Text Size

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวัดละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (Personnel Development of Classroom Research, Wat La Loud School Chamni District, Buriram Province.)

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนวัดละลวด  อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์ (Personnel  Development  of  Integrated  Learning  Management,  Wat La Loud  School , Chamni  District,  Buriram  Province.)

ชื่อผู้วิจัย    1.สุริโย  สามเณร    2.ชาญณรงค์  ศิริอำพันธ์กุล


บทคัดย่อ 

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวัดละลวด  อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์ตามกรอบการศึกษาค้นคว้า คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนเค้าโครงและดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ  (Action  Research)  กลยุทธ์ที่ใช้คือการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ  ประกอบไปด้วย  การวางแผน  (Planning)  การปฏิบัติตามแผน  (Action) การสังเกต  (Observation)  และการสะท้อนผล  (Reflection)  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า มีจำนวน  6  คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า  ครูผู้สอน  6  คน  ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  มีจำนวน  4  คน  ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ  1  คน  วิทยากร  จำนวน  1  คน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน  และหัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียน  จำนวน  1  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบ  แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต  แบบบันทึก  และแบบประเมิน  การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า  แล้วนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการพรรณนา

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนวัดละลวด  โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การนิเทศ  ทำให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน  สามารถในการเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนได้ในระดับดี  และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านการวิจัยในชั้นเรียนในระดับมาก

โดยสรุป  การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการนิเทศ  ทำให้บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนเค้าโครงและทำวิจัยในชั้นเรียนได้ทุกคน จึงควรส่งเสริมให้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนอื่นต่อไป

คำสำคัญ  :  การพัฒนาบุคลากร  ,  การวิจัยในชั้นเรียน

Abstract

    Classroom  Research  is  a  process  research  to  improve  teaching,  learning  and to  answer  the  problems  of  teaching  and  learning  in  the  classroom.  The purpose of this study  was  to  develop  a  personnel  about  classroom  research,  Wat  La Loud  School, Chamni District,  Buriram  Province  had  knowledge  and  understanding  and  able  to  writing the  proposal  and  implement  of  classroom  research  very well.  This  study  was an  action research had 4 steps, namely planning, action, observation and reflection and using 2 strategies of workshop and supervision. The study group participants are 6 people consisted of 1 researcher, 6  teachers  and  4  informants  consisted of  1 expert, 1 speaker, School Director and Head of Academic Administration. The instruments used in data collection include questionnaire,  interviews,  observation,  record  and  evaluation  Triangulation  technique  was  used  for  analyzing  the  data and presented results of research by descriptive analysis.

The  results  of the  study  showed  that  the  operation  of  Personnel Development  of  classroom  research, Wat La Loud  SchoolChamni  District,  Buriram Province  by  using  workshop  and  supervision  strategies.  The personnel  have a better knowledge and  understanding  about  classroom  research  and  can  write  a  proposal of classroom research as well.  The  personnel  had  satisfaction to  develop a  classroom research at a high  level.research  reports in class. Research and development in a more appropriate class. Confidence in conducting research in the classroom. Human resource development in the research class of the school to achieve the objectives.

In summary, Personnel Development of classroom research by using workshop and supervision strategies. Teachers had knowledge and  understanding about classroom research, can write a proposal of classroom and implement of classroom research very well. Therefore, should be encouraged and supported this strategy to personnel development of classroom research to teacher at other school.


Keywords  :  Personnel  Development,  Classroom  Research

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login