Text Size

รายงานการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่ มีตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่มีตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

ชื่อผู้วิจัย    นางสาวอมรา  เจริญศิริ

ปีที่พิมพ์    2553


บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) เพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำ ที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่มีตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่มีตัวสะกด 

(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่มีตัวสะกด 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่มีตัวสะกด จำนวน 1 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีค่าอำนาจจำแนก 0.25 ? 0.83  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ t ? test

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 88.06/88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่มีตัวสะกดมีค่าเฉลี่ย 2.91 อยู่ในระดับมาก

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login