Text Size

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (Development of information technology compulsory education, Area Office Elementary Education, 1, Buriram)

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (Development of information technology  compulsory education, Area Office  Elementary  Education, 1,  Buriram)

ชื่อผู้วิจัย   1. ประไพรัตน์  บารัมย์   2. บังอร  แก่นจันทร์


บทคัดย่อ 

ข้อมูลสารสนเทศมีความสำคัญและจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน องค์การจึงต้องมีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมตัวชี้วัด ด้านการผลิต กระบวนการ และปัจจัย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย ตามกรอบเนื้อหา  6  เรื่อง คือ  การวางแผนการรับนักเรียน  การส่งเด็กเข้าเรียน  การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  การย้ายนักเรียน  การติดตามเด็กเข้าเรียน  และการจำหน่ายนักเรียน  โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ  (ActionResearch)  2  วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน  (Planning)  การปฏิบัติตามแผน (Action)  การสังเกต  (Observation)  การสะท้อนผล  (Reflection)  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและให้ข้อมูลจำนวน  5  คน  ประกอบด้วย  ผู้ศึกษาค้นคว้า  จำนวน  1  คน  และผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า  จำนวน  4  คน  ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  จำนวน  9  คน  ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา  จำนวน  5  คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  คน  ผู้เชี่ยวชาญประเมินโปรแกรม  จำนวน  3  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึกการประชุม  แบบประเมินโปรแกรม  แบบสอบถามความพึงพอใจ  และแบบทดสอบ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบหลายมิติหรือยึดหลักสามเส้า  (Triangulation  Technique)  และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนา

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมระดมสมอง การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศภายในทำให้ได้ระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับที่ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกด้าน แต่ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากการสร้างระบบยังไม่สมบูรณ์  ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จึงต้องพัฒนาระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับให้สมบูรณ์ขึ้น โดยการทำวิจัยปฏิบัติการในวงรอบที่  2 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ทำให้ได้ระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเนื้อหาการจัดการศึกษาภาคบังคับทุกด้าน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก ตลอดจนกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและผู้ใช้ได้รับความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมและระบบสารสนเทศมากขึ้นโดยสรุป การพัฒนาระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมระดมสมองการประชุมปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ทำให้ได้ระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ จึงควรส่งเสริมให้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

โดยสรุป การพัฒนาระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมระดมสมอง การประชุมปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ทำให้ได้ระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ จึงควรส่งเสริมให้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มงานอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

คำสำคัญ : ระบบงานสารสนเทศ, การจัดการศึกษาภาคบังคับ

Abstract

Information technology is very important and much needed in the current. Organizations need a system complete information covering indicators of QA ( Input, Processes and Outcome) that affect the development of quality standards as prescribed and operating effectively and effectiveness. This study aims to develop of information technology  compulsory education, Area Office Elementary Education, 1,  Buriram to the accuracy, completeness, current and easily searchable with  6 matters as  1) Planning for Students 2) Sending children to school 3) children permitted to attend before or after the age of compulsory education 4) Transfer students 5) child enrolled 6) Student distribution. The development methodology used  action  research  in  2  cycles. Each cycle involved the stages of: planning, action, observation, and  reflection. The study group participants are 5 people consisted of 1 researcher and 4 co-researchers and 9 informants consisted of  5 academics, 1 computer expert and 3 experts to evaluate the program. The equipment used in data collection include observation, interviews, meeting record,evaluation program and satisfaction questionnaire and test data analysis techniques used Triangulation Technique and present the analysis of data was descriptive analysis.

The results of the study showed that Development of information technology compulsory  Education, In the first cycle, used 3 strategies were brainstorming, workshop and internal supervision to develop the  information technology compulsory Education cover all 6 issues, lacking efficiency due to creating systems is not complete and users had satisfaction at moderate level. There appeared some defects which were unable. Therefore, the researcher was improving in the 2nd cycle used 2 strategies were workshop and internal supervision. The information technology compulsory Education obtained an efficiency and users had satisfaction at a high level. In summary, the development of information technology compulsory education, the Office Elementary Education Buriram, Area 1 by using 3 strategies were brainstorming, workshop and internal supervision obtained an efficiency, accurate, current, complete and easy searching to working more efficient. Therefore, should be encouraged and supported this strategy to develop the information  system to other offices in the Office Elementary Education Buriram, Area 1.

Keywords  :  Information technology,  Compulsory education

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login