Text Size

การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (The Development of Public Relations Systems , Municipal Udom Tham, Krasang District, Buriram Province)

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุดมธรรม  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (The Development  of  Public  Relations Systems , Municipal  Udom Tham,  Krasang  District,  Buriram  Province)

ชื่อผู้วิจัย  1.ชฎิลรัตน์  วิเศษรัมย์  2.อาจารย์บังอร  แก่นจันทร์


บทคัดย่อ 

การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้งานบรรลุวัตถุประสงค์  และสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการผสมผสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน  หน่วยงานกับประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดี ทำให้การดำเนินการมีความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ใน 3  ด้าน  คือ  งานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกเทศบาลตำบลอุดมธรรม  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลตำบลอุดมธรรมต่อสาธารณชน  และงานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  ตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ  (System  Development  Life  Cycle  :  SDLC)  5  ขั้นตอน  คือ  การศึกษาระบบ  (Systems  Investigation)  การวิเคราะห์ระบบ  (Systems  Analysis)  การออกแบบระบบ  (Systems  Design)  การนำระบบไปใช้  (System  Implementation)  การบำรุงดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ  (System  Maintenance  and  Review)  โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ  (Action  Research)  ตามแนวคิดของ  เคมมิส  และแมกแท็กการ์ด  (Kemmis  and  McTaggart)  ประกอบด้วย  การวางแผน  (Planning)  การปฏิบัติ  (Action)  การสังเกต  (Observation)  และการสะท้อนผล  (Reflection)  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีจำนวน 5  คน  ประกอบด้วย  ผู้ศึกษาค้นคว้า  และบุคลากรในหน่วยงาน  จำนวน 4  คน  และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  จำนวน  128  คน ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  จำนวน  3  คน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน  17  คน  ประชาชนผู้มารับบริการ  จำนวน  108  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  แบบมีโครงสร้าง  แบบบันทึก  และแบบประเมินการตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  (Triangulation  Technique)  วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า  การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบล  อุดมธรรม อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ในวงรอบที่  1  ใช้กลยุทธ์  การประชุมกลุ่มย่อย  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน  พบว่า  บุคลากรปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการของแต่ละขั้นตอน ส่งผลทำให้การบริการด้านข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอุดมธรรม  มีความสะดวก  ถูกต้อง  รวดเร็ว  และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  ในวงรอบที่  2  ใช้กลยุทธ์  การประชุมกลุ่มย่อย  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  พบว่า  บุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ  สามารถบริการงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่อง  การบริการข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ทำให้ระบบงานประชาสัมพันธ์  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน  โดยผู้ใช้ระบบงานประชาสัมพันธ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป  การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุดมธรรม  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ทำให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์มีความรู้  ความเข้าใจ  มีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน จึงควรส่งเสริม  สนับสนุน  ให้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน  เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากต่อไป

คำสำคัญ : ระบบงานประชาสัมพันธ์

Abstract

Public relations is an important communication management tool for all sides and  as one of the most important events in the performance of the organization and as is very important  between an organisation and publics cause knowledge and understanding and the operation is smooth and successful. This study aims to develop public relations systems in Municipal Udomtham, Krasang District, Buriram province in three sides ; 1) Internal and external public relations of Municipal Udomtham 2) Publicity to the public and 3) information services with System Development Life Cycle: SDLC 5 stages of the Systems Investigation, Systems Analysis, Systems Design, System Implementation and System  Maintenance  and  Review by using  of action research  as the concept of Kemmis and McTaggart consists of planning , action, observation and reflection. The study group participants are 5 people and 128 informants. The instruments for data collection consisted of interviews, record and evaluation. Triangulation  technique  was  used  for  analyzing  the  data and presentation of the data were analyzed by descriptive analysis.

The results of the study showed that The development of public relations systems, Municipal Udom Tham, Krasang district, Buriram Province. In the first cycle by using the sub-group meeting, workshop and study visits strategies. The information services of Municipal Udomtham had convenient, quickness, accurate and at the current. In the second cycle that people have a better understanding and ability in public relations work as well as to the system. Public services can work very well. Information services with a variety of ways that make the system had had convenient, quickness, accurate and at the current.

In summary, the development of public relations systems of Municipal Udomtham, Krasang District, Buriram Province. The researcher and public relations practitioners have the knowledge and understanding of public relations work at a fast system with accurate and current. But the weakness is the preparation of new and innovative media to operate with continuity and more effective. Therefore, should encourage staff to get knowledge and understanding of public relations for more.

Keywords : Public relations systems

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login