมถึงการนำแผนสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายจาก สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นางภรณ์นภัส มากแสงสิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงยกระดับและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ซึ่งได้ระดมสรรพกำลังของคณะทำงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โรงเรียนเกิดความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้อง

รายละเอียด
kaseanwan59

กองทุนเกษียณโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

พิธีมอบกองทุนเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายอุทัย เพียงไธสง นายสุทัศน์ ขันธ์หงษ์ นายยุทธพงษ์ ประสีระเตสัง ได้มอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมมอบเงินสนับสนุน ต่อเติมอาคารห้องสมุด และอาคารเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งญาติพี่-น้อง ผู้ปกครองได้สมทบในกองบุญเกษียณอายุราชการ จำนวน ๒๕,๘๙๑ บาท รวมเงินกองบุญเกษียณอายุทั้งสิ้น ๒๑๕,๘๙๑ บาท และบริษัท SEWA GROUP BANGKOK ได้มอบเสื้อยืดให้กับนักเรียน จำนวน ๕๐๐ ตัว พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อำเภอลำปลายมาศ

รายละเอียด
youthclub59

กิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น มีคุณลักษณะซื่อสัตย์ สุจริต เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรมโดยผ่านกิจกรรมค่าย สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เป็นการพัฒนาสมรรถนะในการคิด และมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้คิดเป็น และมีทักษะในการปฏิบัติ การดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยผ่านกิจกรรมค่าย แบ่งฐานการเรียนรู้ ๕ ฐาน ดังนี้ ฐานที่ ๑ คิดดี พูดดี ทำดี ฐานที่ ๒ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ฐานที่ ๓ วินัยดี สังคมดี ฐานที่ ๔ ตามรอยพ่อ พอเพียง ฐานที่ ๕ จิตสาธารณะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย ๔๒ โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน จำนวน ๒๑๐ คน คณะวิทยากรจากโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา และโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” ขึ้น เพื่อให้ครูมีความรู้ในการเป็นผู้จัด “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” สามารถจัดค่ายให้แก่นักเรียนได้ และนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่าย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาการเข้าเรียนรู้ในฐาน การเรียนรู้และการสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต โดยผ่านกระบวนการคิด และเน้นการปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต การมีวินัย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันการคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาประชาชนและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยมีพื้นฐานในการคิด จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญพร้อมที่จะนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นั้น จะต้องมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม รักความถูกต้อง ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ครูจึงเป็นกำลังสำคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยคุณลักษณะดังกล่าวผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะการคิด เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืน พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

รายละเอียด
scg59

SCG มอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษาที่โรงเรียนบ้านโคกเก่า

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ทางหน่วยงาน ASPD สำนักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมามอบอาคารเรียน “สายธารน้ำใจ”ให้กับโรงเรียนบ้านโคกเก่า ตามโครงการ “ปลูกรัก ปันโอกาส ร่วมสร้างอาคารเรียนเพื่อน้อง” โดยนายอมรศักดิ์ พาราทิพย์เจริญชัย ผู้จัดการอาวุโส ERP โลจิสติกส์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้ดำเนินงาน ได้ส่งมอบอาคารเรียน “สายธารน้ำใจ” อาคารเรียนแบบชั้นเดียว จำนวน ๒ ห้องเรียน มูลค่า ๖๘๐,๐๐๐ บาท โดยมี รองสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการสถานศึกษา และนายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียน รับมอบและร่วมต้อนรับ ...นอกจากนี้ มูลนิธิ เอสซีจียังได้มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓๕ ชุด และโต๊ะครู จำนวน ๓ ตัว รวมมูลค่า ๕๐,๗๕๐ บาท ไว้ใช้ในห้องเรียน ทางคณะมูลนิธิ เอสซีจีได้มอบวัสดุอุปกรณ์การเรียนจำนวนหนึ่งและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคนละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๖๒ ทุน รวมทั้งสิ้น ๑๘,๖๐๐ บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง อีกทั้งมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดและแผ่น CD สื่อการเรียนรู้ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับนักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับพัฒนาการศึกษา ในโอกาสเดียวกัน บริษัท ซีแพค (C PAC) มอบลานเพลิน ซึ่งเป็นการปูพื้นคอนกรีต ในโครงการลานเพลิน ๑ ล้าน ตารางเมตร มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมของนักเรียนอีกด้วย... (นัฐวุฒิ ประวันรัมย์.. ข่าว/วิสิษฐ์ ชัยสมัคร ….ภาพ)

รายละเอียด
ccf59

CCF ลงนามความร่วมมือพัฒนาเด็กกับโรงเรียนในโครงการ

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐ ซึ่งสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น เป็นความร่วมมือในการพัฒฯาคุณภาพชีวิตเด็กที่ประสบปัญหาและไม่ได้รับตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่ขาดแคลนให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน รวม ๔๔๕,๑๘๘ บาท แยกเป็น ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสะเต็มศึกษา และโครงการเสาร์สัมพันธ์ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๓ โรงเรียน และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ...(ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียดบันทึกบันทึก
buildingnongvang59

ศิษย์เก่าและชุมชน มอบอาคารโรงเรียนบ้านหนองแวง

ศิษย์เก่าและประชาชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองแวดง ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน “อาคารประชาสามัคคี 2559 ” มอบให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ..... เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ เป็นประธานรับมอบและทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ “ อาคารประชาสามัคคี 2559 ” แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง มูลค่า 2,500,000 บาท ซึ่งสร้างขึ้นจากการระดมทุนทรัพย์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน คณะครูและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่เยาวชน โดยมีนายประเสริฐ สำเรียนรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รายละเอียด
toonbigcnongsai59

บิ๊กซีบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน รร.บ้านหนองไทร

ห้างบิ๊กซีบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวนักเรียนยากจน ที่โรงเรียนบ้านหนองไทร อ.เมืองบุรีรัมย์.... นายสมาน กลมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร อ.เมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากการที่คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ซึ่งพบว่านักเรียนหลายรายอยู่ในครอบครัวที่ยากจน และบางรายไม่มีพ่อแม่ต้องอาศัยอยู่กํบญาติ จึงได้ประสานขอรับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน โดยมีห้างบิ๊กซีบุรีรัมย์ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในรายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยในเบื้องต้นห้างบิ๊กซีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ญ.พิกุล ปุรินรัมย์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากฐานะยากจน อาศัยอยู่กับพ่อซึ่งมีอาชีพรับจ้างรายวัน และพี่ชายอีก ๒ คน และผู้จัดการสาขาได้รับพ่อของ ด.ญ.พิกุล เข้าทำงานที่ห้างฯ ด้วย นอกจากนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียนยากจนอีก ๒ รายด้วย.... (ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์

math_genious

เด็กชายธนากร ฝาอิดิน นักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์

เด็กชายธนากร ฝาอิดิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษารอบแรก และเหรียญเงินระดับประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2553 ได้รับคัดเลือกให้อบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ทาง คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ณ เขาใหญ่สราญรมย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 -26 เมษายน 2554

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 14389 บุคคลทั่วไป และ 20 สมาชิก ออนไลน์

Site Login