helpstudent573

ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครูเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริหารและครูในทุกสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน... ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนควรจะต้องทำให้ครบ ๑๐๐ % เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา สภาพครอบครัวเศรษฐกิจ เพื่อให้ครูมีข้อมูลเด็กรายบุคคล มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนในความรับผิดชอบด้วย...(ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน)

รายละเอียด
khetkantangkhaopansa57

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผอ.โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมืองบุรีรัมย์ และในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา คณะครูนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในนามวัธรรมธีราราม ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อสืบทอกประเพณีวันสำคัญทางศาสนาพุทธด้วย... (อุษณีษ์ นึกชอบ..รายงาน)

รายละเอียด
khokwatgivecandle57

โรงเรียนบ้านโคกวัดถวายเทียนจำนำพรรษา

นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกวัด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันทอดถวายเทียนจำนำพรรษแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดทักษิณาวาส ตามประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธและเพื่อให้ครูนักเรียนได้ร่วมทำบุญสืบทอดพระศาสนา นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะครูนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดขึ้นด้วย... (ออมสิน จรูญรักษ์ ..รายงาน)

รายละเอียด
anubankhaioansa57

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ร่วมประเพณีวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยคณะครูได้จัดขบวนผ้าซิ่นตีนแดง และมีขบวนฟ้อนรำของนักเรียน รวมทั้งได้ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวายวัดกลางพระอารามหลวงร่วมกับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ส่วนในคืนวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงธรรมะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับรางวัลจากนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ การประกวดครั้งนี้มีนายพิษณุ ไสยประจำ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม และนักเรียนชั้น ป.๕/๑ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ๖ คน ได้แก่ ด.ญ.ภัณฑิรา แป้นทอง ด.ญ.วรัชยา โมคกุล ด.ญ.กัญญาภัค น้อยพลี ด.ญ.จิราพัชร วันล้วน ด.ญ.อรัญญา ลำไธสง และด.ญ.พิชชา พวงทอง ... (ประทีป หีบแก้ว …. รายงาน)

รายละเอียด
disablefilter57

อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2557 กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนเรียนรวม (โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง) จำนวน 15 โรงเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บร.1 ผู้เข้าอบรม จำนวน 81 คน วิทยากรให้ความรู้ได้แก่ นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ, ศน.มัญชุสา สุขิตวงศ์, อ.มณีรัตน์ เถื่อนแก้ว โดยวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา 9 ประเภท เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาเด็กในกลุ่มดังกล่าว ขอขอบคุณพระคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด ที่อนุเคราะห์สถานที่ และขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ประธานกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 รายงาน)

รายละเอียด
traibhoommoral57

ไตรภูมิวิทยา เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการ ปปช. สพฐ. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ซึ่งโรงเรียนไตรภูมิวิทยา จัดขึ้น โดยนายวันชัย ภํณฑรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นวิทยากรดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำ เพื่อไปขยายผลในแต่ละระดับชั้นต่อไป ..(อภิชาติ ชึดนอก.. รายงาน)

รายละเอียด
privateschmeeting57

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย การพัฒนาครูธุรการ การพัฒนาผู้บริหารและครูอาชีวศึกษา การพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจากทั้ง ๔ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม รวม ๔๐ คน.... (ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
ecampnongmakhatae57

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp By PEER Center at Bannongmakatae School ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ร่วมกับ ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนขึ้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายจักรกริช ศรีวงศ์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาง นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ศูนย์ PEER Center ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และมีนางนฤพร พรหมบุตร นางสาวฐิติวรดา ดูเรืองรัมย์ คณะครูและนักเรียนแกนนำร.ร.บ้านหนองมะค่าแต้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗..... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
readytoaseanmuang857

“การประชุมครู/ผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘”

“การประชุมครู/ผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสนอง สดไสย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมครูและผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องคูเมือง โรงแรมเทพนคร เพื่อชี้แจงแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และกิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในกลุ่มจำนวน ๑๔ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ-รายงาน

รายละเอียด
goodgabage57

การจัดการขยะที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมบัติ โยงรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการขยะที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม และมีนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา และคณะ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และการดำเนินการจัดทำธนาคารขยะในโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๒๐ คน การดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป ....... (นางรพีพร ศรีรักษา : รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63
bobec572 bobec1

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์

math_genious

เด็กชายธนากร ฝาอิดิน นักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์

เด็กชายธนากร ฝาอิดิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษารอบแรก และเหรียญเงินระดับประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2553 ได้รับคัดเลือกให้อบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ทาง คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ณ เขาใหญ่สราญรมย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 -26 เมษายน 2554

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

ภารกิจผอ.เขตฯ

calendar

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 33822 บุคคลทั่วไป และ 46 สมาชิก ออนไลน์

Site Login