Text Size

การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนวัดละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนวัดละลวด  อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์ (Personnel  Development  of  Integrated  Learning  Management,  Wat La Loud  School , Chamni  District,  Buriram  Province.)

ชื่อผู้วิจัย    1. พรแสง  ฤทธิวงษ์  2. ชาญณรงค์  ศิริอำพันธ์กุล

 


บทคัดย่อ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ  เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพความมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้  เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวัดละลวด  ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ ตามขั้นตอน 6  ขั้นตอน คือ  กำหนดหัวเรื่องที่จะสอน  กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  กำหนดสาระการเรียนรู้  การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การวัดผลประเมิน  และปรับปรุงการสอน  การดำเนินการศึกษาใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ  (Action  Research  Principle)  ตามแนวคิดของเคมมิส และแม็กแท็กการ์ท  ดำเนินการเป็น  2  วงรอบ  (Spiral) ในแต่ละวงรอบประกอบด้วย  4  ขั้นตอน คือ การวางแผน  (Planning)  การปฏิบัติ  (Action)  การสังเกต  (Observation)  และการสะท้อนผล (Reflection)  กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา คือ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการนิเทศภายใน  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า  จำนวน  7  คน  ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้าและผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวัดละลวด  อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 6  คน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  1  คน  ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  จำนวน  3  คน ประกอบด้วย  วิทยากร และหัวหน้าวิชาการโรงเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  แบบสอบถามความพึงพอใจ การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  (Triangulation  Technique) และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนา

ผลการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ  โรงเรียนวัดละลวด  อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา  คือ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการนิเทศภายใน  วงรอบที่ 1  พบว่า  ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ความสามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการอยู่ในระดับความคิดเห็นดี  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย วิธีการวัดและประเมินผลยังไม่หลากหลาย  จึงได้พัฒนาในวงรอบที่ 2  โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศภายใน  ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ  และแนะนำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้ง  6  ขั้นตอนได้  ซึ่งดำเนินการนิเทศกันเอง  โดยใช้กิจกรรมมีการให้คำปรึกษา แนะนำ  การหาข้อสรุปและสะท้อนผลร่วมกัน  ระบบการนิเทศภายในใช้วิธีการเช่นเดียวกับวงรอบที่  1  แต่เน้นในเรื่องการให้คำปรึกษา  การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ร่วมกันประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วนำผลจากการสังเกต และซักถามมาร่วมกันอภิปรายหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง  ผลการพัฒนาสามารถทำให้ครูผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย  วิธีการวัดและประเมินผลคลอบคลุมและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดีมาก  มีการประเมินผลตามสภาพจริง  และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

โดยสรุป  การดำเนินการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนวัดละลวด  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน  สามารถทำให้ครูผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ถูกต้อง และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนได้ในระดับดีมาก

คำสำคัญ  :  การพัฒนาบุคลากร ,  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

Abstract

Integrated  Learning  Management  is  the  method  to  change the  learning  activities for  facilitating  student-centered learning.  Teachers  needed  knowledge,  understanding  and skill in  Integrated  Learning  Management  to  more  efficient  at  teaching-learning.  The purpose  of  this  study  was  to  develop  a  personnel  in  Wat  La  Loud  School  with  knowledge  and  understanding,  able  to  the  Integrated  Learning  Management  on  6  issues were topic,  objective,  learning,  activity  planing,  implementation,  assessment  measures  and teaching  improvement.  This  study  was  the  action  research  principle  based  on  the  action  research  spiral  of  Kemmis  and  McTaggart  had  4  steps,  namely  planning,  action, observation  and  reflection  which  were  used  in  two  cycles.  The  strategy  development were  workshop  and  internal  supervision.  The  study  group  participants  are  7  people consisted  of  1  researcher,  6 co-researchets  6  teachers  and  3 informants  consisted  of  speaker  and  Head  of  Academic  Administration.  The  target  group  consisted  of  6 teachers of  Prathomsuksa 1-6  and 1  School  Director.  The  instruments  used  in  data  collection include  observation,  interviews,  evaluation  form of  integration  learning  plans  and satisfaction  questionnaire.  Triangulation  technique  was  used  for  analyzing  the  data and presented  results of  research  by  descriptive  analysis.

The  results  of  the  study  showed  that  personnel  development  of  Integrated Learning  Management,  Wat La Loud School,  Chamni  District,  Buriram  Province by using workshop  and  internal  supervision.  In the  first  cycle,  in  the  term  of  the  knowledge and  understanding  management,  the  study  group  participants  had  a  better  knowledge of the  Integrated  Learning  Management,  able  to  write  an  integrated  learning  plans  as well, able to the Integrated Learning Management to efficiency but some of students participate  in  less  activities and  measurement  and  evaluation  are  not  various. Therefore,  the  researcher  was  improving  in  the 2nd  cycle by using  internal  supervision strategies to support and suggestion to the target group. The study group participants were able to the Integrated Learning Management to efficiency, measurement and evaluation comprehensive  and  consistent  with the  learning activities,  students  participate  in more activities  and  had  satisfaction  at  a  high  level.

In  summary,  personnel  development of  Integrated  Learning  Management, Wat La Loud School, Chamni  District,  Buriram  Province  by  using  workshop  and  internal supervision.  Teachers  had  knowledge  and  understanding  in  the  Integrated  Learning Management,  can  write  Integrated  Learning  plans  and  able  to  integrated  learning activities  in  the  classroom  at  a  high  level.

Keywords  :  Personnel  Development,  Integrated  Learning  Management

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login