Text Size

การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (The Development of Public Relations Systems ,Princess Chulabhorn's College School, Satuek District, Buriram Province)

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ (The Development of Public  Relations Systems ,Princess Chulabhorn's College  School, Satuek District, Buriram Province)

ชื่อผู้วิจัย  1. วรรณภา  ชนะบำรุง 2.บังอร  แก่นจันทร์


บทคัดย่อ 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นการเสริมสร้างความสำเร็จในการจัดการศึกษา การบริหารการศึกษาจะบรรลุจุดมุ่งหมายขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารความรู้ สร้างสัมพันธภาพที่ดี การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  ใน  3  ด้านคือ  งานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงเรียน   งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน  และงานให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ  (System Development  Life  Cycle  :  SDLC)  5  ขั้นตอน  คือ  การศึกษาระบบ  (Systems  Investigation)    การวิเคราะห์ระบบ  (Systems  Analysis)  การออกแบบระบบ  (Systems  Design)  การใช้ระบบ (Systems  Implementation)  และการดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ  (Systems  Maintenance  and Review)  โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ  (Action  Research)  ตามแนวคิดของ เคมมิส  และแมกแท็กการ์ท  (Kemmis  and  McTaggart)  ประกอบด้วย การวางแผน  (Planning)  การปฏิบัติ  (Action)  การสังเกต  (Observation)  และการสะท้อนผล  (Reflection)  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและให้ข้อมูล มีจำนวน  3  คนประกอบด้วย  ผู้ศึกษาค้นคว้า  และบุคลากรในหน่วยงาน  จำนวน  2  คน  ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน  52  คน ประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวน  8  คน  หัวหน้ากลุ่มงาน  จำนวน  8  คน  กรรมการสถานศึกษา  จำนวน  15  คน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  จำนวน  12  คน  เทศบาลตำบลสตึก  จำนวน   2  คน  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอำเภอสตึก จำนวน  7  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย แบบบันทึกประจำวัน  และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  (Triangulation  Technique)  และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนา
    
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมกลุ่มย่อย  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน  พบว่า บุคลากรปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการของแต่ละขั้นตอน ส่งผลให้การบริหารด้านข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมีสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมกลุ่มย่อย  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถบริการงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่อง การบริการข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการที่หลากหลายทำให้ระบบงานประชาสัมพันธ์ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
โดยสรุป  การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมกลุ่มย่อย  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานเมื่อครบ 2 วงรอบแล้วทำให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจ มีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันจึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอื่นต่อไป

คำสำคัญ  :  ระบบงานประชาสัมพันธ์

Abstract

Effective school public relations is enhancing success in education and educational administration. This study aims to develop public relations systems in Princess Chulabhorn's College School, Satuek District, Buriram Province in three sides ; 1) Internal and external public relations of Municipal Udomtham 2) Publicity to the public and 3) information services with System Development Life Cycle: SDLC 5 stages of the Systems Investigation, Systems Analysis, Systems Design, System Implementation and System  Maintenance  and  Review by using  of action research  as the concept of Kemmis and McTaggart consists of planning , action, observation and reflection. The study group participants are 3 people and 52 informants. The instruments for data collection consisted of interviews, record and assessment of user satisfaction. Triangulation  technique  was  used  for  analyzing  the  data and presentation of the data were analyzed by descriptive analysis.

The results of the study showed that the development of public relations in Chulabhorn's  College School is a non-functioning system, In the first cycle by using 3 strategies of sub-group  meeting, workshop and study visit found that the staff have the knowledge and ability in public relations work as well. The public relations systems had convenient, quickness, accurate and at the current. There appeared some defects which were unable. Therefore, the researcher was improving in the 2nd cycle used 2 strategies of sub-group meeting and workshop. The personnel have a better understanding and ability in public relations work as well as to the system. Information services can work very well. Information services with a variety of ways that make the system had had convenient, quickness, accurate and at the current.

In summary, the development of public relations systems ,Princess Chulabhorn's College School, Satuek District, Buriram Province by using 3 strategies of sub-group meeting, workshop  and study visits. The researcher and public relations practitioners have the knowledge and understanding of public relations work at a fast system with accurate and current.  Public relations work to achieve the objectives of the agency. Therefore, should be encouraged and supported this strategy to develop the public relations systems to other schools that are ongoing and more efficient.

Keywords : Public relations systems

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login