skill21century59

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ๒๐๒ โรง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรง โดยมี นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรยายพิเศษ ดร.ชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และการจัดการเรียนรู้แบบ Project based learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Problem based learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเน้นให้นักเรียนเรียนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานอย่างมีแบบแผน เป็นระบบ ทำงานเป็นทีม จะช่วยให้นักเรียนสามารถเกิดทักษะตามความถนัด ความชอบ มีทักษะชีวิตที่ดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข

รายละเอียด
supportreading59

อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นรากฐานการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติแห่งชาติและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านอย่างจริงจังและเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีกระกรุณาธิคุณต่อการศึกษาไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน จึงกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน รวมทั้งกำหนดให้ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการอ่านมีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง เนื่องจากการอ่านหนังสือทำให้ผู้อ่านมีความรอบรู้เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงาน สามารถเรียนรู้จากการอ่านหนังสือได้ตลอดชีวิต จึงนับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จึงได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้โรงเรียนที่สนใจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการอ่านตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน วิทยากรบรรยาย นายปรีดา ปัญญาจันทร์ นักวิชาการอิสระ โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด
toonnongdon59

รร.บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ รับมอบปัจจัยสนับสนุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายยุทธการ เสนากลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ได้แก่ นายทรงศักดิ์ บ่อไทย ครูโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์และครอบครัว มอบเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และแม่เข็มมา บ่อไทย ชาวบ้านหนองโดน มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างสนามกีฬาให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้ มูลนิธิอาจารย์ทองพูน เสาโร ได้มอบเงิน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนด้วย...(ยุทธการ เสนากลาง.. รายงาน)

รายละเอียด
carawanbigc59

โครงการบิ๊กซีสัญจรโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

“โครงการบิ๊กซีสัญจรโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา” เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวสุพรทิพย์ สมใจ ผู้จัดการห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ และคณะได้มาจัดกิจกรรมในโครงการบิ๊กซีสัญจรที่โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา โดยมีนายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมการดำนา กิจกรรมการแจกสิ่งของจำนวน ๖๐ ชุด และแจกข้าวกล่องจำนวน ๕๐ กล่อง ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นการสร้างเครือให้ให้กับโรงเรียนในการที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนและประสานความร่วมมือในด้านต่างๆในโอกาสต่อป ..ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
cooklovekid59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ “แม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ “แม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก” การใช้โปรแกรม Thai School Lunch การจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครู ผู้ประกอบอาหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Thai School Lunch การจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เพื่อช่วยกันเรียนรู้และจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน แม่ครัวโรงเรียน หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ส่งเสริมให้มีความรู้ในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารที่ดี แล้วลงมือทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนไทยมีสุขาภาพที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Thai School Lunch การจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ผู้ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลได้ร่วมมือกันทำงานในเรื่องการจัดประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ๒๐๒ คน แม่ครัวโรงเรียน ๒๐๒ คน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บ้านด่าน ลำปลายมาศ และชำนิ ๕๘ คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๑๔๑,๔๐๐ บาท และวิทยากรบรรยาย นางวิไลพร คลีกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณธสุขจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด
infromation59

ศึกษาธิการภาค ๑๔ พัฒนางานประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการภาค ๑๔ โครงการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางการศึกษาและผู้สื่อข่าวในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และวางแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ไปสู่สาธารณชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางการศึกษาและเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบาย ๑๒ ข้อ คือ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คืนครูสู่ห้องเรียน ผลิตและพัฒนาครู การจัดการเรียนการสอน STEM Education ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ทวิภาคี/ทวิศึกษา อาชีวศึกษาเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการประชารัฐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อการจัดการวางแผนบริหารจัดการพัฒนา โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาชีวศึกษา กศน. มหาวิทยาลัยเอกชน สพป. สพม. ซึ่งได้มอบให้แต่ละหน่วยงานจัดทำวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ เว็บไซต์ www.youtube.com หรือโทรทัศน์ และจัดทำรูปเล่ม เพื่อสรุปรายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการและผู้บังคับบัญชาแต่ละสังกัดต่อไป

รายละเอียด
agrisalangpan59

ม.เกษตรศาสตร์จัดค่ายความรู้คู่ภูมิศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน

นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาคณาจารย์และนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางมาจัดค่ายความรู่คู่ภูมิศาสตร์ขึ้น ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคสนามของนิสิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นแก่ชุมชน และให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ศึกษาสภาพในพื้นที่จริง และได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนในชนบท โดยนำอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าและสิ่งของบริจาคมามอบให้นักเรียน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน และจัดฐานเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ และภาษาอังกฤษแก่นักเรียน รวมทั้งร่วมกิจกรรมการทำนา ศึกษาวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งโครงการนี้ทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ได้รับประสบการณ์ที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวมในอนาคต....(ศากุน ศิริพานิช/สัญญา บุณยพงศ์พิกุล..รายงาน)

รายละเอียด
12auganbr59

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียนทุกสายชั้นได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ...... (ประทีป หีบแก้ว …รายงาน)

รายละเอียด
sensiriasean59

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์จัดกิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแก่นักเรียน...... เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเซียน และให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกในสมาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีกิจกรรมการการแสดงบนเวที และการเข้าฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน การประกวดร้องเพลงอาเซียน การเรียนรู้ภาษาอาเซียน การวาดภาพระบายสี และการเล่านิทานอาเซียน ....(ศากุน ศิริพานิช /แวววลี สิริวรจรรยาดี...รายงาน)

รายละเอียด
projectregeon59

การนำเสนอโครงงานคุณธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดนิทรรศการ การนำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาค เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ การนำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาค ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ๒๙ ประการ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนที่รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธและการส่งเสริมการจัดทำโครงงานคุณธรรมสำหรับนักเรียน กิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน การจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธในครั้งนี้ เป็นโครงงานคุณธรรมที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละกลุ่มโรงเรียนๆ ละ ๒ โครงงาน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ๑ โครงงาน และระดับมัธยมศึกษา ๑ โครงงาน โดยมีโครงงานคุณธรรมที่ร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ๑๘ โครงงาน ระดับประถมศึกษา ๑๐ โครงงาน และระดับมัธยมศึกษา ๘ โครงงาน

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์

math_genious

เด็กชายธนากร ฝาอิดิน นักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์

เด็กชายธนากร ฝาอิดิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษารอบแรก และเหรียญเงินระดับประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2553 ได้รับคัดเลือกให้อบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ทาง คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ณ เขาใหญ่สราญรมย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 -26 เมษายน 2554

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 7437 บุคคลทั่วไป และ 5 สมาชิก ออนไลน์

Site Login