Text Size

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชื่อผู้วิจัย    นายสุเทพ  ทรงประโคน ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ปีการศึกษา    2553


บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน   เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

กลุ่มเป้าหมาย  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด  ตำบลกลันทา  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จำนวน  11  คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
1)  แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  10  ชุด
2)  แผนการจัดการเรียนรู้     การอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน    20  แผน  แผนละ  1  ชั่วโมง 
3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การอ่านเพื่อฝึก  การคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  30  ข้อ   
4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  15  ข้อ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้   t-test  (Dependent  Sample) 

ผลการศึกษาพบว่า

1.  แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.27/81.52  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login