Text Size

การพัฒนาการดำเนินงานควบคุมพัสดุโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (A Development the Operation of School Supplies Control, Ban Huai Sala School, Lam Plai Mat District, Buriram Province.)

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาการดำเนินงานควบคุมพัสดุโรงเรียนบ้านห้วยศาลา  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ (A  Development  the  Operation  of  School  Supplies  Control,  Ban  Huai  Sala  School, Lam Plai Mat  District, Buriram  Province.)

ชื่อผู้วิจัย  1.สมศักดิ์  ศรีคุ้มเหนือ   2.วัฒนา  ไกรสูรย์


บทคัดย่อ 

การพัฒนาการดำเนินงานควบคุมพัสดุนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะพัสดุในโรงเรียนเป็นปัจจัย  ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและฝ่ายพัสดุจะต้องช่วยดูแลให้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการดำเนินงานควบคุมพัสดุโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงานพัสดุ และเป็นปัจจุบัน  โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) การวางแผน  (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล  (Reflection)  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า และให้ข้อมูลจำนวน  4  คน  ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้าพัสดุโรงเรียน  เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน  ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน  19  คน  ประกอบด้วย วิทยากร จำนวน  2  คน ผู้รับบริการงานพัสดุ จำนวน  17  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์  แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation  Technique) และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนา

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาการดำเนินงานควบคุมพัสดุโรงเรียนบ้านห้วยศาลาด้านการลงทะเบียนพัสดุเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจมีการลงทะเบียนแยกประเภทพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันง่ายต่อการติดตามการค้นหาสามารถรายงานข้อมูลได้รวดเร็วถูกต้องและเป็นปัจจุบันกลุ่มผู้รับบริการงานพัสดุมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนพัสดุถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการเบิก?จ่ายพัสดุเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการเบิก?จ่ายพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันมีบัญชีเบิก?จ่ายแยกประเภทพัสดุง่ายต่อการตรวจสอบติดตามสามารถรายงานข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นและถูกต้องผู้รับบริการงานพัสดุมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการเบิก-จ่ายพัสดุถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุดด้านการบำรุงรักษาพัสดุเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินงานการบำรุงรักษาพัสดุได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ มีการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำมาบำรุงรักษาซ่อมแซมให้ใช้การได้มีบัญชีการซ่อมแซมบำรุงรักษาถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงวัสดุครุภัณฑ์ที่ควรจะซ่อมบำรุง มีห้องเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบและการบำรุงรักษาผู้รับบริการงานพัสดุมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาพัสดุถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุดด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปีประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุผู้รับบริการงานพัสดุมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบพัสดุถูกต้องตามระเบียบพัสดุและเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาการดำเนินงานควบคุมพัสดุโรงเรียนบ้านห้วยศาลาโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)การวางแผน(Planning)การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection)ใช้กรอบกระบวนการพัฒนาวัฎจักรการพัฒนาของเดมิ่ง (PDCA) ภายใต้กรอบกลยุทธ์การประชุมระดมสมองกลยุทธ์การนิเทศภายในได้ช่วยเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติตลอดทั้งความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานควบคุมพัสดุโรงเรียนบ้านห้วยศาลาสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันจึงควรส่งเสริมให้นำกลยุทธ์การประชุมระดมสมองกลยุทธ์การนิเทศภายในไปพัฒนางานควบคุมพัสดุในโรงเรียนอื่นอีกต่อไป

คำสำคัญ  :  พัสดุ


Abstract

A development the operation of supplies control in school is important because of it  is a factor that support of operational efficiency and will help ensure the economical use of resources and cost. The purpose of this study was to develop the operation of supplies control in school, Ban Huai Sala School, Lam Plai Mat District, Buriram Province with a valid regulations in supplies task and at the current data. The operational study using action research had 4 steps, namely planning, action, observation and reflection. The study group participations and provides information were 4 people consisting of Researcher, Deputy Director of the School, Head of school supplies and supplies Officer School. The additional information resource were 19 persons consisting of 2 Speakers and 17 of recipients service. Data were collected by using observation, interviews and assessment of job satisfaction and work. Triangulation  technique  was  used  for  analyzing  the  data and present of the data were analyzed by descriptive method.

The results of the study showed that a development the operation of supplies control in  Ban Huai Sala School. The supplies officials have a better knowledge and understanding of adding school supplies are classified correctly according to present and easy to track the search to report information fast and accurate. The recipients service were satisfied at high level.  In the issue of the withdrawal school supplies or requisition, The supplies officials have knowledge and understanding of the withdrawal school supplies, easy to track to report data more quickly and accurately. The clients were satisfied at high level. Maintenance supplies; The officer and educational personnel  with knowledge and understanding is able to perform maintenance correctly regulations. The inspection of material and equipment to be used for maintenance repair. Summary for repair supplies list and maintenance report to administrator. The storage of materials and equipments that are easy to monitor and maintain. The recipients service were satisfied with the performance of maintenance tasks conforms to currently and  regulations at the highest level. The annual supplies audit, have an efficient process of annual auditing for equipment, review committee guidelines to comply with the Rules for the Prime Minister on Procurement. The recipients service were satisfied with the performance of the supplies audit at the highest level.

In conclusion, this study suggests that a development  the operation of supplies control in school, Ban Huai Sala School, Lam Plai Mat District, Buriram Province by using action research had 4 steps, namely planning, action, observation and reflection. Development cycle with Deming Cycle (PDCA)  and used brainstorming and  internal supervision strategies to help change the practical knowledge of all officers and directors related to supplies control operations Ban Huai Sala School  is working properly according to current and should be promoted the two strategies in other schools.

Keyword 
:  Supplies

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login